Problem finansowania budownictwa sakralnego i kościelnego w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej na przykładzie diecezji łódzkiej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2080-8313.23.07

Słowa kluczowe:

Polska Rzeczpospolita Ludowa, Fundusz Kościelny, Kościół rzymskokatolicki, budownictwo sakralne i kościelne, diecezja łódzka

Abstrakt

Artykuł opisuje nieznany dotąd aspekt finansowania budownictwa sakralnego w okresie PRL. Prezentowane zagadnienie ma na celu wypełnienie luki w dotychczasowej historiografii. Żadna z powstałych dotąd publikacji nie odnosi się do badanego problemu widzianego z perspektywy stosunków państwo–Kościół po 1945 r. Niniejsza praca ukazuje zatem trudności związane z pozyskiwaniem funduszy na budowę nowych świątyń w okresie hamowania lub zwalczania przez władze tzw. Polski Ludowej wszelkich inwestycji sakralnych. Represyjne i dyskryminujące stronę kościelną przepisy prawne miały na celu utrudnianie wznoszenia miejsc kultu religijnego, co pośrednio miało także przyczynić się do zniechęcenia duchownych do podejmowania tego rodzaju działalności. Z kolei „usłużnych” księży nagradzano za ich lojalną postawę wobec rządzących przydzielaniem na drobne prace budowlane subwencji z powołanego m.in. na ten cel Funduszu Kościelnego, będącego pod kontrolą Rady Ministrów. Wszystkie te czynniki powodowały, że największy koszt budowy kościołów ponosili świeccy katolicy, organizujący na własną rękę zbiórki publiczne, narażając się tym samym na karę grzywny. Trud ponieśli także księża parafialni, którzy wykorzystując zagraniczne znajomości zdobywali pieniądze na kontynuowanie prac budowlanych.

Biogram autora

Mateusz Opaliński

Dr Mateusz Opaliński – historyk, absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych uzyskał w 2017 r., badacz niezależny. Autor książki Zgody Nie wyrażono. Problem budownictwa sakralnego w diecezji łódzkiej 1945–1989, Łódź 2018. Zainteresowania naukowe: historia najnowsza Polski, historia PRL, budownictwo sakralne w diecezji łódzkiej, dzieje Kościoła katolickiego po II wojnie światowej, regionalizm.

Bibliografia

Urząd do Spraw Wyznań.
Google Scholar

Akta Kurii Diecezji Łódzkiej.
Google Scholar

Akta operacyjne i śledcze dotyczące stosunków pomiędzy państwem a Kościołem.
Google Scholar

Komitet Łódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Google Scholar

Prezydium Rady Narodowej miasta Łodzi.
Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi.
Google Scholar

Urząd Wojewódzki w Sieradzu.
Google Scholar

Urząd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim.
Google Scholar

Urząd Wojewódzki w Płocku.
Google Scholar

Dekret w sprawie Funduszu Budowy Kościołów, „Wiadomości Diecezjalne Łódzkie” 1985, R. 59, nr 1–2.
Google Scholar

Kodeks Prawa Kanonicznego, red. P. Majer, Warszawa 2011.
Google Scholar

„Dziennik Ustaw” 1933, 1948.
Google Scholar

„Prawo Kanoniczne” 2006.
Google Scholar

„Studia z Prawa Wyznaniowego” 2009, 2011.
Google Scholar

„Wiadomości Diecezjalne Łódzkie” 1985.
Google Scholar

Rocznik statystyczny 1976, R. 36, Warszawa 1976.
Google Scholar

Rocznik statystyczny 1984, R. 44, Warszawa 1984.
Google Scholar

Rocznik statystyczny 1989, R. 49, Warszawa 1989.
Google Scholar

Dudek A., Gryz R., Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), Kraków 2006.
Google Scholar

Gryz R., Pozwolić czy nie? Władze PRL wobec budownictwa katolickich obiektów sakralnych w latach 1971–1980, Kielce 2007.
Google Scholar

Jarmoch E., Zdaniewicz W., Księża diecezjalni, [w:] Kościół katolicki w Polsce 1918–1990. Rocznik statystyczny, red. L. Adamczuk, W. Zdaniewicz, Warszawa 1991, s. 128–145.
Google Scholar

Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2003.
Google Scholar

Łupiński S., Taca w uchwałach synodów polskich w latach 1967–2005, „Prawo Kanoniczne” 2006, R. 49, nr 1–2, s. 227–234 https://doi.org/10.21697/pk.2006.49.1-2.09
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21697/pk.2006.49.1-2.09

Nadolski B., Leksykon liturgii, Poznań 2006.
Google Scholar

Opaliński M., Parafia Matki Boskiej Jasnogórskiej w Łodzi (1981–2016). „Postawię Ci Dom dla Ciebie i Twojego Syna i dla Twojego Widzewskiego Żywego Kościoła”, Łódź 2016.
Google Scholar

Opaliński M., „Zgody nie wyrażono”. Problem budownictwa sakralnego w diecezji łódzkiej 1945–1989, Łódź 2018.
Google Scholar

Pieron B., Finansowanie celów kultu religijnego realizowanego przez kościoły i inne związki wyznaniowe, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2011, t. 14, s. 141–159.
Google Scholar

Wróbel R., Nowe kościoły diecezji łódzkiej 1945–1989. Uwarunkowania i klasyfikacja rzymskokatolickiej architektury sakralnej, Łódź 2005.
Google Scholar

Zawiślak M., Wydatkowanie środków Funduszu Kościelnego w latach 1950–1989, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2009, t. 12, s. 241–266.
Google Scholar

Żenczykowski T., Polska Lubelska 1944, Warszawa 1990.
Google Scholar

Żurek J., Ruch „księży patriotów” w województwie katowickim w latach 1949–1956, Warszawa–Katowice 2009.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Opaliński, M. (2020). Problem finansowania budownictwa sakralnego i kościelnego w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej na przykładzie diecezji łódzkiej. Studia Z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX I XX Wieku, 23, 151–168. https://doi.org/10.18778/2080-8313.23.07

Numer

Dział

Other