Instrukcja redakcyjna

 Instrukcje dla autorów

„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” uprzejmie informuje, że do końca czerwca każdego roku zbierane są artykuły do kolejnego numeru tego czasopisma.
Mile widziane są artykuły:
– o charakterze teoretycznym i metodologicznym,
– przedstawiające wyniki prowadzonych badań własnych,
– recenzje itp.
Czasopismo publikuje prace badawcze wykonane przez przedstawicieli różnych dziedzin geografii społeczno-ekonomicznej, a także prace o charakterze aplikacyjnym. Zamieszczane są w nim artykuły dotychczas niepublikowane.

Procedura obiegu pracy zgłoszonej do opublikowania
1. Autorzy składający prace do publikacji są zobowiązani do podania następujących informacji:
– jaki jest wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji (w %), z podaniem ich afiliacji (miejsce pracy autorów),
– kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji,
– jakie są źródłafinansowania materiałów do publikacji oraz wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (‚financial disclosure’).
2. Autorzy składający publikacje do druku powinni przestrzegać zasad etyki obowiązujących w nauce i mieć świadomość, że ‚ghostwriting’ i ‚guest authorship’ są przejawem nierzetelności naukowej. Wszelkie wykryte przypadki tego typu praktyk będą ujawniane, a odpowiednie podmioty o tym informowane, np. instytucje zatrudniające autorów, a przez Redakcję Czasopisma dokumentowane.
3. Główną odpowiedzialność za publikację ponosi autor (autorzy) ją zgłaszający.

Procedura przyjęcia do druku
1. Złożone publikacje zgodnie z ‚Procedurą obiegu pracy zgłoszonej do opublikowania’ będą podlegać recenzji wewnętrznej.
2. Recenzję wewnętrzną przeprowadza Redaktor Naczelny wraz z Redaktorem Tematycznym.
3. Otrzymanie pozytywnej recenzji wewnętrznej kwalifikuje do dalszej procedury.

Procedura recenzowania
1. Do oceny każdej publikacji powołuje się, co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
2. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.
3. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia, co stanowi podstawę do kwalifikacji artykułu do publikacji.
4. Recenzje będą miały charakter pisemny, a każdy z aplikujących będzie miał wgląd i możliwość ustosunkowania się do niej.
5. Lista recenzentów raz w roku jest zamieszczana na stronie internetowej czasopisma.
6. Do pobrania dla recenzentów: formularz recenzji wydawniczej (plik .doc).

Wymogi techniczne
FORMA ARTYKUŁU:
– objętość artykułu (wraz z tabelami i rysunkami): maksymalnie 1 arkusz wydawniczy (15-20 stron),
– tekst właściwy pisany czcionką Times New Roman CE, 12 pkt., z odstępami między wierszami 1,5 i z numeracją strony ciągłą w prawym górnym rogu strony,
– marginesy – 2,5 cm,
– przypisy – u dołu strony z numeracją ciągłą arabską (w przypisie nie umieszczamy bibliografii),
– tablice z numeracją autora, tytułem nad tablicą właściwą; z objaśnieniami i źródłem danych pod tablicą,
– rysunki w formie elektronicznej z numeracją ciągłą arabską i tytułami u dołu,
– rysunki – koniecznie czarno-białe z zastosowaniem szrafu,
– liczba rysunków i tabel łącznie nie powinna przekraczać połowy liczby stron (np. jeśli artykuł ma 20 stron to łączna liczba rys. i tabel nie powinna być większa niż 10 stron),
– elementy zeskanowane – w rozdzielczości 300 dpi.

Bibliografia
– notek bibliograficznych nie umieszczamy w przypisach,
– w tekście obowiązuje odwoływanie do literatury w systemie ‚harwardzkim’, w nawiasie nazwisko autora i rok wydania bez przecinka – bez inicjału imion (np. Kot 2003),
– spis literatury na końcu artykułu w układzie alfabetycznym: nazwisko autora, inicjały imion, rok, tytuł, wydawnictwo, miejsce wydania (np. Kot J., 2003, Strategia, PWN, Warszawa).

 WYMAGANIA:
1. wersja elektroniczna,
2. tytuł i streszczenie w języku angielskim - 1 strona A4,
3 zarys treści w języku polskim - na początku artykułu (ok. 5 wierszy),
4. słowa kluczowe,
5. dane autora (na końcu każdego tekstu) - stopień naukowy, imię i nazwisko oraz miejsce pracy (uczelnia, katedra, zakład).