Zastosowanie narzędzi GIS w edukacji z zakresu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska

Autor

  • Paulina Hoffmann Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
  • Marta Lisiak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
  • Klaudia Borowiak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-1117.34.03

Słowa kluczowe:

Systemy Informacji Geograficznej (GIS), edukacja, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska

Abstrakt

Celem artykułu było wskazanie możliwości zastosowania narzędzi Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w edukacji na poziomie kształcenia wyższego, na przykładzie prac dyplomowych realizowanych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Przeprowadzono badania wybranych prac inżynierskich i magisterskich, które zostały napisane na dwóch Wydziałach: Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej oraz Rolnictwa i Bioinżynierii, na kierunkach Gospodarka przestrzenna oraz Ochrona środowiska. Analizy dokonano w latach 2011–2017.

Bibliografia

Angiel J., Pokojska P., Pokojski W., 2017, Szanse, cele i możliwości edukacji ekologicznej nauczycieli z wykorzystaniem mediów i WebGIS, „Polish Journal of Countinuing Education”, 2: 52–62.

Bednarczyk M., Rapiński J., 2011, Wykorzystanie oprogramowania Open Source w pomiarach bezpośrednich, „Roczniki Geomatyki”, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, 9–3 (47): 25–35.

Czepkiewicz M., 2013, Systemy informacji geograficznej w partycypacyjnym zarządzaniu przyrodą w mieście, „Zrównoważony Rozwój. Zastosowania”, 4: 111–123.

Ewertowski M., Tomczyk A., 2007, Ocena stanu środowiska geograficznego szlaków turystycznych – wykorzystanie GIS do integracji i analizy danych terenowych i kartograficznych, „Przegląd Geograficzny”, 79 (2): 271–295.

Fogel P., 2007, Bazy danych GIS w planowaniu przestrzennym na poziomie lokalnym, „Roczniki Geomatyki”, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, 5 (7): 39–45.

Gajos M., Sierka E., 2011, Kierunki badań zastosowania technologii GIS w Ochronie Środowiska: Analiza polskiego czasopiśmiennictwa naukowego, „Roczniki Geomatyki”, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, 9–3 (47): 61–70.

Gaździcki J. i in., 2018, Current aspects of geospatial education in Poland, „Roczniki Geomatyki”, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, 16–3 (82): 241–246.

Głowacz A., 2015, Teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania GIS w szkolnej edukacji geograficznej, „Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG”, 5, Łódź: 73–88.

Hoffmann P., 2018, Identyfikacja i porównanie struktur przestrzennych Szamotuł i Środy Wielkopolskiej. Praca magisterska.

Jażdżewska I., Urbański J., 2013, GIS w nauce, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 14, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 5–15.

Kistowski M., 2003, Struktury i przepływy informacji przyrodniczej na potrzeby planowania przestrzennego, „Człowiek i Środowisko”, 27 (1–2): 83–96.

Kuraś B., 2007, Wykorzystanie GIS jako kompleksowego narzędzia waloryzacji środowiska przyrodniczego pod kątem planowania przestrzennego zagospodarowania terenu, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 17b: 425–435.

Kwietniewski M., Miszta-Kruk K., Wróbel K., 2007, Możliwości zastosowania GIS w wodociągach na przykładzie wybranego systemu dystrybucji wody, „Ochrona Środowiska”, 29 (3): 73–76.

Litwin R., Myrda G., 2005, Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS, Helion, Gliwice.

Ładysz J., 2015, Technologia GIS w Inżynierii Bezpieczeństwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław.

Pokojska P., Pokojski W., 2017, Wolne oprogramowanie QGIS i jego możliwości wykorzystania w edukacji, „Edukacja – Technika – Informatyka”, 4 (22), Rzeszów: 335–340.

Szczepanek R., 2012, Quantum GIS – wolny i otwarty System Informacji Geograficznej, „Środowisko. Czasopismo Techniczne”, 4, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Kraków: 171–182.

Szczepanek R., 2017, Systemy informacji przestrzennej z QGIS część I i II. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.

Urbański J., 2011, GIS w badaniach przyrodniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Widacki W., 2004, Systemy Informacji Geograficznej w programach edukacyjnych uniwersyteckich studiów przyrodniczych w Polsce, „Roczniki Geomatyki”, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, 2 (3): 11–23.

Uchwała nr 377/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku ochrona środowiska o profilu ogólnoakademickim prowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii.

Uchwała nr 48/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku ochrona środowiska o profilu ogólnoakademickim prowadzonego na poziomie studiów drugiego stopnia na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii.

Uchwała nr 206/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 października 2014 roku w sprawie: utworzenia kierunku gospodarka przestrzenna na poziomie studiów drugiego stopnia, prowadzonego na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska oraz określenia efektów kształcenia.

Uchwała nr 374/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 397/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku gospodarka przestrzenna o profilu ogólnoakademickim prowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska.

Załącznik do Uchwały nr 377/2012 Senatu UP, Efekty kształcenia dla kierunku studiów ochrona środowiska i ich odniesienie do efektów obszarowych.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 48/2013 Senatu UP, Efekty kształcenia dla kierunku studiów ochrona środowiska i ich odniesienie do efektów obszarowych.

Załącznik do Uchwały nr 206/2014 Senatu UP, Efekty kształcenia na kierunku studiów gospodarka przestrzenna i ich odniesienie do efektów obszarowych.

Załącznik do Uchwały nr 374/2016 Senatu UPP, Efekty kształcenia na kierunku studiów gospodarka przestrzenna i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich.

http://www.gisplay.pl/gis/definicje-gis.html

##submission.downloads##

Opublikowane

2018-12-30

Jak cytować

Hoffmann, P., Lisiak, M., & Borowiak, K. (2018). Zastosowanie narzędzi GIS w edukacji z zakresu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, (34), 45-60. https://doi.org/10.18778/1508-1117.34.03