Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica https://czasopisma.uni.lodz.pl/fgsoe <div style="text-align: justify;"> <p><em>Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica</em> jest czasopismem o zasięgu co najmniej krajowym, wyspecjalizowanym w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Publikuje recenzowane tomy monograficzne i wielotematyczne obejmujące zarówno opracowania teoretyczne, metodologiczne jak i poznawcze z elementami aplikacyjnymi. Porusza problematykę regionalną o zasięgu międzynarodowym i krajowym, w szczególności dotyczącą regionu łódzkiego. W czasopiśmie upowszechniane są wyniki badań z różnych dziedzin geografii człowieka, w tym głównie z geografii miast, geografii społecznej, geografii ludności, geografii usług, geografii przemysłu, geografii komunikacji, geografii politycznej. Uwzględniane są również prace reprezentujące nowe kierunki badań geografii społeczno-ekonomicznej: geografia humanistyczna, geografia behawioralna, geografia kultury, geografia percepcji, geografia wyborcza, i in.<br> <br>&nbsp;</p> </div> pl-PL musiaka@wp.pl (Łukasz Musiaka (Sekretarz redakcji)) ojs@fimagis.pl (Firma Magis) nie, 30 gru 2018 00:00:00 +0000 OJS 3.2.1.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Czy GIS podnosi rangę dyscyplin geograficznych? Znaczenie GIS i GIScience dla geografii https://czasopisma.uni.lodz.pl/fgsoe/article/view/4785 <p>Geografowie postrzegają technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym oprogramowanie GIS, jako element nieuchronnych przemian w geografii. Część uważa, że są instrumentami pomocniczymi geografii, część zauważa „cyfrowy zwrot” (digital turn), który odnawia zainteresowanie i związki z takimi dziedzinami, jak computational social sciences oraz data-driven geography w celu uzyskania głębszego wglądu w badania ilościowe, w skali czasowej, wielorozdzielcze i wieloskalowe. Współcześnie różnorodność cyfrowych urządzeń, platform, aplikacji i usług jest nieodłącznym, normalnym i oczekiwanym elementem codziennego życia, a technologie cyfrowe są również standardem medialnym generowania i analizy wiedzy w badaniach jakościowych. W miarę postępu, komercjalizacji i popularyzacji technologii geoprzestrzennych, one same przyczyniają się do rozwoju ontologii i epistemologii przestrzennych. Analiza semantyczna artykułów opublikowanych w najważniejszych czasopismach naukowych dedykowanych różnym dyscyplinom geografii (w latach 2014–2018) dowodzi, że w geograficznym dyskursie naukowym najbardziej aktywne jawią się czasopisma geograficzne podejmujące tematykę interdyscyplinarną, metodologiczną lub z zakresu geografii stosowanej.</p> Piotr Werner Copyright (c) 2018 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/fgsoe/article/view/4785 nie, 30 gru 2018 00:00:00 +0000 Kształcenie na kierunkach studiów geoinformacja i geoinformatyka w wybranych uczelniach w Polsce https://czasopisma.uni.lodz.pl/fgsoe/article/view/4792 <p>Celem opracowania jest przedstawienie najważniejszych atutów ofert dydaktycznych polskich uczelni na kierunkach studiów w zakresie geoinformacji lub geoinformatyki. Szczególną uwagę zwrócono na podobieństwa oraz specyficzne wyróżniki na poszczególnych uczelniach. Studia w zakresie geoinformacji i geoinformatyki są prowadzone w Polsce na siedmiu uczelniach, w systemie bolońskim o profilu licencjackim lub inżynierskim. Liczba godzin zajęć dydaktycznych jest zróżnicowana i wynosi od 1 890 do 2 524 godzin na studiach pierwszego stopnia oraz od 772 do 1 095 godzin na studiach drugiego stopnia. Studia na kierunkach geoinformacja i geoinformatyka są oceniane jako trudne, bowiem wymagają dobrego opanowania zagadnień, które dotychczas były (i nadal są) przedmiotem kilku różnych rodzajów studiów: przyrodniczych, geograficznych, geodezyjnych, matematycznych, statystycznych czy informatycznych. Cele studiów można uogólnić następująco: (1) wiedza niezbędna do zrozumienia funkcjonowania środowiska geograficznego, (2) umiejętności gromadzenia, przetwarzania, analizowania, interpretacji i wizualizacji danych geograficznych za pomocą (3) nowoczesnych technik i metod komputerowych lub/i (4) tworzenie narzędzi informatycznych wspierających te procesy. Realizowane kierunki studiów nie są jednakowe. Każda z uczelni nieco inaczej definiuje cele kształcenia swoich absolwentów: jednym zależy, aby posiadali oni wiedzę i umiejętności potrzebne do pomiaru przestrzeni i zjawisk, innym – aby zdobyte dane przestrzenne przetwarzali metodami informatycznymi, a jeszcze innym – aby stosowali geoinformację i geoinformatykę do poznawania mechanizmów funkcjonowania środowiska i społeczeństwa.</p> Krzysztof Będkowski, Łukasz Chabudziński, Dariusz Gotlib, Witold Kazimierski, Mieczysław Kunz, Zbigniew Zwoliński Copyright (c) 2018 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/fgsoe/article/view/4792 nie, 30 gru 2018 00:00:00 +0000 Zastosowanie narzędzi GIS w edukacji z zakresu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska https://czasopisma.uni.lodz.pl/fgsoe/article/view/4801 <p>Celem artykułu było wskazanie możliwości zastosowania narzędzi Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w edukacji na poziomie kształcenia wyższego, na przykładzie prac dyplomowych realizowanych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Przeprowadzono badania wybranych prac inżynierskich i magisterskich, które zostały napisane na dwóch Wydziałach: Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej oraz Rolnictwa i Bioinżynierii, na kierunkach Gospodarka przestrzenna oraz Ochrona środowiska. Analizy dokonano w latach 2011–2017.</p> Paulina Hoffmann, Marta Lisiak, Klaudia Borowiak Copyright (c) 2018 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/fgsoe/article/view/4801 nie, 30 gru 2018 00:00:00 +0000 GIS w nowych podstawach programowych geografii https://czasopisma.uni.lodz.pl/fgsoe/article/view/4811 <p>W ostatnich latach są podejmowane działania edukacyjne, których efektem jest m.in. zmiana filozofii i sposobów kształcenia geograficznego, związana z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy oraz technologii cyfrowych. W artykule omówiono ogólne założenia i kierunki zmian w nowych podstawach programowych geografii dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, ze szczególnym podkreśleniem potrzeby i znaczenia uwzględnienia wymagań z zakresu technologii geoinformacyjnych i Systemów Informacji Geograficznej (GIS; ang. <em>Geographic Information Systems</em>). Jednocześnie wyjaśniono znaczenie powyższych terminów, ponieważ właściwe rozumienie jest kluczowe dla poprawnego posługiwania się nimi. Zaprezentowano także odpowiednie zapisy zawarte w podstawach programowych. Ponieważ wprowadzenie GIS do edukacji szkolnej w takim wymiarze stanowi nową sytuację i duże wyzwanie dla nauczycieli, zwrócono także uwagę na możliwe trudności i ograniczenia w realizacji założeń podstawy programowej, podkreślając jednocześnie jak ważne jest także podjęcie konkretnych rozwiązań i propozycji w zakresie dokształcania nauczycieli w związku z zaprezentowanymi zmianami programowymi.</p> Elżbieta Szkurłat, Iwona Piotrowska Copyright (c) 2018 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/fgsoe/article/view/4811 nie, 30 gru 2018 00:00:00 +0000 Zastosowanie systemów informacji geograficznej (GIS) w dydaktyce geograficznej przykład ćwiczeń terenowych „Geografia turyzmu i hotelarstwa” https://czasopisma.uni.lodz.pl/fgsoe/article/view/4813 <p>Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania Systemów Informacji Geograficznej (GIS) dla celów dydaktycznych na kierunku Turystyka i Rekreacja na przykładzie ćwiczeń terenowych „Geografia turyzmu i hotelarstwa”. Zasięg przestrzenny badań terenowych, prowadzonych w ramach ćwiczeń, obejmował obszar sołectwa Spała. Podczas ćwiczeń zastosowano dwie przestrzenne metody określenia funkcji turystycznej: zdjęcie użytkowania ziemi oraz bonitację punktową. Ćwiczenia zrealizowano z użyciem technologii i narzędzi GIS, w tym oprogramowania ArcGIS 10.4 (desktop) oraz umożliwiającego pracę w chmurze portalu ArcGIS Online. Przeprowadzone ćwiczenia pozwoliły na scharakteryzowanie funkcji turystycznej sołectwa Spała.</p> Jolanta Latosińska, Marta Nalej Copyright (c) 2018 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/fgsoe/article/view/4813 nie, 30 gru 2018 00:00:00 +0000 Projekt interaktywnej mapy Starego Cmentarza w Łodzi jako element edukacji i promocji https://czasopisma.uni.lodz.pl/fgsoe/article/view/4816 <p>Stary Cmentarz w Łodzi jest jedną z nielicznych nekropolii, na której pochowano wyznawców trzech wyznań chrześcijańskich: katolików, protestantów i prawosławnych. Jest on niewątpliwą atrakcją turystyczną miasta, a jej zwiedzanie może mieć przemyślany charakter, np. według wybranych kryteriów lub losowy w postaci spaceru. Osoby wybierające się na ten zabytkowy cmentarz, mogą mieć pewne preferencje co do jego zwiedzania w ciągu jednego dnia. Na cmentarzu pochowano wiele znanych osobistości: nauki, kultury, samorządu miasta, żołnierzy, lekarzy, społeczników i innych. Dzięki zebranym informacjom przestrzennym (lokalizacja nagrobka) oraz aprzestrzennym (biografia, fotografie) można wykorzystać możliwości jakie dają Systemy Informacji Geograficznej do wspomagania decyzji turystów. Artykuł przedstawia proces powstawania aplikacji stworzonej wspólnie przez miłośników Starego Cmentarza w Łodzi, pracowników Muzeum Miasta Łodzi oraz specjalistów geoinformacji, którzy postanowili pomóc odwiedzającym Stary Cmentarz w Łodzi. Mogą oni wybrać nagrobki według osobistych preferencji i zaplanować trasę zwiedzania, a także zapoznać się z biogramami i fotografiami postaci, które zostały pochowane na tym cmentarzu. Ma ona walor edukacyjny i promocji miasta.</p> Iwona Jażdżewska, Angelika Jasion Copyright (c) 2018 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/fgsoe/article/view/4816 nie, 30 gru 2018 00:00:00 +0000 Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji „GIS w Edukacji”, 14–15 czerwca 2018 roku w Łodzi https://czasopisma.uni.lodz.pl/fgsoe/article/view/4821 Marta Nalej, Angelika Jasion Copyright (c) 2018 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/fgsoe/article/view/4821 nie, 30 gru 2018 00:00:00 +0000 XXIII Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji https://czasopisma.uni.lodz.pl/fgsoe/article/view/4822 Krzysztof Będkowski, Adam Bielecki, Marcin Jaskulski Copyright (c) 2018 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/fgsoe/article/view/4822 nie, 30 gru 2018 00:00:00 +0000