Uwagi do książki: Małgorzata Dajnowicz, Poglądy ideowe i działalność polityczna elit (nie)prowincjonalnych Narodowej Demokracji zachodniej części województwa białostockiego (1919–1939), Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2015, ss. 293

Autor

  • Adam Miodowski Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny

DOI:

https://doi.org/10.18778/2080-8313.16.14

Słowa kluczowe:

Narodowa Demokracja, elity, poglądy ideowe, Małgorzata Dajnowicz

Bibliografia

Bechta M., Narodowo radykalni. Obrona tradycji i ofensywa narodowa na Podlasiu w latach 1918–1939, Biała Podlaska 2004.
Google Scholar

Bergmann O., Narodowa Demokracja wobec problematyki żydowskiej w latach 1918–1929, Poznań 1998.
Google Scholar

Dajnowicz M., Działalność polityczna elit Narodowej Demokracji na Białostocczyźnie w latach 1918–1928, [w:] Regionalne elity polityczne II i III Rzeczypospolitej, red. M. Dajnowicz, Białystok 2012.
Google Scholar

Dajnowicz M., Formy działalności inteligencji polskiej w narodowych organizacjach politycznych w początkach XX wieku (na przykładzie ziem północno-wschodnich), [w:] Narodowa Demokracja XIX–XXI wiek. Koncepcje – ludzie – działalność, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2008.
Google Scholar

Dajnowicz M., Orientacje polityczne ludności polskiej północno-wschodniej części Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku, Białystok 2005.
Google Scholar

Dajnowicz M., Program polityki narodowej na łamach „Dziennika Wileńskiego” (1906–1907). Poglądy narodowych demokratów na temat kwestii polskiej w zachodniej części imperium rosyjskiego i w polityce międzynarodowej, [w:] Prasa Narodowej Demokracji 1886–1939, red. A. Dawidowicz, E. Maj, Lublin 2010.
Google Scholar

Dąbrowski P., Narodowa Demokracja byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Studium z zakresu myśli politycznej i działalności obozu narodowego na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1897–1918, Kraków 2010.
Google Scholar

Dobrowolski R., Akademicka młodzież obozu narodowego w Lublinie w latach 1919–1939, Toruń 2006.
Google Scholar

Dwojnych A., Endecja na Mazowszu Północnym a Kościół katolicki 1898–1939, Kraków 2008.
Google Scholar

Giertych J., Polski obóz narodowy, Wydano nakł. aut., Londyn 1977.
Google Scholar

Hall A., Dziedzictwo Narodowej Demokracji, „Myśl Polska”, Londyn 1985.
Google Scholar

Jackowski S., Roman Dmowski i jego droga do Niepodległości, „Poldom”, Londyn 1980.
Google Scholar

Kawalec K., Narodowa Demokracja wobec faszyzmu 1922–1939. Ze studiów nad dziejami myśli politycznej obozu narodowego, Warszawa 1989.
Google Scholar

Kawalec K., Roman Dmowski, Warszawa 1996.
Google Scholar

Kotowski A. S., Narodowa Demokracja wobec nazizmu i Trzeciej Rzeszy, Toruń 2006.
Google Scholar

Kozicki S., Historia Ligi Narodowej (okres 1887–1907), „Myśl Polska”, Londyn 1964.
Google Scholar

Kulak T., Jan Ludwik Popławski 1854–1908. Biografia polityczna, t. 1–2, Wrocław 1984.
Google Scholar

Lisiak H., Narodowa Demokracja w Wielkopolsce w latach 1918–1939, Poznań 2006.
Google Scholar

Łukawski Z., Koło polskie w rosyjskiej Dumie Państwowej, Wrocław 1967.
Google Scholar

Maj E., Narodowa Demokracja w województwie lubelskim w latach 1918–1928, Lublin 2002.
Google Scholar

Marczewski J., Narodowa Demokracja w Poznańskiem 1900–1914, Warszawa 1967.
Google Scholar

Miodowski A., Konflikt pomiędzy liberalnymi, a narodowymi demokratami o przywództwo polityczne w środowisku wychodźstwa polskiego w Rosji w dobie rewolucji lutowej, „Studia Podlaskie” 2006, t. XVI.
Google Scholar

Narodowa Demokracja. Antologia myśli politycznej „Przeglądu Wszechpolskiego” 1895–1905, wybór, wstęp i oprac. B. Toruńczyk, Warszawa 1981.
Google Scholar

Orzechowski M., Narodowa Demokracja na Górnym Śląsku (do 1918 roku), Wrocław 1965.
Google Scholar

Polacy w austriackim parlamencie, red. W. S. Kucharski, Lublin 1997.
Google Scholar

Protokoły posiedzeń Koła Polskiego w Berlinie, oprac. i wstępem opatrzył Z. Grot, Poznań 1956.
Google Scholar

Radomski G., Narodowa Demokracja wobec problematyki mniejszości narodowych w Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1918–1926, Toruń 2001.
Google Scholar

Sobczak M., Narodowa Demokracja wobec kwestii żydowskiej na ziemiach polskich przed I wojną światową, Wrocław 2007.
Google Scholar

Środowiska inteligenckie Suwalszczyzny oraz ziem ościennych w okresie zaborowym i II Rzeczypospolitej, red. M. Dajnowicz, M. Matusiewicz, K. Skłodowski, Suwałki–Białystok 2007.
Google Scholar

Świercz P., Narodowa Demokracja na Górnym Śląsku w Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 1999.
Google Scholar

Tyszkiewicz A., Obóz Wielkiej Polski w Małopolsce 1926–1933, Kraków 2004.
Google Scholar

Wapiński R., Narodowa Demokracja 1893–1939. Ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej, Wrocław 1980.
Google Scholar

Wapiński R., Narodowa Demokracja na Pomorzu w latach 1920–1939, Gdańsk 1964.
Google Scholar

Wapiński R., Narodowa Demokracja w walce o władzę i „rząd dusz” w latach 1926–1939, Wrocław 1980.
Google Scholar

Wapiński R., Roman Dmowski, Lublin 1988.
Google Scholar

Wasiutyński W., Rozważania o nacjonalizmie, Gdańsk 1981.
Google Scholar

Wątor A., Narodowa Demokracja w Galicji do 1918 roku, Szczecin 2002.
Google Scholar

Wierzchosławski Sz., Elity polskiego ruchu narodowego w Poznańskiem i w Prusach Zachodnich w latach 1850–1914, Toruń 1992.
Google Scholar

Wolsza T., Narodowa Demokracja wobec chłopów w latach 1887–1914. Programy, polityka, działalność, Warszawa 1992.
Google Scholar

Zaleska I., Kościół a Narodowa Demokracja w Królestwie Polskim do wybuchu I wojny światowej, Warszawa 2014.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2017-05-30

Jak cytować

Miodowski, A. (2017). Uwagi do książki: Małgorzata Dajnowicz, Poglądy ideowe i działalność polityczna elit (nie)prowincjonalnych Narodowej Demokracji zachodniej części województwa białostockiego (1919–1939), Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2015, ss. 293. Studia Z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX I XX Wieku, 16, 221-230. https://doi.org/10.18778/2080-8313.16.14

Numer

Dział

Artykuł