Problem wolności i zła w myśli Kanta (Religia w obrębie rozumu) i Schellinga (Filozoficzne badania nad istotą ludzkiej wolności)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6107.42.02

Słowa kluczowe:

Kant, Schelling, autonomia, wolność, wybór, zło

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie wpływu Kantowskiej koncepcji wolności i zła na myśl Schellinga z tzw. pisma o wolności. W pierwszej części przedstawiam trudności wyjaśnienia zła jako kategorii moralnej na gruncie koncepcji wolności ujętej jako racjonalna autonomia i przedstawionej w Uzasadnieniu metafizyki moralności i Krytyce praktycznego rozumu: Kant utożsamia wolność z posłuszeństwem prawu moralnemu i tym samym nie jest w stanie ugruntować możliwości samego wyboru dobra i zła, jak również osobowego i jednostkowego charakteru wolności człowieka jako zmysłowo-rozumnej całości. Następnie pokazuję niesatysfakcjonującą próbę rozwiązania tych trudności w Religii w obrębie rozumu, w której, na gruncie teorii maksym, podejmuje on problem możliwości zła jako aktu wolności: Kant nie jest w stanie określić statusu skłonności do zła jako pozaempirycznej podstawy zła, jak i tegoż powszechności. W drugiej części omawiam Schellinga oryginalną koncepcję wolności, która ukazuje jej osobowy i jednostkowy charakter na gruncie nowej ontologii ja jako bytu swobodnie się samookreślającego. Koncepcja ta pozwoliła mu podjąć próbę rozwiązania przejętego od Kanta problemu zła.

Bibliografia

Fackenheim, E. L. (1953). Kant and radical evil, University of Toronto Quarterly, 22, s. 339–353.
Google Scholar

Kant, I. (1900-). Gesammelte Schriften. Bd. 1–22 Preussische Akademie der Wissenschaften, Bd. 23 Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, ab Bd. 24 Akademie der Wissenschaften zu Göttingen.
Google Scholar

Kant, I. (1984a). Krytyka praktycznego rozumu. Tłum. J. Gałecki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Kant, I. (1984b) Uzasadnienie metafizyki moralności. Tłum. M. Wartenberg. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Kant, I. (1993). Religia w obrębie rozumu. Tłum. A. Bobko. Kraków: Homini.
Google Scholar

Noller, J. (2022). Die Reflexion des Willens. Schellings Transformation des Kantischen Autonomiebegriffs in den „Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit”. Online: https://www.academia.edu/33405377/ [dostęp: 27.12.2022].
Google Scholar

Noller, J. (2017). Theorien des Bösen. Zur Einführung. Hamburg: Junius.
Google Scholar

Noller, J.örg (2018). Vom Unvermögen zum Un-Vermögen. Reinhold und Schelling über unmoralische Freiheit nach Kant. Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 66/2, s. 162–182.
Google Scholar

Noller, J. (2020). „Vernünfteln”. Kant und das Problem der Rationalität des Bösen. Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 1 (68), s. 28–50.
Google Scholar

Panasiuk, R. (2020). Przyroda. Człowiek. Polityka. Z dziejów filozofii niemieckiej XVIII/XIX wieku. Warszawa: Oficyna Naukowa.
Google Scholar

Piórczyński, J. (1999). Wolność człowieka i Bóg. Studium filozofii F.W.S. Schellinga. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Schelling, F. W.J. (1990). Filozoficzne badania nad istotą ludzkiej wolności i sprawami z tym związanymi. Tłum. B. Baran. Kraków: Inter esse.
Google Scholar

Schönecker, D. (2011). Kant’s „Grundlegung” über den bösen Willen. Eine kommentarische Interpretation von GMS 457, 457, 25-458, 5. Studi Kantiani, 24, s. 73–91.
Google Scholar

Schulte, Ch. (1991). Radikal Böse. Die Karriere des Bösen von Kant bis Nietzsche. München: Fink.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-07-21 — zaktualizowane 2023-12-04

Wersje

Jak cytować

Pieniążek, P. (2023). Problem wolności i zła w myśli Kanta (Religia w obrębie rozumu) i Schellinga (Filozoficzne badania nad istotą ludzkiej wolności). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica. https://doi.org/10.18778/0208-6107.42.02 (Original work published 21 lipiec 2023)

Numer

Dział

Articles