Podpułkownik Mieczysław hr. Poniński – attaché wojskowy Rzeczypospolitej w Rzymie (1920-1921)

Autor

  • Robert Majzner Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Historii, Zakład Historii XX wieku https://orcid.org/0000-0003-4671-1206

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.103.08

Słowa kluczowe:

II Rzeczpospolita, attachés wojskowi, Poselstwo RP w Rzymie, wywiad wojskowy, Wojsko Polskie

Abstrakt

W maju 1919 r. powołano Attachat Wojskowy przy Poselstwie RP w Rzymie, zobowiązując go do obserwowania włoskich sił zbrojnych, gospodarki, polityki zagranicznej, koordynowania zakupów sprzętu wojskowego oraz organizowania procesu repatriacji do kraju Polaków – byłych żołnierzy armii austro-węgierskiej, przebywających w obozach jenieckich na terenie Włoch. Pierwszym attaché wojskowym został gen. Eugeniusz Kątkowski, który nie mówił po włosku. W październiku 1920 r. zastąpił go mjr Mieczysław hr. Poniński, który znał język włoski i włoską kulturę. W 1921 r. okazało się jednak, że wstępując w 1919 r. do Wojska Polskiego, zataił fakt, że z armii włoskiej został w 1893 r. usunięty i zdegradowany ze stopnia porucznika do sierżanta. Dzięki temu w Wojsku Polskim otrzymał stopień rotmistrza (kapitana). Ponadto jego pomocnik, mjr Jan Pogorski opracował 12 raportów wojskowych, twierdząc, że pozyskał je od tajnego informatora za ogółem 2500 lirów, podczas gdy przepisał je z włoskiej prasy wojskowej. Podpułkownik Mieczysław Poniński został odwołany z Rzymu i postawiony przed Oficerskim Sądem Honorowym, a następnie przed sądem karnym. Dzięki swym koneksjom uniknął jednak kary. Był jedynym spośród prawie 100 polskich attachés wojskowych w latach 1919–1939, który dopuścił się takiego przewinienia.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Archiwum Akt Nowych w Warszawie [AAN], Attachés wojskowi RP przy rządach państw kapitalistycznych 1918–1939 [Attachés].
Google Scholar

Archiwum Akt Nowych w Warszawie [AAN], Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.
Google Scholar

Archiwum Akt Nowych w Warszawie [AAN], Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza (Kolekcja archiwalna online).
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe – Wojskowe Biuro Historyczne w Warszawie [CAW-WBH], Akta Personalne [AP].
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe – Wojskowe Biuro Historyczne w Warszawie [CAW-WBH], Biuro Personalne Ministerstwa Spraw Wojskowych [BPers.].
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe – Wojskowe Biuro Historyczne w Warszawie [CAW-WBH], Oddział II Sztabu Głównego (Generalnego) Wojska Polskiego [Oddział II].
Google Scholar

„Dziennik Praw Królestwa Polskiego” 1918.
Google Scholar

„Dziennik Rozporządzeń Komisji Wojskowej” 1918.
Google Scholar

„Dziennik Rozkazów Wojskowych” 1919.
Google Scholar

„Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych” 1920.
Google Scholar

Makowski W., Kodeks Karny Wojskowy z dodaniem ustaw i przepisów wprowadzonych, przechodnich i uzupełniających oraz komentarza, Warszawa 1921.
Google Scholar

Poniński W., Wspomnień z lat ubiegłych, Kraków 1902.
Google Scholar

Skirmunt K., Moje wspomnienia 1866–1945, oprac. E. Orlof, A. Pasternak, Rzeszów 1998.
Google Scholar

Rocznik oficerski 1923, Warszawa 1923.
Google Scholar

Rocznik oficerski 1924, Warszawa 1924.
Google Scholar

Kieniewicz S., Poniński Władysław (1823–1901), [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXVII, Wrocław–Kraków 1982–1983, s. 548–549.
Google Scholar

Majzner R., Attachat Wojskowy przy Poselstwie RP w Bernie 1919–1921. Okoliczności utworzenia i przyczyny likwidacji, [w:] Kraje niemieckiego obszaru językowego na arenie międzynarodowej. Konteksty historyczne, polityczne, kulturalne i gospodarcze, red. E. Kuczyński, Włocławek 2013, s. 47–60.
Google Scholar

Polska dyplomacja wojskowa 1918–1945, t. IV, red. R. Szymaniuk, Warszawa 2015.
Google Scholar

Sierpowski S., Stosunki polsko-włoskie 1918–1940, Warszawa 1975.
Google Scholar

Stawecki P., Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego, Warszawa 1994.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-04-30

Jak cytować

Majzner, R. (2019). Podpułkownik Mieczysław hr. Poniński – attaché wojskowy Rzeczypospolitej w Rzymie (1920-1921). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (103), 101–117. https://doi.org/10.18778/0208-6050.103.08