Changes in cross-border tourist traffic on the Poland–Belarus border, as exemplified by the Augustów Canal

Authors

  • Aliaksandr Cyargeenka Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Department of Urban and Population Studies https://orcid.org/0000-0002-9714-4128

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.31.1.17

Keywords:

Augustów Canal, border traffic, visa-free zone, tourism, Poland, Belarus

Abstract

The Augustów Canal is one of the unique tourist attractions of a Poland–Belarus borderland known for its highly valuable natural, cultural-historical and tourism-related features. From the beginning of the 21st century, following total renovation as well as the opening of both water and road versions of the Rudawka–Lesnaya border crossing (in 2005 and 2017 respectively), it has been possible to observe a many-fold increase in tourist traffic within the Augustów Canal tourist space. The present article thus helps fill a research gap with an up-to-date description of this intensification and an analysis of its dynamics in terms of the countries of origin of visiting tourists, its seasonality and choice of transport, be it by water (by boat) or by road (by bicycle or on foot). This study continues investigations into the influence of the easing of the border regime in Belarus (introduction of a visa-free zone) on the volume of tourist traffic. Factors influencing cross-border traffic on the Augustów Canal have been studied at local, regional, national and international levels (multi-scalar). Fieldwork has also been organised, using the participant-observer method, and statistical data from the Polish Border Guard has been analysed. Results confirm that the greatest use made of the Rudawka–Lesnaya crossing is by tourists from Poland and Belarus, with smaller numbers from Lithuania, Russia and Germany. Poles are the nation most often availing themselves of opportunities to cross the border by water, while Belarusians show a preference for the road crossing.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Around Augustów Canal (2018). Białystok: Augustvelo.
Google Scholar

Batura, W. (text), Mikos, M., Szlaszyński, J. (cooperation) (2005). Kanał Augustowski: wspólne dziedzictwo i przyszłość. Augustów: Zarząd Powiatu.
Google Scholar

Ber, A., Graniczny, M., Kowalski, Z., Marks, L., Urban, H. (2007). Kanał Augustowski jako przykład dziedzictwa historycznego, technicznego i przyrodniczego [The Augustów Canal as an example of historical, technical and natural heritage]. Przegląd Geologiczny, 55 (9), 765–769.
Google Scholar

Bobowska, M. (2018). Turystyka bezwizowa pomiędzy Polską a Białorusią z punktu widzenia studentów z miasta Białegostoku i okolic – korzyści oraz szanse. In: S. Sialverstava, A. Roman, J. Zuzda (eds), Promocja turystyki na pograniczu polsko-białoruskim (pp. 189–200). Białystok: Wydawnictwo Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli „Edukacja, Wychowanie i Bezpieczeństwo” przy Towarzystwie Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku.
Google Scholar

Bogusz, T., Sialverstava, S. (2018). Wielokulturowość polsko-białoruskiego pogranicza: aspekt turystyczny. In: S. Sialverstava, A. Roman, J. Zuzda (eds), Promocja turystyki na pograniczu polsko-białoruskim (pp. 69–78). Białystok: Wydawnictwo Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli „Edukacja, Wychowanie i Bezpieczeństwo” przy Towarzystwie Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku.
Google Scholar

Cudowski, A., Górniak, A. (2008). Przyrodnicze uwarunkowania funkcjonowania Kanału Augustowskiego i jego hydrochemia. In: E. Jekatierynczuk-Rudczyk, M. Stepaniuk (eds), Rozwój obszarów przyrodniczo cennych (pp. 165–176). Białystok: Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Google Scholar

Cyargeenka, A., Więckowski, M. (2020). Expanding transboundary tourist space – The growing significance of the Augustów Canal. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 12 (Special Issue 1), 130–138. https://doi.org/10.29359/BJHPA.12.Spec.Iss1.15
Google Scholar

Eberhardt, P. (1996). Propozycja wydzielenia regionów współpracy na wschodnim pograniczu Polski. In: A. Miszczuk, R. Wiśniewski (eds), Informacyjno-infrastrukturalne uwarunkowania współpracy transgranicznej. Vol. 2 (pp. 85–88). Lublin: Norbertinum.
Google Scholar

Górewicz, J. (1974). Opowieść o Kanale Augustowskim. Warsaw: Wydawnictwo „Sport i turystyka”.
Google Scholar

Górewicz, J., Orłowski, B. (1973). Kanał Augustowski: 150 lat. Augustów: Towarzystwo Miłośników Ziemi Augustowskiej.
Google Scholar

Kałuski, S. (2016). Trójstyki granic politycznych. Zróżnicowanie cech i funkcji. Czasopismo Geograficzne, 87 (2), 101–115.
Google Scholar

Kolosov, V., Więckowski, M. (2018), Border changes in Central and Eastern Europe: An introduction. Geographia Polonica, 91 (1), 5–16. https://doi.org/10.7163/GPol.0106
Google Scholar

Kopciała, J. (ed.) (2000a). Kanał Augustowski: od Biebrzy do Niemna. Augustów–Suwałki: Wydawnictwo Hańcza.
Google Scholar

Kopciała, J. (ed.) (2000b). Kanał Augustowski: Szlak wodny Euroregionu Niemen. Augustów–Suwałki: Urząd Miejski, „Hańcza”.
Google Scholar

Kowalczyk, A. (2014). The phenomenology of tourism space. Turyzm/Tourism, 24 (1), 9–15. https://doi.org/10.2478/tour-2014-0001
Google Scholar

Kowalewska, P., Słoma, A. (2015). Euroregion Niemen jako przykład współpracy transgranicznej. In: J. Grabowiecki (ed.) Współpraca transgraniczna na wschodnim pograniczu Polski (pp. 145–153). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
Google Scholar

Kudžmaitė, G. (2019). Before, during and after crossing the border: Narrating the ‘visa-free Grodno’. Visual Studies. 34 (2), 148–163. https://doi.org/10.1080/1472586X.2019.1654910
Google Scholar

Kul-Sialverstava, S. (2014). Pamięć historyczna mieszkańców pogranicza białorusko-polskiego. In: K. Snarski, A. Żulpa (eds), W krainie wielu tradycji. Badania etnograficzne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i początkach XXI wieku (pp. 120–136). Suwałki: Wydawnictwo Muzeum Okręgowego w Suwałkach.
Google Scholar

Lenart, W. (2008). Zakres możliwej transgranicznej współpracy Białorusi, Litwy, Polski, Rosji i Ukrainy w dziedzinie gospodarki przestrzennej, zrównoważonego rozwoju oraz promocji regionalnej z uwzględnieniem założeń zielonych płuc Europy i ze szczególnym uwzględnieniem Kanału Augustowskiego. In: L. Witold, A. Zelenkov, Kanał Augustowski i współczesna ekoturystyka (pp. 277–295 ). Pułtusk–Mińsk–Grodno: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.
Google Scholar

Marin, A. (2011). From breach to bridge: The Augustów Canal, an ecotourism destination across the EU’s border with Belarus. Articulo. Retrieved from: https://journals.openedition.org/articulo/1705 (10.06.2020). https://doi.org/10.4000/articulo.1705
Google Scholar

Marin, A. (2017). Of barriers, breaches and bridges. Cross-border ecotourism and the prospect of horizontal governance acting as a bridge in Belarus–EU neighbourhood relations. In: I. Liikanen, J.W. Scott, T. Sotkasiira (eds), The EU’s Eastern neighbourhood. Migration, borders and regional stability (pp. 115–133). London–New York: Routledge.
Google Scholar

Otwierając białoruskie pogranicze. Kanał Augustowski i Grodno (2018). Grodno: Centrum Informacji turystycznej w Grodnie.
Google Scholar

Pogranicze białoruskie do wypoczynku i podróży. Kanał Augustowski i Grodno (2018). Grodno: Centrum Informacji turystycznej w Grodnie.
Google Scholar

Pozlevich, T. (ed.) (2016). Augustovski Channel/Kanał Augustowski. Minsk: PrestigeIzdatReklama.
Google Scholar

Roman, A., Sawośko, K., Żendzian, J., Niesteruk, P. (2018). Motywy podróżowania na pograniczu polsko-białoruskim. In: S. Sialverstava, A. Roman, J. Zuzda (eds), Promocja turystyki na pograniczu polsko-białoruskim (s. 171–188). Białystok: Wydawnictwo Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli „Edukacja, Wychowanie i Bezpieczeństwo” przy Towarzystwie Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku.
Google Scholar

Romanowa, O.S., Szirokowa, V.A., Ozierowa, N.A., Czesnow, V.M., Sobisiewicz, A.V. (2018). Augustow Canal as the monument of hydraulics and the objects of heritage tourism. Acta Geographica Silesiana, 12/3 (31), 37–44.
Google Scholar

Rutkowski, M. (2017). Water canal system in projects, activities and reports of Polish authorities in the 1830s–1860s. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport, 94, 211–227. https://doi.org/10.20858/sjsutst.2017.94.19
Google Scholar

Sialverstava, S., Bogusz, T. (2018). Szlaki turystyczne w województwie podlaskim. In: S. Sialverstava, A. Roman, J. Zuzda (eds), Promocja turystyki na pograniczu polsko-białoruskim (pp. 121–134). Białystok: Wydawnictwo Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli „Edukacja, Wychowanie i Bezpieczeństwo” przy Towarzystwie Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku.
Google Scholar

Sialverstava, S., Bogusz, T., Roman, M. (2018). Tourism development in the Belarusian part of the Augustow Canal. Turystyka i Rozwój Regionalny, 9, 63–70. https://doi.org/10.22630/TIRR.2018.9.7
Google Scholar

Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2008). Transgraniczne produkty turystyczne. In: Trаnskоrdоnnе spìvrоbìtnictvо âk fаktоr аktivìzаcìї êvrоìntеgrаcìjnìch prоcеsìv, Маtеrìаli XVII Мìžnаrоdnої nаukоvо-prаktičnої kоnfеrеncìї (pp. 336–338). Čеrnìvcì 6–7 trаvnâ 2008 roku.
Google Scholar

Stoffelen, A., Ioannides, D., Vanneste D. (2017). Obstacles to achieving cross-border tourism governance: A multi-scalar approach focusing on the German–Czech borderlands. Annals of Tourism Research, 64, 126–138. https://doi.org/10.1016/j.annals.2017.03.003
Google Scholar

Suliga, J. (1996). Polsko-białoruska współpraca przygraniczna w dziedzinie planowania przestrzennego. In: A. Miszczuk, R. Wiśniewski (eds), Informacyjno-infrastrukturalne uwarunkowania współpracy transgranicznej. Vol. 2 (pp. 89–92). Lublin: Norbertinum.
Google Scholar

Tourist Passport (2018). Białystok: Augustvelo.
Google Scholar

Więckowski, M. (2010a). Specific features of development of tourism within the areas neighbouring upon the Polish Eastern border, European Union external and internal borders – interactions and networks. Europa XXI, 20, 101–115. https://doi.org/10.7163/Eu21.2010.20.8
Google Scholar

Więckowski, M. (2010b). Tourism development in the borderlands of Poland. Geographia Polonica, 83 (2), 67–81. https://doi.org/10.7163/GPol.2010.2.5
Google Scholar

Więckowski, M. (2014). Tourism space: An attempt at a fresh look. Turyzm/Tourism, 24 (1), 17–24. https://doi.org/10.2478/tour-2014-0002
Google Scholar

Więckowski, M., Cyargeenka, A. (2019). Wpływ złagodzenia reżimu granicznego na Białorusi na wielkość ruchu turystycznego – wstęp do badań. Przegląd Geograficzny, 91 (4), 589–608. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.4.8
Google Scholar

Włodarczyk, B. (2014). Space in tourism, tourism in space: on the need for definition, delimitation and classification. Turyzm/ Tourism, 24 (1), 25–34. https://doi.org/10.2478/tour-2014-0003
Google Scholar

Yeliseyeu, A. (2017). Die neue Visaregelung. Langsam und mit Einschränkungen öffnet sich Belarus Reisenden aus dem Westen. Belarus-Analysen, 32, 2–6. https://doi.org/10.31205/BA.032.01
Google Scholar

Zichner, H., Beurskens, K., Miggelbrink, J., Bruns, B. (2017). Vor, an und hinter der Grenzlinie – Praktiken von Kontrollierenden und Kontrollierten. In: J. Miggelbrink (ed.), Grenze aushandeln: eine Untersuchung zur östlichen Schengengrenze 2007–2009 (pp. 116–121). Leipzig: Leibniz-Institut für Länderkunde.
Google Scholar

Downloads

Published

2021-06-25

How to Cite

Cyargeenka, A. (2021). Changes in cross-border tourist traffic on the Poland–Belarus border, as exemplified by the Augustów Canal. Turyzm/Tourism, 31(1), 57-68. https://doi.org/10.18778/0867-5856.31.1.17

Issue

Section

Articles