Τέρνοβος, ἐν ᾗ τὰ βασίλεια ἦν τῶν Βουλγάρων: the Role of the Bulgarian Capital City According to Ῥωμαϊκὴ ἱστορία by Nikephoros Gregoras

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/2084-140X.12.21

Keywords:

Nikephoros Gregoras, Tărnovo, Tărnovgrad, Veliko Tărnovo, Byzantium and Bulgaria, medieval Bulgaria, medieval Balkans, medieval capitals, Byzantine historiography, the others in Byzantine sources, Bulgaria in Byzantine sources

Abstract

The paper is devoted to a detailed analysis of direct and indirect references to Tărnovo, the capital of the so-called Second Bulgarian Tsardom (12th–14th centuries) in Roman history of Nikephoros Gregoras, an outstanding Byzantine scholar of the first half of the fourteenth century. An analysis of the passages devoted to this city leads to a conclusion that the status of the city was fully obvious to the Byzantine historian – this was the main, capital city of the Bulgarian state, in which its rulers permanently resided, without holding which one could not be a fully legitimate tsar of the Bulgarians and exercise real power of the northern neighbours of Byzantium. Thus the conflicts over power in contemporary Bulgaria focused primarily on taking Tărnovo. The Bulgarian tsar departed with military expeditions most often from this city, having gathered in its vicinity armed forces, and to this city Byzantines and rulers of other neighbouring countries sent their envoys to meet with the Bulgarian autocrat.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Georges Pachymérès, Relationes historiques, vol. II, Livres IV–VI, ed. et notes A. Failler, trans. V. Laurent, Paris 1984 [= Corpus fontium historiae byzantinae, 24.2].
Google Scholar

Georgii Acropolitae Historia, [in:] Georgii Acropolitae Opera, rec. A. Heisenberg, corr. cura. P. Wirth, vol. I, Continens Historiam, Breviarium historiae, Theodori Scutariotae additamenta, Stutgardiae 1978 [Editio stereotypa editionis anni MCMIII correctior].
Google Scholar

Innocentii PP. III Epistolae ad Bulgariae historiam spectantes, ed. I. Dujčev, Sofia 1942.
Google Scholar

Ioannis Cantacuzeni eximperatoris historiarum libri IV, vol. I, ed. L. Schopen, Bonnae 1828.
Google Scholar

Nicephori Gregorae Byzantina historia, vol. I, Lib. I–XI, ed. L. Schopen; vol. II, Lib. XII–XXIV/2, ed. L. Schopen; vol. III, Lib. XXII/3–XXXVII, ed. I. Bekker, Bonnae 1829, 1830, 1855.
Google Scholar

Nicephori Gregorae Historia byzantina, trans. A. Milev, comm. L. Jončev, [in:] Fontes graeci historiae bulgaricae, vol. XI, ed. M. Vojnov, V. Tăpkova-Zaimova, L. Jončev, Sofia 1983, p. 123–193.
Google Scholar

Nikephoros Gregoras, Rhomäische Geschichte / Historia Romaïke, vol. I, (Kapitel I–VII), trans. et comm. J.-L. van Dieten, Stuttgart 1973.
Google Scholar

Andreev J., Georgi II Terter, [in:] J. Andreev, I. Lazarov, P. Pavlov, Koj koj e v Srednovekovna Bălgarija (Treto dopălneno i osnovno preraboteno izdanie), Sofija 2012, p. 147–148.
Google Scholar

Andreev J., Koloman II Asen, [in:] J. Andreev, I. Lazarov, P. Pavlov, Koj koj e v Srednovekovna Bălgarija (Treto dopălneno i osnovno preraboteno izdanie), Sofija 2012, p. 377–378.
Google Scholar

Andreev J., Konstantin Tih-Asen, [in:] J. Andreev, I. Lazarov, P. Pavlov, Koj koj e v Srednovekovna Bălgarija (Treto dopălneno i osnovno preraboteno izdanie), Sofija 2012, p. 396–400.
Google Scholar

Andreev J., Mico Asen, [in:] J. Andreev, I. Lazarov, P. Pavlov, Koj koj e v Srednovekovna Bălgarija (Treto dopălneno i osnovno preraboteno izdanie), Sofija 2012, p. 494–495.
Google Scholar

Andreev J., Mihail III Šišman, [in:] J. Andreev, I. Lazarov, P. Pavlov, Koj koj e v Srednovekovna Bălgarija (Treto dopălneno i osnovno preraboteno izdanie), Sofija 2012, p. 484–492.
Google Scholar

Andreev J., Rostislav Mihajlovič, [in:] J. Andreev, I. Lazarov, P. Pavlov, Koj koj e v Srednovekovna Bălgarija (Treto dopălneno i osnovno preraboteno izdanie), Sofija 2012, p. 580–582.
Google Scholar

Andreev J., Teodor Svetoslav, [in:] J. Andreev, I. Lazarov, P. Pavlov, Koj koj e v Srednovekovna Bălgarija (Treto dopălneno i osnovno preraboteno izdanie), Sofija 2012, p. 646–651.
Google Scholar

Andreev J., Lalkov M., Bălgarskite hanove i care. Ot han Kubrat do car Boris III. Istoričeski spravočnik, Veliko Tărnovo 1996.
Google Scholar

Angelov D., Bălgaro-vizantijskite otnošjenija prez perioda 1331–1341 g. Ot caruvaneto na Ivan-Aleksandăr, “Военноисторически сборник” / “Voennoistoričeski sbornik” 42.1, 1973, p. 37–49.
Google Scholar

Angelov D., Čolpanov B., Bălgarska voenna istorija ot vtorata četvărt na X do vtorata polovina na XV v., Sofija 1989.
Google Scholar

Angelov N., Carevgrad Tărnov, vol. III, Patriaršeskijat kompleks na Carevec prez XII–XIV vek, Sofija 1980.
Google Scholar

Beyer H.-V., Eine Chronologie des Lebensgeschichte des Nikephoros Gregoras, “Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik” 27, 1978, p. 127–155.
Google Scholar

Bibikov M. B., Krasavina S. K., Nekotorye osobennosti istoričeskoj mysli pozdnej Vizantii, [in:] Kul’tura Vizantii (XIII – pervaja polovina XV v.), ed. G. G. Litavrin, Moskva 1991, p. 280–297.
Google Scholar

Bosch U. V., Kaiser Andronikos III. Palaiologos. Versuch einer Darstellung der byzantinischen Geschichte in den Jahren 1321–1341, Amsterdam 1965.
Google Scholar

Božilov I., Bălgarite văv Vizantijskata imperija, Sofija 1995.
Google Scholar

Božilov I., Familijata na Asenevci (1186–1460). Genealogija i prosopografija, 2Sofija 1994.
Google Scholar

Božilov I., Istorija na Srednovekovna Bălgarija, vol. II, Hristijanska Bălgarija, [s.l.] 2017.
Google Scholar

Burmov A., Istorija na Bălgarija po vremeto na Šišmanovci (1323–1396 g.), [in:] A. Burmov, Izbrani proizvednija v tri toma, vol. I, ed. Ž. Natan, I. Undžiev, P. Petrov, Sofija 1968, p. 220–278.
Google Scholar

Carevgrad Tărnov, vol. I, Istorija na proučvanijata, arhitektura, nadpisi, moneti, kulturni plastove predi izgraždaneto na dvoreca, ed. Kr. Mijatev, D. Angelov, S. Georgieva, T. Gerasimov, Sofija 1973.
Google Scholar

Cheynet J.-C., Pouvoir et contestations à Byzance (963–1210), Paris 1990.
Google Scholar

Cichocka H., Gregoras Nicefor, [in:] Encyklopedia kultury bizantyńskiej, ed. O. Jurewicz, Warszawa 2002, p. 190.
Google Scholar

Ćirković S. M., The Serbs, trans. V. Tošić, Malden–Oxford–Carlton 2004.
Google Scholar

Dočev K., Moneti i parično obrăštenie v Tărnovo XII–XIV v., Veliko Tărnovo 1992.
Google Scholar

Dochev K., Catalogue of the Bulgarian Medieval Coins of the 13th–14th Centuries. Types, Variants, Prices, Veliko Tărnovo 2009.
Google Scholar

Dölger F., Einiges über Theodora, die Griechin, die Zarin der Bulgaren (1308–1330), [in:] Paraspora: 30 Aufsätze zur Geschichte, Kultur und Sprache des byzantinischen Reiches, ed. F. Dölger, H.-G. Beck, Ettal 1961, p. 222–230.
Google Scholar

Dolmova-Lukanovska M., Dvorecăt v Tărnovo – funkcii i reprezentativnost, [in:] Velikotărnovskijat Universitet „Sv. sv. Kiril i Metodij” i bălgarskata arheologija, vol. I, ed. B. Borisov, Veliko Tărnovo 2010, p. 599–608.
Google Scholar

Fine J. V.A., Jr., The Late Medieval Balkans. A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest, Ann Arbor 1987.
Google Scholar

Gjuzelev V., Văzobnovjavaneto na Bălgarskata patriaršija prez 1235 godina v svetlinata na istoričeskite izvori, [in:] Velikite Asenevci. Sbornik s dokladi ot konferencija, posvetena na 830 godini ot văstanieto na bratjata Petăr i Asen, načaloto na Vtoroto bălgarsko carstvo i objavjavaneto na Tărnovo za stolica na Bălgarija i 780 godini ot legitimnoto văzobnovjavane na Bălgarskata patriaršija, ed. Pl. Pavlov, N. Kănev, N. Hrissimov, Veliko Tărnovo 2016, p. 155–169.
Google Scholar

Gonīs D. V., Istoría tōn Orthodóxōn Ekklīsiōn Voulgarías kai Servías, Athīna 1999.
Google Scholar

Guilland R., Essai sur Nicéphore Grégoras. L’homme et l’oeuvre, Paris 1926.
Google Scholar

Haldon J., Panou N., Tyrranos basileus: Imperial Legitimacy and Usurpation in Early Byzantium, [in:] Evil Lords. Theories and Representations of Tyranny from Antiquity to the Renaissance, ed. N. Panou, H. Schadee, Oxford 2018, p. 99–118.
Google Scholar

Hunger H., Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, vol. I, Philosophie – Rhetorik – Epistolographie – Gesschichtsschreibung – Geographie, München 1978.
Google Scholar

Istorija na Veliko Tărnovo, vol. I, Praistorija, antičnost i srednovekovie, ed. P. Petrov, Sofija 1986.
Google Scholar

Jončev L., Bălgaro-vizantijski otnošjenija około sredata na XIV vek (1331–1344 g.), “Исторически преглед” / “Istoričeski pregled” 12.3, 1956, p. 63–74.
Google Scholar

Jončev L., Nekotorye voprosy istorii Bolgarii i ee otnošjenij s Serbiej i Vizantiej XIV veke (1330–1332), “Études Historiques” 9, 1979, p. 23–37.
Google Scholar

Jončev L., O nekotorych voprosach bolgarsko-vizantijskich otnošjenij v periode s 1322 po 1324 gg., “Études Historiques” 10, 1980, p. 127–140.
Google Scholar

Jordanov I., Moneti i monetno obrăštenie v Srednovekovna Bălgarija 1081–1261, Sofija 1984.
Google Scholar

Kaegi W. E., Byzantine Military Unrest 471–843. An Interpretation, Amsterdam 1981.
Google Scholar

Kolovou F., Der gefangene Gelehrte und sein nächtlicher Gast. Geschichtskonzeption und Phantasie in Nikephoros Gregoras’ „Rhomaike Historia”, Leipzig 2016.
Google Scholar

Krăstev K., Bălgarskoto carstvo pri dinastijata na Terterevci (1280–1323), Plovdiv 2011.
Google Scholar

Lampe G. W.H., A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961.
Google Scholar

Lazarov Iv., Upravlenieto na Mihail II Asen i Irina Komnina (1246–1256), “Векове” / “Vekove” 13.2, 1984, p. 12–19.
Google Scholar

Leszka M. J., Uzurpacje w Cesarstwie Bizantyńskim w okresie od IV do połowy IX wieku, Łódź 1999 [= Byzantina Lodziensia, 4].
Google Scholar

Liddell H. G., Scott R., Jones H. S. et al., A Greek-English Lexicon, 9Oxford 1996.
Google Scholar

Madgearu A., The Asanids. The Political and Military History of the Second Bulgarian Empire (1185–1280), Leiden–Boston 2017 [= East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450, 41], https://doi.org/10.1163/9789004333192
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1163/9789004333192

Malamut E., Le voyage en Serbie de Nicéphore Grégoras (1327), [in:] Le voyage au Moyen Âge. Description du monde et quête individuelle, ed. D. Coulon, Ch. Gadrat-Ouerfelli, Aix-en-Provence 2014, p. 65–77, https://doi.org/10.4000/books.pup.45098
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4000/books.pup.45098

Marinow K., Armed Forces and the Defence System of Peter’s State, [in:] The Bulgarian State in 927–969. The Epoch of Tsar Peter I, ed. M. J. Leszka, K. Marinow, Łódź 2018 [= Byzantina Lodziensia, 34], p. 269–285.
Google Scholar

Marinow K., Rola Tyrnowa w procesie legalizacji władzy bułgarskich uzurpatorów (XII–XIV w.), [in:] Zamach stanu w dawnych społecznościach, ed. A. Sołtysiak, Warszawa 2004, p. 299–313.
Google Scholar

Marinow K., Tărnovo kato svešten grad prez kăsnoto srednovekovie, [in:] Tărnovska Knižovna Škola, vol. X, Tărnovskata dăržava na Duha. Deseti jubileen meždunaroden simpozium Veliko Tărnovo, 17–19 oktomvri 2013 г., ed. D. Kenanov, Veliko Tărnovo 2015, p. 697–722.
Google Scholar

Mpourdára K., Kathosíōsis kai Tyrannís katá tous Mésous Vyzantinoús chrónous, vol. I, Makedonikī dynasteía (867–1056); vol. II, 1056–1081, Athīnai 1980–1981.
Google Scholar

Neville L., Guide to Byzantine Historical Writing, Cambridge 2018, https://doi.org/10.1017/9781139626880
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/9781139626880

Nicol D. M., The Last Centuries of Byzantium, 1261–1453, 2Cambridge 1993.
Google Scholar

Nikolova B., Ustrojstvo i upravlenie na Bălgarskata pravoslavna cărkva (IX–XIV vek), 2Sofija 2017.
Google Scholar

Nikov P., Bălgaro-ungarski otnošjenija ot 1257 do 1277 g., “Сборник на Българската Академия на Науките” / “Sbornik na Bălgarskata Akademija na Naukite” 11, 1920.
Google Scholar

Olster D., The Politics of Usurpation in the Seventh Century. Rhetoric and Revolution in Byzantium, Amsterdam 1993.
Google Scholar

Ostrogorsky G., Geschichte der byzantinischen Staates, München 1963.
Google Scholar

Panova R., Stoličnijat grad v kulturata na srednovekovan Bălgarija, Sofija 1995.
Google Scholar

Pavlović B., Nikephoros Gregoras und das Nikänische Reich, [in:] Byzanz und das Abendland IV. Studia Byzantino-Occidentalia, ed. E. Juhász, Budapest 2016, p. 203–226.
Google Scholar

Petrova D., Rostislav Mihajlovič (1229–1264): ot Galički knjaz do „Imperator Bulgarorum”, “Bulgaria Mediaevalis” 9, 2018, p. 393–416.
Google Scholar

Popov A., Krepostnata sistema na srednovekovnata stolica Tărnovgrad, “Военноисторически сборник” / “Voennoistoričeski sbornik” 48.4, 1979, p. 124–143.
Google Scholar

Popov T., Studii vărhu bălgarskoto srednovekovno monetosečene izvodi za istorijata, Sofija 2020.
Google Scholar

Rabovjanov D., Krepostta Trapezica v razvitieto na Tărnovgrad kato stolica na Vtoroto bălgarsko carstvo, [in:] Vladatel, dăržava i cărkva na Balkanite prez Srednovekovieto. Sbornik s dokladi ot meždunarodnata konferencija, posvetena na 60-godišninata na prof. d-r Plamen Pavlov, ed. N. Kănev, N. Hrissimov, Veliko Tărnovo 2019, p. 380–391.
Google Scholar

Săbev T., Samostojna narodnostna cărkva v srednovekovna Bălgarija. Hristijanizatorski proces, osnovavane i văzhod, avtokefalija i meždunarodno položenie, cărkva i dăržava, rolja i značenie, 2Veliko Tărnovo 2003.
Google Scholar

Schreiner P., Die Gesandtschaftsreise des Nikephoros Gregoras nach Serbien (1326/1327), “Зборник Радова Византолошког Института” / “Zbornik Radova Vizantološkog Instituta” 38, 1999/2000, p. 331–341.
Google Scholar

Snegarov I., Istorija na Ohridskata arhiepiskopija, vol. I, Ot osnovavaneto ij dozavladjavaneto na Balkanskija poluostrov ot turcite, 2Sofija 1995.
Google Scholar

Sophocles E. A., Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods (From B. C. 146 to A. D. 1100), Cambridge 1914.
Google Scholar

Soulis G.Ch., The Serbs and Byzantium during the Reign of Tsar Stephen Dušan (1331–1355) and his Successors, Washington D. C. 1984.
Google Scholar

Stankov V., Imenata na bălgarskite vladeteli ot XIII–XIV vek spored pravoslavnata i bălgarskata imenna tradicija. Prinosăt na numizmatikata i sfragistikata, [in:] Bălgarija v Evropejskata kultura, nauka, obrazowanie, religija. Materiali ot četvărtata nacionalna konferencija po istorija, arheologija i kulturen turizăm „Pătuvane kăm Bălgarija” (Шумен, 14–16.05.2014), ed. I. Jordanov, Šumen 2015, p. 360–373.
Google Scholar

Tjutjundžiev Iv., Tărnovskijat episkopat XII–XXI v., Veliko Tărnovo 2007.
Google Scholar

Totev K., Arheologičeski proučvanija na srednovekovnija grad Trapezica – severna čast (2007–2010), [in:] Bălgarsko srednovekovie: obštestvo, vlast, istorija. Sbornik v čest na prof. d-r Milijana Kajmakamova, ed. G. N. Nikolov, Sofija 2013, p. 572–589.
Google Scholar

Totev K., Koseva D., Stoličnijat Tărnov v hristijanskata kultura na Balkanskija svjat, [in:] Velikite Asenevci. Sbornik s dokladi ot konferencija, posvetena na 830 godini ot văstanieto na bratjata Petăr i Asen, načaloto na Vtoroto bălgarsko carstvo i objavjavaneto na Tărnovo za stolica na Bălgarija i 780 godini ot legitimnoto văzobnovjavane na Bălgarskata patriaršija, ed. Pl. Pavlov, N. Kănev, N. Hrissimov, Veliko Tărnovo 2016, p. 364–376.
Google Scholar

van Dieten J.-L., Entstehung und Überlieferung der Historia Rhomaike des Nikephoros Gregoras, insbesondere des ersten Teiles: Lib. I–XI, Köln 1975.
Google Scholar

Vavřínek V., Encyklopedie Byzance, Praha 2011.
Google Scholar

Zlatarski V. N., Istorija na bălgarskata dăržava prez srednite vekove, vol. III, Vtoro bălgarsko carstvo. Bălgarija pri Asenevci (1187–1280), Sofija 1940.
Google Scholar

Downloads

Published

2022-11-28

How to Cite

Marinow, K. (2022). Τέρνοβος, ἐν ᾗ τὰ βασίλεια ἦν τῶν Βουλγάρων: the Role of the Bulgarian Capital City According to Ῥωμαϊκὴ ἱστορία by Nikephoros Gregoras. Studia Ceranea, 12, 135–157. https://doi.org/10.18778/2084-140X.12.21

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.