Odczuwanie braku nadziei a pragnienie budowania kariery w turystyce: analiza empiryczna przeprowadzona na Uniwersytecie w Synopie, Turcja

Authors

  • Ali Turan Bayram Uniwersytet w Synopie, Szkoła Zarządzania Turystyką i Hotelarstwem, Wydział Przewodnictwa Turystycznego https://orcid.org/0000-0003-1655-4043
  • Hasan Tahsin Kavlak Uniwersytet w Synopie, Szkoła Zarządzania Turystyką i Hotelarstwem, Wydział Rekreacji https://orcid.org/0000-0003-0036-9652
  • Jeet Dogra Indyjski Instytut Zarządzania Turystyką i Organizacji Podróży (IITTM), (niezależny organ przy Ministerstwie Turystyki, Rząd Indii) https://orcid.org/0000-0002-8786-2134
  • Gül Erkol Bayram Uniwersytet w Synopie, Szkoła Zarządzania Turystyką i Hotelarstwem, Wydział Przewodnictwa Turystycznego https://orcid.org/0000-0001-9764-2883

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.2.13

Keywords:

kierunki turystyczne, kariera zawodowa studentów turystyki, kariera w branży turystycznej, poziom braku nadziei i zwątpienia

Abstract

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie związku pomiędzy poziomem nadziei studentów kierunków turystycznych a ich pragnieniem zrobienia kariery w branży turystycznej. Dane zostały zebrane za pomocą ankiety, w której udział wzięli studenci studiów licencjackich w Synopie – mieście cieszącym się w Turcji najwyższym wskaźnikiem szczęścia oraz zadowolenia z życia. W celu opisu zebranych informacji wykorzystano test średniej częstotliwości oraz test średniej arytmetycznej; test T oraz analizę wariancji przeprowadzono, by określić różnice pomiędzy zmiennymi, z kolei analizę korelacji – by ustalić zależności pomiędzy nimi. W wyniku badania odkryto, że istnieje korelacja negatywna pomiędzy pragnieniem zrobienia kariery w branży turystycznej a odczuwaniem braku nadziei wśród studentów.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Acar, Y. (2019). Türkiye’de Yaşam Memnuniyetinin Belirleyicileri: İller Üzerine Bir Yatay Kesit Analizi. Maliye Araştırmaları Dergisi, 5 (2), 145-157.
Google Scholar

Akagündüz, M. (2017). Turizm Öğrencilerinin Sektöre Yönelik İmaj Algılarının Kariyer Yapma İstekleri Üzerine Etkisi: Ege Bölgesinde Bir Uygulama. Praca magisterska. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Google Scholar

Amil, O. (2015). Çalışanların Algılanan Kariyer Engelleri ile Algılanan Performansları Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi, 5 (9), 7-26.
Google Scholar

Aydın, E.B. (2007). Örgütlerde Kariyer Yönetimi, Kariyer Planlaması, Kariyer Geliştirmesi ve Bir Kariyer Geliştirme Programı Olarak Koçluk Uygulamaları. Praca magisterska. Denizli: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Google Scholar

Baltacı, M., Çakıcı, A.C., Dönmez, B. (2019). The mediation role of academic procrastination on the effect of the university students’ long-term orientation to career intention in the tourism industry. Journal of Tourism Theory and Research, 5 (3), 340-354. DOI: https://doi.org/10.24288/jttr.550746
Google Scholar

Bamford, K.L. (2012). Undergraduate student perceptions of a career in the tourism and hospitality industry in New Zealand. Praca magisterska. University of Otago.
Google Scholar

Beck, A.T. (1987). Cognitive models of depression. Journal of Cognitive Psychotherapy, 1 (1), 5-37.
Google Scholar

Beck, A.T., Weissman, A., Lester, D., Trexler, L. (1974). The measurement of pessimism: The lack of hope scale. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42 (6), 861-865. DOI: https://doi.org/10.1037/h0037562
Google Scholar

Çelik, A., Akgemci, T., Korkmaz, V. (2017). The effect of lack of hope levels on sectorel attitudes of the tourism students: sample of Selcuk University Beysehir Ali Akkanat Faculty of Tourism and Vocational School. Global Business Research Congress (PAP), 24-25 maja 2017, Stambuł, Turcja.
Google Scholar

Cooper, C., Shepherd, R. (1997). The relationship between tourism education and the tourism industry: Implications for tourism education. Tourism Recreation Research, 22 (1), 34-47. DOI: https://doi.org/10.1080/02508281.1997.11014784
Google Scholar

Dieringer, D.D., Lenz, J.G., Hayden, S.C.W., Peterson, G.W. (2017). The relation of negative career throughts to depression and lack of hope. The Career Development Quarterly, 65 (2), 159-172. DOI: https://doi.org/10.1002/cdq.12089
Google Scholar

Duman, T., Tepeci, M., Unur, K. (2006). Mersin’de Yükseköğretim ve Orta Öğretim Düzeyinde Turizm Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Sektörün Çalışma Koşullarını Algılamaları ve Sektörde Çalışma İsteklerinin Karşılaştırılmalı Analizi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 17 (1), 51-69.
Google Scholar

Eddleston, K.A., Powell, G.N. (2008). The role of gender identity in explaining sex differences in business owners’ career satisfier preferences. Journal of Business Venturing, 23 (2), 244-256. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2006.11.002
Google Scholar

Fouad, N.A., Guillen, A., Harris-Hodge, E., Henry, C., Novakovic, A., Terry, S., Kantamneni, N. (2006). Need, awareness and use of career services for college students. Journal of Career Assessment, 14 (4), 407-420. DOI: https://doi.org/10.1177/1069072706288928
Google Scholar

Gault, J., Redington, J., Schlager, T. (2000). Undergraduate business internships and career success: Are thye related? Journal of Marketing Education, 22 (1), 45-53. DOI: https://doi.org/10.1177/0273475300221006
Google Scholar

Heskett, J.L., Jones, T.O., Loveman, G.W., Sasser Jr., W.E., Schlesinger, L.A. (1994). Putting the service-profit chain to work. Harvard Business Review, 72 (March-April), 77-84.
Google Scholar

Ilgaz Yıldırım, B.I., Toker, B. (2017). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Yılmazlık, Umutsuzluk Durumları ve Sektörel Tutumlarının Kariyer Seçimleri Üzerine Etkileri. Journal of Travel and Hospitality Management, 14 (1), 76-89. DOI: https://doi.org/10.24010/soid.303665
Google Scholar

Jarlström, M. (2000). Personality preferences and career expectations of finnish business students. Career Development International, 5 (3), 144-154. DOI: https://doi.org/10.1108/13620430010371919
Google Scholar

Jenkins, A.K. (2001). Making a career of it? Hospitality students’ future perspectives: An Anglo-Dutch study. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 13 (1), 13-20. DOI: https://doi.org/10.1108/09596110110365599
Google Scholar

Koko, J., Guerrier, Y. (1994). Overeducation, underemployment and job satisfaction: A study of finnish hotel receptionists. International Journal of Hospitality Management, 13 (4), 375-386. DOI: https://doi.org/10.1016/0278-4319(94)90073-6
Google Scholar

Kusluvan, S., Kusluvan, Z. (2000). Perceptions and attitudes of undergraduate tourism students towards working in the tourism industry in Turkey. Tourism Management, 21 (3), 251-269. DOI: https://doi.org/10.1016/S0261-5177(99)00057-6
Google Scholar

Manhas, P., Dogra, J. (2011). Hospitality and tourism management graduates expectations: Future implications for the educators. Journal of Tourism, XII (1), 103-112.
Google Scholar

O’Leary, S., Deegan, J. (2005). Career progression of Irish tourism and hospitality management graduates. International of Contemporary Hospitality Management, 17 (5), 421-432. DOI: https://doi.org/10.1108/09596110510604841
Google Scholar

Orahood, T., Kruze, L., Pearson, D.E. (2004) The impact of study abroad on business students’ career goals. Frontiers: The Interdisciplinary Journal of Study Abroad, 10 (1), 117-130. DOI: https://doi.org/10.36366/frontiers.v10i1.137
Google Scholar

Pavesic, D.V., Brymer, R.A. (1990). Job satisfaction: What’s happening to the young managers. The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 30 (4), 90-96. DOI: https://doi.org/10.1177/001088049003000420
Google Scholar

Pektaş, Ç. (2019). Gaziantep’te Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kariyer Planlamaları ve Turizm Sektörüne İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi. Praca magisterska. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Google Scholar

Purcell, K., Quinn, J. (1996). Exploring the education-employment equation in hospitality management: A comparison of graduates and HNDs. International Journal of Hospitality Management, 15 (1), 51-68. DOI: https://doi.org/10.1016/0278-4319(96)00002-3
Google Scholar

Raymond, A.N. (2009). İnsan Kaynaklarının Eğitimi ve Geliştirilmesi. 4. Baskı (Çeviren, Çetin, C.), İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
Google Scholar

Roney, S.A., Öztin, P. (2007). Career perceptions of undergraduate tourism students: A case study in Turkey. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 6 (1), 4-17. DOI: https://doi.org/10.3794/johlste.61.118
Google Scholar

Rosentbluth, H. (1991). Tales from a nonconformist company. Harvard Business Review, 69 (lipiec-sierpień), 26-36.
Google Scholar

Rottinghaus, P.J., Jenkins, N., Jantzer, A.M. (2009). Relation of depression and affectivity to career decision status and selfefficacy in college students. Journal of Career Assessment, 17 (3), 271-285. DOI: https://doi.org/10.1177/1069072708330463
Google Scholar

School of Tourism and Hotel Management (2020). Pobrane z: http://www.turizm.sinop.edu.tr (29.06.2020).
Google Scholar

Selvi, M.S., Demir, C. (2007). Relationship among branding, career development and tourism education: An implication from Turkey. Ege Akademik Bakış Dergisi, 7 (2), 389-408.
Google Scholar

Simmons, S.A., Wiklund, J., Levie, J. (2014). Stigma and business failure: Implications for entrepreneurs’ career choices. Small Business Economics, 42 (3), 485-505. DOI: https://doi.org/10.1007/s11187-013-9519-3
Google Scholar

Solmaz, S.A., Erdoğan, Ç., Türkay, O., Korkutata, A. (2012). Sosyotropi ve Otonomi Kişilik Özelliklerinin Turizmde Kariyer Yapma İsteği Üzerine Etkileri, Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi, 3 (5), 47-70.
Google Scholar

Tanrıverdi, H., Yılmaz, A., Pala, B., Ercan, F.Z. (2019). Kişilik Özellikleri, Duygusal Zekâ, Kariyer Uyum Yeteneği ve Turizmde Kariyer Yapma İsteği Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: İstanbul Üniversitesinde Turizm İşletmeciliği Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Turizm, İşletme, Ekonomi Dergisi, 3 (1), 41-56.
Google Scholar

TUIK (2019). Pobrane z: http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2421 (28.06.2020).
Google Scholar

TUIK (2020). Pobrane z: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33919 (28.06.2020).
Google Scholar

Türk Dil Kurumu Sözlükleri (2020). Pobrane z: https://www.sozluk.gov.tr (15.06.2020).
Google Scholar

Türkoğlu, N., Misican, D.Ö. (2018). Turizm Öğrencilerinin Algılarındaki Kariyer Engellerinin Kümelenmesi ve Umutsuzluk Düzeyi Skorları. VI International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE), 4-6 września 2018, Rzym, Włochy.
Google Scholar

Walmsley, A., Thomas, R., Jameson, S. (2012). Internships in SMEs and Career Intentions. Journal of Education and Work, 25 (2), 185-204. DOI: https://doi.org/10.1080/13639080.2011.573774
Google Scholar

Watson, C., Drew, V. (2015). Teachers’ desire for career-long learning: Becoming ‘accomplished’ and masterly. British Educational Research Journal, 41 (3), 448-461. DOI: https://doi.org/10.1002/berj.3149
Google Scholar

Yeşilyaprak, B. (2012). Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı: Kuramdan Uygulamaya (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. DOI: https://doi.org/10.14527/9786053641742.01
Google Scholar

Zellweger, T., Sieger, P., Halter, F. (2011). Should I stay or should I go? Career choice intentions of students with family business background. Journal of Business Venturing, 26 (5), 521-536. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2010.04.001
Google Scholar

Published

2020-12-30

How to Cite

Bayram, A. T., Kavlak, H. T., Dogra, J., & Bayram, G. E. (2020). Odczuwanie braku nadziei a pragnienie budowania kariery w turystyce: analiza empiryczna przeprowadzona na Uniwersytecie w Synopie, Turcja. Turyzm/Tourism, 30(2), 129-137. https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.2.13

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)