Powiązania familijno-majątkowe rodzin ziemiańskich Królestwa Polskiego i ziem zabranych na przykładzie małżeństw Rodryga hr. Potockiego i Augusta hr. Ostrowskiego z siostrami Niezabitowskimi

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2080-8313.23.01

Słowa kluczowe:

Królestwo Polskie, ziemie zabrane, powiązania familijno-majątkowe, ziemiaństwo, mariaże ponadkordonowe, siostry Niezabitowskie, Rodryg hr. Potocki, August hr. Ostrowski

Abstrakt

Pomimo zmian jakie dokonywały się w XIX-wiecznych społeczeństwach, przedstawicieli elit nadal cechował konserwatywny światopogląd. Objawiał się on m.in. w niechęci do utrzymywania kontaktów z osobami spoza „towarzystwa”. Wskutek tego partnerów do zawarcia związku małżeńskiego poszukiwano w obrębie własnej warstwy. Ograniczone możliwości poznania kandydata/kandydatki do mariażu jedynie na terenie Królestwa Polskiego, a także rozproszenie majątków rodowych po ziemiach podzielonej Rzeczypospolitej, doprowadzały do zawierania związków ponadkordonowych, czego przykładem są małżeństwa, pochodzących z ziem zabranych, sióstr Niezabitowskich z Królewiakami: Rodrygiem hr. Potockim i Augustem hr. Ostrowskim.

Biogram autora

Aleksandra Staniszewska - Uniwersytet Łódzki

Mgr Aleksandra Staniszewska – absolwentka studiów historycznych w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego w 2021 r. Obecnie doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ i asystent muzealny w Muzeum Miasta Zgierza. Zainteresowania naukowe: dzieje ziemiaństwa polskiego, kwestia kobieca, historia społeczna XIX w., muzealnictwo, dydaktyka historii.

Bibliografia

Archiwum Potockich i Ostrowskich z Maluszyna, Akta Aleksandra Ostrowskiego tyczące się zarządu dóbr Maluszyn, sygn. I/7.
Google Scholar

Archiwum Potockich i Ostrowskich z Maluszyna, Papiery osobiste Augusta Ostrowskiego, syna Aleksandra Ostrowskiego, sygn. II/86.
Google Scholar

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej św. Krzyża w Warszawie, Akt nr 88, Warszawa, św. Krzyża, 6 VI 1867 rok, ślub Rodryga Ludwika Antoniego Szymona hr. Potockiego h. Pilawa Złota, sygn. 72/158/0/-/43.
Google Scholar

Czetwertyński W., Na wozie i pod wozem (1837–1917). Wspomnienia z lat ubiegłych wnukom i wnuczkom opowiedzanie z 12 ilustracjami, Poznań 1938.
Google Scholar

Dunin-Borkowski J., Almanach błękitny. Genealogia żyjących rodów polskich, Warszawa–Lwów 1908.
Google Scholar

Dzieje Maluszyna i jego dziedziców z opowiadań i pamięci zebrane przez Helenę [z Morstinów] Ostrowską, oprac. A. J. Zakrzewski, Warszawa 2009.
Google Scholar

Kicka N., Pamiętniki, oprac. T. Szafrański, Warszawa 1972.
Google Scholar

„Kurier Warszawski” 1889, 1902, 1924, 1926.
Google Scholar

Niesiecki K., Herbarz polski, t. 7, Lipsk 1841.
Google Scholar

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski, F. Sulimierski, W. Walewski, t. 4, Warszawa 1883; t. 6, Warszawa 1885; t. 7, Warszawa 1886; t. 11, Warszawa 1890.
Google Scholar

Szczuka L., Marszałkowie szlachty gubernji grodzieńskiej, „Ateneum Wileńskie” 1924, R. 2, s. 423–429.
Google Scholar

Świat dziecka ziemiańskiego. Antologia źródeł, oprac., wstęp i przypisy N. Kapuścińska-Kmiecik, J. Kita, Łódź 2012.
Google Scholar

Trochę się zazdrości tym, co nie dożyli tych czasów… Dziennik Ludwiki Ostrowskiej z Maluszyna, oprac. i wstęp J. Kita, P. Zawilski, Warszawa 2014.
Google Scholar

Żychliński T., Złota księga szlachty polskiej, R. 14, Poznań 1892; R. 25, Poznań 1903.
Google Scholar

Aftanazy R., Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. 2, Województwa: brzesko-litewskie, nowogródzkie, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992.
Google Scholar

Ciechanowicz J., Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. 4, Rzeszów 2001.
Google Scholar

Czerniecka-Haberko A., Studnicka-Mariańczyk K., August Ostrowski – ziemianin, obywatel, [w:] Życie prywatne Polaków w XIX wieku, t. 9, Kariera w optyce prywatności, red. J. Kita, M. Korybut-Marciniak, Łódź–Olsztyn 2020, s. 255–268.
Google Scholar

Kapuścińska N., Małżeństwa córek ordynata Antoniego Pawła Sulkowskiego z Królewiakami i z Galicjanami – przejawem międzyzaborowych kontaktów ziemiaństwa, „Dobrzyckie Studia Ziemiańskie” 2011, nr 2, s. 38–48.
Google Scholar

Kapuścińska-Kmiecik N., Kita J., Wstęp, [w:] Świat dziecka ziemiańskiego. Antologia źródeł, wstęp, wybór i oprac. eidem, Łódź 2012, s. 7–18.
Google Scholar

Kita J., Cukrownictwo w majątkach ziemskich Potockich i Ostrowskich w okresie zaborów, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku” 2008, t. 5, s. 27–49.
Google Scholar

Kita J., Michał Potocki – senator Królestwa Polskiego. Szkic do portretu, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku” 2005, t. 3, s. 172–191.
Google Scholar

Kita J., Międzyzaborowe kontakty Potockich z linii chrząstowskiej, [w:] Międzyzaborowe kontakty ziemiaństwa, red. W. Caban, S. Wiech, Kielce 2010, s. 187–197.
Google Scholar

Kita J., Nadpilickie majątki ziemskie Ostrowskich z Maluszyna w XIX wieku w świetle archiwum rodzinnego, „Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne” 2002, t. 3, s. 139–153.
Google Scholar

Kita J., Tomasz Potocki (1809–1861). Ewolucja postaw ziemianina polskiego, Łódź 2007.
Google Scholar

Kita J., Ziemiaństwo polskie a modernizacja gospodarki rolnej do 1914 r. (zarys problematyki), „Zeszyty Wiejskie” 2016, z. 22, s. 435–443.
Google Scholar

Kolmas P., Działalność społeczno-gospodarcza rodziny Ostrowskich herbu Korab z Maluszyna w XIX wieku, „Prace Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Zeszyty Historyczne” 2018, t. 17, s. 123–132 https://doi.org/10.16926/zh.2018.17.07
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.16926/zh.2018.17.07

Kotewicz R., Działalność społeczna i gospodarcza Potockich z Koniecpola w pierwszej połowie XIX wieku, „Miscellanea Historico-Archivistica” 1997, t. 8, s. 159–175.
Google Scholar

Łozińska M., W ziemiańskim dworze. Codzienność, obyczaje, święta, zabawy, Warszawa 2010.
Google Scholar

Molenda J., Ostrowski Józef August, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 24, Wrocław 1979, s. 556–559.
Google Scholar

Rybka A., Biblioteka ziemiańska na przykładzie biblioteki Ostrowskich i Potockich z Maluszyna, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku” 2013, t. 12, s. 27–39.
Google Scholar

Rzepniewska D., Rodzina ziemiańska w Królestwie Polskim, [w:] Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku, t. 9, Studia o rodzinie, red. J. Leskiewiczowa, Warszawa 1991, s. 137–200.
Google Scholar

Staniszewska A., Powiązania familijno-majątkowe rodzin ziemiańskich Królestwa Polskiego i ziem zabranych w drugiej połowie XIX wieku (wybrane przykłady), Łódź 2021 [praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Jarosława Kity].
Google Scholar

Stankiewicz Z., Ostrowski Aleksander, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 24, Wrocław 1979, s. 538–540.
Google Scholar

Studnicka-Mariańczyk K., Domena Ostrowskich z Maluszyna. Przykład przemian kapitalistycznych w polskim rolnictwie XIX wieku, Warszawa 2014.
Google Scholar

Studnicka-Mariańczyk K., Ludwika hrabina Ostrowska (1851–1926). Kobieta, gospodarz, społecznik, Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2016.
Google Scholar

Studnicka-Mariańczyk K., Siedziba ziemiańska Korabitów Ostrowskich w Maluszynie, Warszawa 2014.
Google Scholar

Studnicka-Mariańczyk K., Wykształcenie ziemiańskie i jego wpływ na wychowanie dzieci na przykładzie rodu Ostrowskich Korabitów, „Biuletyn Historii Wychowania” 2013, nr 30, s. 113–131.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/bhw.2013.30.8

Szczygielski W., Ostrowski Michał h. Korab, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 24, Wrocław 1979, s. 569–570.
Google Scholar

Szklarska-Lohmannowa A., Potocki Henryk, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 27, Wrocław 1983, s. 826–827.
Google Scholar

Szwarc A., Spór o przywództwo czy o koncepcję ugody? Rywalizacja Ludwika Górskiego i Zygmunta Wielopolskiego w wyborach do władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Królestwie Polskim w 1890 r., „Przegląd Historyczny” 1984, nr 2 (75), s. 259–277.
Google Scholar

Zakrzewski A. J., Wyścigi pławieńskie, „Zeszyty Radomszczańskie. Prace z dziejów Radomska i powiatu radomszczańskiego” 2008, t. 2, s. 147–174.
Google Scholar

Zakrzewski A. J., Z dziejów dziewiętnastowiecznej rodziny ziemiańskiej. Ostrowscy h. Korab z Maluszyna, [w:] Dzieje Maluszyna i jego dziedziców z opowiadań i pamięci zebrane przez Helenę [z Morstinów] Ostrowską, oprac. A. J. Zakrzewski, Warszawa 2009, s. 7–46.
Google Scholar

Zielińska T., Poczet polskich rodów arystokratycznych, Warszawa 1997.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Staniszewska, A. (2020). Powiązania familijno-majątkowe rodzin ziemiańskich Królestwa Polskiego i ziem zabranych na przykładzie małżeństw Rodryga hr. Potockiego i Augusta hr. Ostrowskiego z siostrami Niezabitowskimi. Studia Z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX I XX Wieku, 23, 7–32. https://doi.org/10.18778/2080-8313.23.01

Numer

Dział

Artykuł