Transformation of mutual relations of officers

Authors

  • Bogdan Jaworski Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Policyjnego

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.87.02

Keywords:

governmental administration, uniformed services, officer, business relations, service review

Abstract

Transformation of official mutual relations of public servants is subject to some regularities in legal provisions. Differentiation of subjects appropriate to take some acts in law is noticeable, but there is also a possibility of making a classification of some changes. In the article, the content of the officers’ service relationship was analysed basing on legislation concerning selected uniformed services. It allowed specifying the typical and characteristic forms of transforming the service relationship and the premises on which the changes are based as well as indicating that a typical phenomenon is terminological convergence. A supplement to the considerations is presentation of basic concepts, such as an officer, service, nomination, appointment or a business relationship.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dubowik, Anna, Łukasz Pisarczyk. 2011. Prawo urzędnicze. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.
Google Scholar

Dzimińska-Mosio, Monika. 2001. „Funkcjonariusz Policji”. W Leksykon policyjny. Red. Wiesław Pływaczewski, Grażyna Kędzierska. 304. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
Google Scholar

Hauser, Roman. 2010. „Stosunek administracyjnoprawny”. W System prawa administracyjnego. T. 1: Instytucje prawa administracyjnego. Red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel. 195–202. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN.
Google Scholar

Jaworski, Bogdan. 2016. Pozycja prawna Komendanta Głównego Policji jako centralnego organu administracji rządowej. Rzeszów: ZPH Arteks.
Google Scholar

Kuczyński, Tadeusz. 2011a. „Pojęcie i przedmiot prawa stosunków służbowych”. W System prawa administracyjnego. T. 11: Stosunek służbowy. Red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel. 1–52. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN.
Google Scholar

Kuczyński, Tadeusz. 2011b. „Zmiana stosunku zatrudnienia”. W System prawa administracyjnego. T. 11: Stosunek służbowy. Red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel. 227–251. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN.
Google Scholar

Liwo, Marian. 2013. Status służb mundurowych i funkcjonariuszy w nich zatrudnionych. Warszawa: LexisNexis.
Google Scholar

Maciejko, Wojciech. 2008. Osobowe prawo administracyjne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Google Scholar

Maciejko, Wojciech, Aneta Korcz-Maciejko. 2010. Postępowanie w sprawach osobowych w Policji. Wrocław: Gaskor.
Google Scholar

Nowakowski, Zdzisław, Marta Pomykała, Jan Rajchel, Kazimierz Rajchel, Henryk Tokarski. 2009. Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Powszechne.
Google Scholar

Słownik języka polskiego. [b.r.]. „Funkcjonariusz” [hasło]. Pwn.pl. http://sjp.pwn.pl/slowniki/funkcjonariusz.html [dostęp 18.12.2017].
Google Scholar

Stelina, Jakub. 2011. „Strony i nawiązanie stosunków służbowych”. W System prawa administracyjnego. T. 11: Stosunek służbowy. Red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel. 163–208. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN.
Google Scholar

Stelina, Jakub. 2013. Prawo urzędnicze. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Google Scholar

Szczęch, Norbert. 2013. „Administracja publiczna i prawo administracyjne”. W Administracja publiczna i prawo administracyjne w zarysie. Red. Mirosław Karpiuk, Jerzy Kowalski. 15–27. Warszawa–Poznań: Polskie Wydawnictwo Prawnicze „Iuris”.
Google Scholar

Ura, Elżbieta. 2006. Zagadnienia prawa administracyjnego i funkcjonowania administracji publicznej. Przemyśl: Mitel.
Google Scholar

Ura, Elżbieta. 2011. Prawo urzędnicze. Wyd. 3. Warszawa: LexisNexis.
Google Scholar

Ura, Elżbieta. 2013. „Charakter prawny stosunku służbowego policjanta”. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie 2 (23): 277–283.
Google Scholar

Ura, Elżbieta, Edward Ura. 2006. Prawo administracyjne. Wyd. 6. Warszawa: LexisNexis.
Google Scholar

Wojtunik, Piotr. 2013. „Pojęcie, źródła i przedmiot prawa stosunków służbowych”. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 8 (5): 202–217.
Google Scholar

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 161 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 147 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1313).
Google Scholar

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2387 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 173 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2104 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1169).
Google Scholar

Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1767 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 17 stycznia 2018 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 138 ze zm.).
Google Scholar

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 grudnia 2010 r., sygn. akt I OSK 962/10, CBOSA.
Google Scholar

Published

2019-06-10

How to Cite

Jaworski, B. (2019). Transformation of mutual relations of officers. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 87, 25–39. https://doi.org/10.18778/0208-6069.87.02

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)