The Legal and Fiscal Situation of the Serbs in the Patriarchate of Peć during the First Decades of the 18th Century

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/2084-140X.12.23

Keywords:

Serbian Orthodox Church, Serbian millet, Patriarchate of Peć, Ottoman Administration, Balkan Peninsula

Abstract

In the early modern era, the Serbs who lived in the Balkan Peninsula under Ottoman rule formed what was known as a millet. From 1557, their leader was the head of the Patriarchate of Peć, whose jurisdiction and scope of territorial powers were constantly determined by an official document issued by the sultan – i.e., a berat. The aim of the article is to characterise the legal situation and fiscal obligations of the Serbian people in the Ottoman Empire in the period between their first (1689/1690) and second (1737–1739) migration. The research focuses on the times of Patriarch Arsenije IV Jovanović Šakabenta (1698–1748) and his methods of obtaining various kinds of tributes (dimica, svadbina) to pay the annual kesim tax to Hazine-i Âmire. The text also analyses the areas where the Patriarchate of Peć held jurisdiction in the first decades of the 18th century.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Biblioteka Srpske Patrijaršije u Beogradu.
Google Scholar

Ferman sultana Mahmuda, sina sultana Mustafe-hana, srbskom patrijarhu Arseniju od godine turske 1143, a posle Hrista 1731, “Glasnik Društva srpske slovenosti” 11, 1859, p. 181–186.
Google Scholar

Jugoslovenske zemlje pod turskom vlašću (do kraja XVIII vijeka). Izabrani izvori, ed. B. Đurđev, M. Vasić, Istočno Sarajevo 2005.
Google Scholar

Stari srpski zapisi i natpisi, vol. II, ed. Lj. Stojanović, Beograd 1983.
Google Scholar

Stari srpski zapisi i natpisi, vol. V, ed. Lj. Stojanović, Beograd 1987.
Google Scholar

Turski dokumenti za istoriju Srpske pravoslavne crkve. Fond Gliše Elezovića, ed. Lj. Čolić, Priština 1996.
Google Scholar

Ágoston G., A Flexible Empire, Authority and its Limits on the Ottoman Frontiers, “International Journal of Turkish Studies” 9, 2003, p. 15–31.
Google Scholar

Aksan V., Ottoman Wars 1700–1870. An Empire Besieged, New York 2007.
Google Scholar

Biščević V., Bosanski namjesnici Osmanskog doba 1463–1878, Sarajevo 2006.
Google Scholar

Blaškovič J., Ziemie lenne (hass) namiestnika Nowych Zamków w latach 1664–1685, “Rocznik Orientalistyczny” 38, 1976, p. 83–91.
Google Scholar

Brady J., Hajdarpasic E., Religion and Ethnicity. Conflicting and Converging Identifications, [in:] The Routledge History of East Central Europe since 1700, ed. I. Livezeanu, A. von Klimo, London–New York 2017, p. 176–214, https://doi.org/10.4324/9781315230894-5
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9781315230894-5

Čakić S., Velika Seoba Srba i Patrijarh Arsenije III Crnojević, Novi Sad 1994.
Google Scholar

Çakır B., Mukataa (muqataah, maktu), [in:] Encyclopedia of the Ottoman Empire, ed. G. Ágoston, B. Masters, New York 2009, p. 396
Google Scholar

Czamańska I., Historia Serbii. Od pojawienia się Serbów na Bałkanach do 1830 roku, vol. I, Poznań 2021.
Google Scholar

Denzel M., Handbook of World Exchange Rates, 1590–1914, s.l. 2010.
Google Scholar

Fodor P., The Business of State. Ottoman Finance Administration and Ruling Elites in Transition (1580s–1615), Berlin 2018 [= Studien zur Sprache, Geschichte und Kultur der Turkvölker, 28], https://doi.org/10.1515/9783112209431
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1515/9783112209431

Gavrilović S., Srem od kraja XVII do sredine XVIII veka, Novi Sad 1979.
Google Scholar

Géza D., Administration, provincial, [in:] Encyclopedia of the Ottoman Empire, ed. G. Ágoston, B. Masters, New York 2009, p. 13–17.
Google Scholar

Gil D., Prawosławie. Historia. Naród. Miejsce kultury duchowej w serbskiej tradycji i współczesności, Kraków 2005.
Google Scholar

Gil D., Serbscy etnarchowie jako kodyfikatorzy tradycji kulturowej, [in:] U spomen na Borivoja Marinkovića. Zbornik Filozofskog Fakulteta, ed. N. Grdinić, S. Tomin, N. Varnica, Novi Sad 2014, p. 132–139.
Google Scholar

Graham F., Turkisms in South Slavonic Literature. Turkish Loanwords in Seventeenth- and Eighteenth-Century Bosnian and Bulgarian Franciscan Sources, Oxford 2020, https://doi.org/10.1093/oso/9780198857730.001.0001
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780198857730.001.0001

Grujić R., Velika Seoba patrijarha Arsenija III Crnojevića iz južne Srbije u Vojevodinu pre dvestapedeset godina, Skoplje 1940.
Google Scholar

Hadrovics L., Srpski narod i njegova crkva pod turskom vlašću, Zagreb 2000.
Google Scholar

Hadži-Vasiljević J., Tevteri niške mitropolije (od 1727–1737 god.), [in:] Zbornik za istoriju Južne Srbije i susednih oblasti, vol. I, Skoplje 1936, p. 35–77.
Google Scholar

Hauziński J., Absolutyzm orientalny, [in:] Europa i świat w epoce oświeconego absolutyzmu, ed. J. Staszewski, Warszawa 1991, p. 167–226.
Google Scholar

Imber C., The Ottoman Empire, 1300–1650. The Structure of Power, New York 2002.
Google Scholar

İnalcık H., Ottoman Methods of Conquest, “Studia Islamica” 2, 1954, p. 103–129, https://doi.org/10.2307/1595144
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/1595144

İnalcık H., The Ottoman Çift-hane System and Peasant Taxation, “Études Balkaniques” 1, 2007, p. 141–151.
Google Scholar

Inalcik H., Quataert D., Dzieje gospodarcze i społeczne Imperium Osmańskiego, Kraków 2008.
Google Scholar

Ivanić S., Borba protiv kuge u Srbiji za vreme austrijske vladavine (1717–1740), [in:] Prilozi za istoriju zdravstvene kulture Jugoslavije i Balkanskog poluostrova, vol. V, Beograd 1937, p. 17–42.
Google Scholar

Jezernik B., Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników, trans. P. Oczko, Kraków 2007.
Google Scholar

Kaplan B., Divided by Faith. Religious Conflict and the Practice of Toleration in Early Modern Europe, Cambridge–London 2007, https://doi.org/10.4159/9780674039308
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4159/9780674039308

Karczyńska E., Struktura społeczna Imperium Osmańskiego. Próba analizy teoretycznej, [in:] Jednostka w układzie społecznym. Próba teoretycznej konceptualizacji, ed. K. Brzechczyn, M. Ciesielski, E. Karczyńska, Poznań 2013, p. 273–290.
Google Scholar

Katalog novca Osmanske imperije sakupljenog na području SFR Jugoslavije, ed. D. Tesla-Zarić, S. Stojković, Beograd 1974.
Google Scholar

Katić T., Tursko osvajanje Srbije 1690. godine, Beograd 2012.
Google Scholar

Kołodziejczyk D., Zaproszenie do osmanistyki. Typologia i charakterystyka źródeł muzułmańskich sąsiadów dawnej Rzeczypospolitej: Imperium Osmańskiego i Chanatu Krymskiego, Warszawa 2013.
Google Scholar

Kozłowska M., Słownik turecko-polski. Türkçe-Lehçe sözlük, Warszawa 2009.
Google Scholar

Kręzel P., The Political Ambitions of Serbian Patriarch Arsenije IV Jovanović Šakabenta, “Studia Ceranea” 9, 2019, p. 575–591, https://doi.org/10.18778/2084-140X.09.28
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2084-140X.09.28

Kwoka T., Dzieje słownictwa z zakresu stosunków społecznych w Serbii i Czarnogórze, vol. II, Państwo i administracja, Kraków 2013.
Google Scholar

Lewis B., Narodziny nowoczesnej Turcji, trans. K. Dorosz, Warszawa 1972.
Google Scholar

Lis-Wielgosz I., O trwałości znaczeń. Siedemnastowieczna literatura serbska w służbie tradycji, Poznań 2013.
Google Scholar

Masters B., Millet, [in:] Encyclopedia of the Ottoman Empire, ed. G. Ágoston, B. Masters, New York 2009, p. 383–384.
Google Scholar

Mikołajczak M., Mehmed pasza Sokollu – problem przynależności etnicznej, państwowej i kulturowej, “Balcanica Posnaniensia. Acta et studia” 16, 2009, p. 59–69.
Google Scholar

Milošević A., Požarevački mir 1718. na kartama, gravirama i medaljama, Beograd 2018.
Google Scholar

Mirković M., Pravni položaj i karakter srpske crkve pod turskom vlašću (1459–1766), Beograd 1965.
Google Scholar

Özkul A., The Ottoman Empire’s Tax Policy in Eighteenth Century Cyprus, [in:] Archivum Ottomanicum, ed. G. Hazai, Wiesbaden 2015, p. 53–81.
Google Scholar

Öztürk F., Ottoman and Turkish Law, Bloomington 2014.
Google Scholar

Öztürk F., The Ottoman Millet System, “Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi” 16, 2009, p. 71–86.
Google Scholar

Pamuk Ş., A Monetary History of the Ottoman Empire, Cambridge 2000.
Google Scholar

Pavlović M., Forsirana ili autonomna modernizacija? Osmanske reforme u XVIII veku u kontekstu evropskih uticaja, “Istraživanja” 22, 2011, p. 185–204.
Google Scholar

The Peace of Passarowitz, 1718, ed. Ch. Ingrao, N. Samardžić, J. Pešalj, West Lafayette 2011.
Google Scholar

Popović D. J., Srbi u Budimu, 1690–1740, Beograd 1952.
Google Scholar

Popović D. J., Velika seoba Srba 1690. Srbi, seljaci, plemići, Beograd 1954.
Google Scholar

Radonić J., Rimska kurija i južnoslovenske zemlje od XVI do XIX veka, Beograd 1950.
Google Scholar

Radosavljević N., Pravoslavna crkva u Beogradskom pašaluku 1766–1831 (uprava Vaseljenske patrijaršije), Beograd 2007.
Google Scholar

Reychman J., Historia Turcji, Wrocław 1973.
Google Scholar

Roider K., The Reluctant Ally. Austria’s Policy in the Austro-Turkish War, 1737–1739, Baton Rouge 1972.
Google Scholar

Ruvarac I., Odlomci o grofu Đorđu Brankoviću i Arseniju Crnojeviću patrijarhu s tri izleta o takozvanoj Velikoj seobi srpskog naroda, Beograd 1896.
Google Scholar

Salzmann A., The Age of Tulips Confluence and Conflict in Early Modern Consumer Culture (1550–1730), [in:] Consumption Studies and the History of the Ottoman Empire, 1550–1922, ed. D. Quataert, New York 2000, p. 83–106.
Google Scholar

Shaw S., Historia Imperium Osmańskiego i Republiki Tureckiej (1280–1808), vol. I, trans. B. Świetlik, Warszawa 2012.
Google Scholar

Shaw S., The Ottoman View of the Balkans, [in:] The Balkans in Transition. Essays on the Development of Balkan Life and Politics since the Eighteenth Century, ed. B. Jelavich, C. Jelavich, London 1963, p. 56–80.
Google Scholar

Srpska Stematografija: Beč 1741, ed. D. Davidov, Novi Sad 2011.
Google Scholar

Stanojević G., Crna Gora pred stvaranje države (1773–1796), Beograd 1962.
Google Scholar

Stanojević G., Srbija u vreme Bečkog rata 1683–1699, Beograd 1976.
Google Scholar

Strauss J., The Millets and the Ottoman Language. The Contribution of Ottoman Greeks to Ottoman Letters (19th–20th Centuries), “Die Welt des Islams” 35, 1995, p. 189–249, https://doi.org/10.1163/1570060952597860
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1163/1570060952597860

Šuletić N., Berat patrijarha Kalinika I, “Zbornik Matice srpske za istoriju” 83, 2011, p. 97–104.
Google Scholar

Šuletić N., Imenovanja pećkih patrijaraha, “Zbornik Matice srpske za istoriju” 104, 2021, p. 51–71.
Google Scholar

The Treaties of Carlowitz (1699), ed. C. Heywood, I. Parvev, Leiden 2020 [= Ottoman Empire and its Heritage, 69].
Google Scholar

Tričković R., Beogradski pašaluk 1687–1739, Beograd 2013.
Google Scholar

Ursinus M., Reaya, [in:] Lexikon zur Geschichte Südosteuropas, ed. K. Clewing, H. Sundhaussen, Wien 2016, p. 757.
Google Scholar

Vitković G., Spomenici iz budimskog i peštanskog arhiva, vol. I, Beograd 1873.
Google Scholar

Vuksan D., Pisma pećkih patrijarha Zećanima, “Zapisi” 22, 1939, p. 35–47.
Google Scholar

Vuksan D., Rukopisi cetinjskog manastira, [in:] Zbornik za istoriju Južne Srbije i susednih oblasti, vol. I, Skoplje 1936, p. 206–218.
Google Scholar

Zirojević O., Islamizacija na južnoslovenskom prostoru. Dvoverje, Beograd 2003.
Google Scholar

Zirojević O., Srbija pod turskom vlašću (1450–1804), Beograd 2007.
Google Scholar

Zirojević O., Tursko vojno uređenje u Srbiji (1459–1683), Beograd 1974.
Google Scholar

Downloads

Published

2022-11-28

How to Cite

Kręzel, P. (2022). The Legal and Fiscal Situation of the Serbs in the Patriarchate of Peć during the First Decades of the 18th Century. Studia Ceranea, 12, 651–666. https://doi.org/10.18778/2084-140X.12.23

Issue

Section

Articles

Funding data

  • Narodowym Centrum Nauki
    Grant numbers DEC-2019/32/C/HS2/00452 (“Cultural implications of the migrations of Serbs in the early modern era”)

Most read articles by the same author(s)