Kształcenie na kierunkach studiów geoinformacja i geoinformatyka w wybranych uczelniach w Polsce

Autor

  • Krzysztof Będkowski Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Zakład Geoinformacji
  • Łukasz Chabudziński Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Pracownia Geoinformacji
  • Dariusz Gotlib Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, Zakład Kartografii
  • Witold Kazimierski Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Nawigacyjny, Instytut Geoinformatyki
  • Mieczysław Kunz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geomatyki i Kartografii
  • Zbigniew Zwoliński Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geoekologii i Geoinformacji

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-1117.34.02

Słowa kluczowe:

geoinformacja, geoinformatyka, GIS, kształcenie, studia wyższe

Abstrakt

Celem opracowania jest przedstawienie najważniejszych atutów ofert dydaktycznych polskich uczelni na kierunkach studiów w zakresie geoinformacji lub geoinformatyki. Szczególną uwagę zwrócono na podobieństwa oraz specyficzne wyróżniki na poszczególnych uczelniach. Studia w zakresie geoinformacji i geoinformatyki są prowadzone w Polsce na siedmiu uczelniach, w systemie bolońskim o profilu licencjackim lub inżynierskim. Liczba godzin zajęć dydaktycznych jest zróżnicowana i wynosi od 1 890 do 2 524 godzin na studiach pierwszego stopnia oraz od 772 do 1 095 godzin na studiach drugiego stopnia. Studia na kierunkach geoinformacja i geoinformatyka są oceniane jako trudne, bowiem wymagają dobrego opanowania zagadnień, które dotychczas były (i nadal są) przedmiotem kilku różnych rodzajów studiów: przyrodniczych, geograficznych, geodezyjnych, matematycznych, statystycznych czy informatycznych. Cele studiów można uogólnić następująco: (1) wiedza niezbędna do zrozumienia funkcjonowania środowiska geograficznego, (2) umiejętności gromadzenia, przetwarzania, analizowania, interpretacji i wizualizacji danych geograficznych za pomocą (3) nowoczesnych technik i metod komputerowych lub/i (4) tworzenie narzędzi informatycznych wspierających te procesy. Realizowane kierunki studiów nie są jednakowe. Każda z uczelni nieco inaczej definiuje cele kształcenia swoich absolwentów: jednym zależy, aby posiadali oni wiedzę i umiejętności potrzebne do pomiaru przestrzeni i zjawisk, innym – aby zdobyte dane przestrzenne przetwarzali metodami informatycznymi, a jeszcze innym – aby stosowali geoinformację i geoinformatykę do poznawania mechanizmów funkcjonowania środowiska i społeczeństwa.

Bibliografia

Adamczewski Z., Parzyński Z., 2003, Problem przekazu wiedzy o systemach informacji przestrzennej w kształceniu geodetów, „Przegląd Geodezyjny”, 12: 8–10.

Bartelme N., 1995, Geoinformatik – Modelle, Strukturen, Funktionen, Springer Verlag, Berlin/Heidelberg.

Będkowski K., 2004, Studium Podyplomowe „Zastosowanie Systemów Informacji Przestrzennej w Leśnictwie i Ochronie Przyrody”, „Roczniki Geomatyki”, II (3): 37–42.

Będkowski K., 2006, Studium Podyplomowe „Zastosowanie Systemów Informacji Przestrzennej w Leśnictwie i Ochronie Przyrody” z perspektywy czterech lat, „Roczniki Geomatyki”, IV (4): 169–176.

Będkowski K., Brach M., Hawryło P., Kwaśny Ł., Olenderek T., Strzeliński P., Szostak M., Szymański P., Tracz W., Wężyk P., 2015, Geomatics Education of Foresters at Agriculture Universities, [w:] Jażdżewska I. (red.), GIS in Higher Education in Poland. Curriculums, Issues, Discussion, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 36–59.

Białousz S., 2005, Stan obecny i koncepcja kształcenia w zakresie Systemów Informacji Przestrzennej, Politechnika Warszawska, Warszawa.

Białousz S., 2007, Kształcenie w zakresie systemów informacji przestrzennej dla administracji publicznej. Potrzeby, stan i rozwój, „Roczniki Geomatyki”, V, 6: 9–22.

Białousz S., 2015, Personalizacja kształcenia użytkowników informacji przestrzennej, „Roczniki Geomatyki”, XIII, 3 (69): 193–199.

Białousz S., Chmiel J., Lady-Drużycka K., Fijałkowska A., 2015, Ewolucja programu nauczania na studiach podyplomowych SIP w Politechnice Warszawskiej, „Roczniki Geomatyki”, XIII, 2 (68): 83–98.

Czekaj D., 2017, My, geoinformatycy, „Geodeta”, 7 (266): 26–30.

Eckes K., 2015, Nauczanie GIS z wykorzystaniem naturalnych procesów poznawczych, „Roczniki Geomatyki”, XIV, 2 (72): 183–191.

Gaździcki J., 2005, Implikacje Dyrektywy INSPIRE, „Roczniki Geomatyki”, III, 3: 19–25.

Gaździcki J., 2006, Zakres tematyczny dziedziny geoinformacji jako nauki i technologii, „Roczniki Geomatyki”, IV, 2: 15–27.

Gaździcki J., 2009, Studia wyższe w dziedzinie geoinformacji: aspekty modernizacji w Polsce, „Roczniki Geomatyki”, VII, 3 (33): 7–12.

Gaździcki J., Bielecka E., Chrobak T., Eckes K., Iwaniak A., Kozak J., Michalak J., Olenderek H., Korpetta D., Pachelski W., Stepnowski A., Moszyński M., Szpor G., 2009, Opinie na temat koncepcji utworzenia kierunku studiów w dziedzinie geoinformacji, „Roczniki Geomatyki”, VII, 3 (33): 135–158.

Gaździcki J., Gotlib D., Jażdżewska I., Zwoliński Z., 2018, Aktualne aspekty edukacji geoprzestrzennej w Polsce, „Roczniki Geomatyki”, XVI, 3 (82): 235–240.

Geoinformatyka również w Szczecinie, „Geodeta”, 8 (267): 43.

Hołub B., Chabudziński Ł., 2017, I Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne – GIS Challenge 2017 w Lublinie, „Polski Przegląd Kartograficzny”, 49 (1): 144–145.

Internetowy Leksykon Geomatyczny, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, https://www.ptip.info/leksykon.

Jażdżewska I., 2015a, GIS in Polish Higher Education – a Discussion, [w:] Jażdżewska I. (red.), GIS in Higher Education in Poland. Curriculums, Issues, Discussion, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 90–110.

Jażdżewska I. (red.), 2015b, GIS in Higher Education in Poland. Curriculums, Issues, Discussion, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Jażdżewska I., 2016, Oferta edukacyjna geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego 2015/2016, „Roczniki Geomatyki”, XIV, 3 (73): 351–362.

Jażdżewska I., Werner P., Zwoliński Z., 2015, Current State and Future Perspectives of University Education of GIS and Geoinformation in Poland, [w:] Jażdżewska I. (red.), GIS in Higher Education in Poland. Curriculums, Issues, Discussion, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 5–23.

KBN, 2000, Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Łączności, Warszawa, 28 listopada 2000 r. (http://kbn.icm.edu.pl/cele/cele.html).

Kozak J., 2008, Nauczanie teorii i technologii informacji geograficznej na studiach geograficznych na Uniwersytecie Jagiellońskim: uwarunkowania i perspektywy, „Roczniki Geomatyki”, VI, 5: 39–48.

Kozak J., 2013, Jerzy Bański: Jaka geografia? Uwarunkowania i spojrzenie w przyszłość: głos w dyskusji, „Przegląd Geograficzny”, 85 (3): 455–461.

Kozak J., Balon J., Gwosdz K., Piotrowicz K., Szablowska-Midor A., Trzepocz A., 2016, Nowe studia z gospodarki przestrzennej w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Roczniki Geomatyki”, XIV, 3 (73): 375–386.

Kozak J., Szablowska-Midor A., 2009, Pożądane kompetencje absolwentów studiów geoinformatycznych: doświadczenia Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Roczniki Geomatyki”, VII, 6 (36): 73–80.

Kozak J., Werner P., Zwoliński Z., 2009, Kształcenie w zakresie geoinformatyki na kierunku geografia, „Roczniki Geomatyki”, 3 (33): 57–73.

Kunz M., 2011a, The International GIS Day – Analysis of Celebrations in Poland and its Importance to Geographic Education, „Prace i Studia Geograficzne”, 48: 197–209.

Kunz M., 2011b, Światowy dzień GIS – analiza obchodów w Polsce i jego znaczenie w edukacji geograficznej, „Roczniki Geomatyki”, IX, 4 (48): 93–103.

Kunz M., 2015, Geoinformacja środowiskowa w Toruniu – projekt edukacyjny zakończony sukcesem, „ArcanaGIS”, Magazyn dla użytkowników oprogramowania ESRI, Wiosna 2015, 15: 16–17.

Kunz M., 2017, Rozwój geokompetencji studentów Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu, Edukacja, Esri Polska, Warszawa: 11–12.

Langran G., 1993, Time in Geographical Information Systems, Taylor and Francis, London.

Mościcka A., Zwirowicz-Rutkowska A., 2015, Rozwijanie kompetencji miękkich w zakresie projektowania systemów geoinformacyjnych, „Roczniki Geomatyki”, XIII, 3 (69): 255–264.

Ney B., 2005, Geoinformacja w społeczeństwie informacyjnym, „Roczniki Geomatyki”, III, 3: 11–18.

Olenderek H., Korpetta D., Będkowski K., Czajko M., Nowicki A., 1995, ARC/INFO in GIS Education at The Faculty of Forestry, 10th European ARC/INFO User Conference, Prague, 2–4 October 1995: VI-5–VI-9.

Olenderek H., Olenderek T., 2004, Kształcenie w zakresie geomatyki na wydziałach leśnych, „Roczniki Geomatyki”, II, 3: 27–30.

Olenderek H., Olenderek T., 2009, Problematyka kształcenia w zakresie geoinformacji na kierunku leśnictwo, „Roczniki Geomatyki”, VII, 3 (33): 37–43.

Różycki S., Fijałkowska A., Marczak S., Radło-Kulisiewicz M., 2015, Nowa koncepcja nauczania podstaw systemów informacji przestrzennej na Wydziale Geodezji i Kartografii PW, „Roczniki Geomatyki”, XIII, 3 (69): 265–276.

Stateczny A., 2009, Koncepcja kierunku studiów w dziedzinie geoinformacji, „Roczniki Geomatyki”, VII, 3 (33): 125–134.

Stateczny A., 2016, Kształcenie w zakresie geoinformacji w Akademii Morskiej w Szczecinie, „Roczniki Geomatyki”, XIV, 2 (72): 213–219.

Strzeliński P., 2004, Działalność naukowa i dydaktyczna w zakresie leśnej geomatyki na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu, „Roczniki Geomatyki”, II, 3: 58–64.

Tobler W., 1970, A Computer movie Simulating Urban Growth in the Detroit Region, „Economic Geography”, 46: 234–240.

Tomlinson R., 2008, Rozważania o GIS. Planowanie Systemów Informacji dla Menadżerów, ESRI Polska, Warszawa.

Wężyk P., Kozioł K., 2004, Edukacja geoinformatyczna studentów Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie, „Roczniki Geomatyki”, II, 3: 50–57.

Widacki W., 2004, Systemy Informacji Geograficznej w programach edukacyjnych uniwersyteckich studiów przyrodniczych w Polsce, „Roczniki Geomatyki”, II, 3: 11–23.

Zwoliński Z., 2003, Geoinformacja – studia uniwersyteckie, [w:] Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacji „Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych”, Wrocław–Polanica Zdrój, 15–17 września 2003, Streszczenia: 77.

Zwoliński Z. (red.), 2009, GIS – platforma integracyjna geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Zwoliński Z., 2010, O homologiczności polskiej terminologii geoinformacyjnej, [w:] Zwoliński Z. (red.), GIS – woda w środowisku, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 21–30.

Zwoliński Z., 2012, Geoinformacja, [w:] Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu, tom I: Historia, Praca zbiorowa, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań.

Ustawa z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U., 2011, nr 84, poz. 455).

##submission.downloads##

Opublikowane

2018-12-30

Jak cytować

Będkowski, K., Chabudziński, Łukasz, Gotlib, D., Kazimierski, W., Kunz, M., & Zwoliński, Z. (2018). Kształcenie na kierunkach studiów geoinformacja i geoinformatyka w wybranych uczelniach w Polsce. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, (34), 25-43. https://doi.org/10.18778/1508-1117.34.02