https://czasopisma.uni.lodz.pl/fgsoe/issue/feed Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 2022-03-16T10:33:14+01:00 Łukasz Musiaka (Sekretarz redakcji) musiaka@wp.pl Open Journal Systems <div style="text-align: justify;"> <p><em>Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica</em> jest czasopismem o zasięgu co najmniej krajowym, wyspecjalizowanym w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Publikuje recenzowane tomy monograficzne i wielotematyczne obejmujące zarówno opracowania teoretyczne, metodologiczne jak i poznawcze z elementami aplikacyjnymi. Porusza problematykę regionalną o zasięgu międzynarodowym i krajowym, w szczególności dotyczącą regionu łódzkiego. W czasopiśmie upowszechniane są wyniki badań z różnych dziedzin geografii człowieka, w tym głównie z geografii miast, geografii społecznej, geografii ludności, geografii usług, geografii przemysłu, geografii komunikacji, geografii politycznej. Uwzględniane są również prace reprezentujące nowe kierunki badań geografii społeczno-ekonomicznej: geografia humanistyczna, geografia behawioralna, geografia kultury, geografia percepcji, geografia wyborcza, i in.<br> <br>&nbsp;</p> </div> https://czasopisma.uni.lodz.pl/fgsoe/article/view/8725 Drzewostan starego cmentarza w Łodzi i miejsce starego cmentarza wśród łódzkich cmentarzy nad rzeką Łódką 2022-03-16T10:33:14+01:00 Tomasz Otocki tomaszotocki@vp.pl <p>Artykuł dotyczy drzewostanu Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej w Łodzi. W głównej alei zmierzono obwody drzew w pierśnicy. Zmierzono również pierśnice innych drzew na tym cmentarzu, a także na dwóch innych. Dokonano oceny wartości drzewostanu Starego Cmentarza.</p> <p>&nbsp;</p> 2019-03-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2019 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica https://czasopisma.uni.lodz.pl/fgsoe/article/view/8729 Postrzeganie przez dzieci miejsc kultu religijnego na terenach wiejskich Europy Środkowej: studia przypadków na pograniczu czesko-polskim i polsko-słowackim 2022-03-16T10:33:12+01:00 Daniel Reeves danvreeves@gmail.com Tomáš Havlíček tomas.havlicek@natur.cuni.cz <p>Niniejsze opracowanie koncentruje się na badaniu lokalnej tożsamości dzieci mieszkających w małych miastach na pograniczu Czech, Polski i Słowacji. Mapy poznawcze, sporządzane przez uczniów szkół podstawowych w gminach położonych w pobliżu granic państwowych, pozwalają zbadać znaczenie lokalnych miejsc kultu religijnego w umysłach młodych ludzi. Badanie to z powodzeniem analizuje codzienne interakcje między badanymi a ich lokalnym krajobrazem. Ma na celu podkreślenie religijnych elementów tożsamości lokalnej.</p> <p>Metody zastosowane w badaniach prezentują bardziej humanistyczne i jakościowe podejście, rzucając światło na codzienne doświadczenia dzieci mieszkających na wsi. Mapy szczegółowej lokalizacji miejsc kultu religijnego szkicowane przez dzieci są doskonałym narzędziem na przeniesienie badań poza sferę „oficjalnie sakralną”. Metody te pozwalają również na wymieszanie na mapie elementów zarówno pasywnych (miejsca sakralne na mapie poznawczej), jak i aktywnych, zaliczających dany obiekt religijny do trzech najważniejszych preferencji elementów religijnych, w ramach lokalnej tożsamości terytorialnej.</p> <p>Niniejsze badanie pokazuje, w jaki sposób dzieci wykorzystują elementy lokalnego krajobrazu religijnego do konstruowania i rekonstruowania tożsamości społecznej. Dwie słowackie gminy wykazały największą sympatię do elementów religijnych. Polskie gminy uplasowały się pośrodku, a dwie czeskie gminy uzyskały najniższe oceny pod względem miejsc kultu religijnego uznanych za ważne dla uczestników badania.</p> <p>&nbsp;</p> 2019-03-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2019 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica https://czasopisma.uni.lodz.pl/fgsoe/article/view/8730 Negocjacje, wywłaszczenie i odszkodowanie w procesie zakładania cmentarzy w Polsce zarys problematyki 2022-03-16T10:33:09+01:00 Piotr Lis piotr.lis@ue.poznan.pl <p>W opracowaniu podjęto problematykę funkcjonowania nietypowego rynku nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod cmentarze. W Polsce występuje potrzeba powiększania i zakładania nowych cmentarzy. Nieliczne gminy potrafią skutecznie przeprowadzić takie inwestycje. Największe trudności występują w miastach.</p> <p>Celem niniejszego artykułu było zarysowanie problematyki negocjacji, wywłaszczeń i odszkodowań w procesie realizacji inwestycji w Polsce. W procesie negocjacji pomiędzy gminą a podmiotem prywatnym realizowanym dla nabycia gruntów przeznaczonych pod cmentarze dowiedziono, że gmina musi zakładać koszt realizacji inwestycji na około 55% ceny zakupu gruntów, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na danym rynku lokalnym. W opracowaniu wskazano na ograniczenia związane z lokalizacją inwestycji w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz ograniczenia w zakresie efektywnego przeprowadzenia rokowań o nabycie gruntów przeznaczonych pod cmentarz w drodze umowy. Wskazano, że głównym problemem jest szkoda lokalizacyjna (zaistniała lub nie), która w znacznym stopniu przyczynia się do zablokowania trybu umownego wykupu gruntu i zasadniczo komplikuje i przeciąga w czasie zakończenie procedury wywłaszczeniowej.</p> 2019-03-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2019 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica https://czasopisma.uni.lodz.pl/fgsoe/article/view/8731 Czas, przestrzeń i życie społeczne nowa interpretacja cmentarzy w mieście 2022-03-16T10:33:07+01:00 Paulina Tobiasz-Lis paulina.tobiasz@geo.uni.lodz.pl <p>W artykule poruszono problematykę czasu zapisanego w przestrzeni miejskiej, wyznaczającego specyficzny rytm, ciągłość i przemijanie kolejnych pokoleń oraz ich relacje społeczne. Zaprezentowano wyniki badań dotyczących postrzegania czasu w przestrzeni cmentarzy, które pozwalają lepiej zrozumieć nie tylko tożsamość tych miejsc w strukturze miasta, ale także czynniki kształtujące wyobrażenia jakie mają o nich mieszkańcy. Prowadzone badania miały głównie charakter jakościowy, wykorzystano metody analizy materiałów wizualnych (zdjęć) oraz pola semantycznego.</p> <p>Wydaje się, iż wykorzystanie obrazu i słowa otwiera przed geografią człowieka nowe możliwości, nowe źródła eksploracji przestrzeni. Problem podjęty w tekście jest ważny zarówno z poznawczej, jak i praktycznej perspektywy związanej z odpowiednim kształtowaniem przestrzeni miasta – nowoczesnego, a jednocześnie niewykorzenionego z tradycji i tożsamości danego miejsca, w którym ludzie czuliby się dobrze, mogąc odnaleźć zarówno punkt odniesienia do przeszłości, jak i do przyszłości.</p> <p>&nbsp;</p> 2019-03-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2019 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica https://czasopisma.uni.lodz.pl/fgsoe/article/view/8732 Cmentarz w strukturze przestrzennej miasta 2022-03-16T10:33:04+01:00 Ewa Klima ewa.klima@p.lodz.pl Barbara Wycichowska barbara.wycichowska@p.lodz.pl Weronika Popek weronipopek@gmail.com <p>Umieranie nie mieści się we współczesnej globalnej kulturze pop gloryfikującej młodość i witalność. Jeśli dodać do tego katolickie <em>sacrum-tabu </em>śmierci okaże się, że dzisiaj nie ma miejsca na cmentarze. Celem artykułu jest pokazanie, że nie da się ich jednak wyprzeć, że są częścią każdej cywilizacji i mają lokalizację w przestrzeni i krajobrazie. Ważnym spostrzeżeniem jest to, że znaczenie i miejsce cmentarzy zmieniało się tak, jak zmieniała się kultura. Posłużono się przykładem Łodzi.</p> 2019-03-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2019 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica