Pieniądz jako narzędzie wojny (florenos breves et integros) w Polsce pierwszej połowy XVI wieku

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.114.04

Słowa kluczowe:

późnośredniowieczna historia wojskowości, wczesnonowożytna historia wojskowości, skarbowość (pieniądze, rachunkowość), „wojna pruska” 1519–1521

Abstrakt

Pieniądz zawsze był postrzegany jako narzędzie wojny. Przewija się w wielu anegdotach związanych z działaniami zbrojnymi, jego znaczenie było wielokrotnie dostrzegane przez badaczy historii wojskowości. Zazwyczaj jednak poprzestawano na stwierdzeniu, że bez pieniędzy lub ich substytutu nie jest możliwe toczenie jakiegokolwiek konfliktu. Rzadko natomiast sięgano głębiej, by wyjaśnić strukturę finansową działań zbrojnych. Szczególnie w odniesieniu do dawniejszych epok jest to zrozumiałe, zwłaszcza że niestandaryzacyjny charakter mennictwa oraz obowiązujących systemów rachunkowo-pieniężnych jest mało czytelny. Wprowadzenie systemu podwójnej księgowości na przełomie średniowiecza i nowożytności nieco ułatwia takie badania, nadal jednak łatwo o przeinaczenia i pomyłki. Szczególnie interesującym przypadkiem jest moment stopniowego przejścia z systemu grzywny obrachunkowej na system florenowy (nadal jednak mieszczący się w systemie grzywny), co w realiach państwa polskiego miało miejsce na przełomie XV i XVI w. Na to zjawisko nałożyło się rozpowszechnienie funkcjonowania pieniądza w postaci monety i pieniądza „wirtualnego” – zapisanego w rachunkach (również w rachunkach wojskowych), który miał ograniczone przełożenie na jednostki i znaki pieniężne pozostające w obiegu (tzw. link coin). Wśród wielu istotnych i mało rozpoznanych zagadnień warto zwrócić uwagę na możliwości, jakie dawało prowadzenie rachunkowości w postaci spisywanych rejestrów wydatków na wojsko, a wśród nich na manipulowanie kursem monety florenowej. Zagadnienie to zostanie omówione w oparciu o wybrane księgi rachunków wojskowych sporządzone w związku z wojnami prowadzonymi przez ostatnich Jagiellonów na tronie polskim.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Aleksander Bołdyrew - Uniwersytet Łódzki / University of Lodz

Dr hab. Aleksander Bołdyrew, prof. UŁ – pracownik Katedry Historii Średniowiecznej w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego.

Zainteresowania naukowe: późnośredniowieczna i wczesnonowożytna historia wojskowości.

Bibliografia

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [AGAD], Archiwum Skarbu Koronnego [ASK], Oddział 1, Rachunki Królewskie [RK], sygn. 49, 67
Google Scholar

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [AGAD], Archiwum Skarbu Koronnego [ASK], Oddział 86 [O 86], sygn. 8, 9, 17
Google Scholar

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [AGAD], Metryka Koronna, Libri Inscriptionum, sygn. 5
Google Scholar

Geheime Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Berlin–Dahlem, XXHA, Ordensbriefarchiv, nr 22808
Google Scholar

Acta Tomiciana. Epistolarum, legationum, responsorum, actionum et rerum gestarum Serenissimi Principis Sigismundi Primi regis Poloniae Magni Ducis Lithuaniae per Stanislausm Górski canonicum Cracoviensem et Plocensem collectarum, t. V, Posnaniae 1855.
Google Scholar

Bielski M., Kronika polska, wyd. K. J. Turowski, Sanok 1856.
Google Scholar

Księga skarbowa księcia Janusza II księcia mazowieckiego z lat 1477–1490, wyd. J. Senkowski, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1959, R. VII, z. 3, s. 549–718.
Google Scholar

Białkowski A., Szweycer T., Monety ostatnich Jagiellonów, Warszawa 1975.
Google Scholar

Biskup M., Das Problem der Söldner in den Streitkräften des Deutschordenstaates Preußen vom Ende des 14, Jahrhunderts bis 1525 [w:] Das Kriegswesen der Ritterorden im Mittelalter, Hrsg. Z. H. Nowak, Toruń 1991, s. 49–74.
Google Scholar

Biskup M., „Wojna pruska” czyli wojna Polski z zakonem krzyżackim z lat 1519–1521. (U źródeł sekularyzacji Prus Krzyżackich, część II), Olsztyn 1991.
Google Scholar

Bołdyrew A., Grabarczyk T., Spory Jagiellonów z wojskami zaciężnymi o żołd [w druku].
Google Scholar

Cipolla C. M., Money, Prices and Civilisation in the Mediterranean World: Fifth to Seventeenth Century, Princeton 1956.
Google Scholar

Dygo M., Weksel i Hanza w późnym średniowieczu. Przykład Hildebranda Veckinchusena, [w:] Czas, przestrzeń, praca w dawnych miastach. Studia ofiarowane Henrykowi Samsonowiczowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. W. Fałkowski, M. Tymowski, A. Wyrobisz, Z. Morawski, Warszawa 1991, s. 437–447.
Google Scholar

Fantacci L., Teoria della moneta immaginaria nel tempo da Carlomagno a Richard Nixon, „Rivista di Storia Economica” 2002, a. XVIII, n. 3, s. 301–325.
Google Scholar

Feliu G., Money and Currency, [w:] Money and Coinage in the Middle Ages, ed. R. Naismith, Leiden 2018, s. 21–40. https://doi.org/10.1163/9789004383098_003
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1163/9789004383098_003

Gładysz A., Rejestr dworzan konnych Zygmunta I Starego wysłanych do walki z Krzyżakami pustoszącymi Mazowsze na przełomie lipca i sierpnia 1520 roku, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2020, t. XXI, nr 4, s. 172–190. https://doi.org/10.32089/WBH.PHW.2020.4(274).0006
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.32089/WBH.PHW.2020.4(274).0006

Grażyński M., Reformy monetarne w Polsce w latach 1526–28 i ich geneza, „Przegląd Historyczny” 1913, t. XVII, s. 38–66, 171–195, 279–299.
Google Scholar

Kubiak S., Monety i stosunki monetarne w Prusach Królewskich w 2 połowie XV wieku, Wrocław 1986.
Google Scholar

Kubiak S., Monety koronne z drugiej połowy XV w. (1447–1506), „Wiadomości Numizmatyczne” 1998, t. XLII, z. 3, s. 117–181.
Google Scholar

Lane F. C., Mueller R.C., Money and Banking in Medieval and Renaissance Venice, vol. I (Coins and Moneys of Account), Baltimore 2019.
Google Scholar

Lubomirski J. T., Trzy rozdziały z historii skarbowości w Polsce 1507–1532, Kraków 1868.
Google Scholar

Łozowski P., Struktura rynku kredytowego Starej Warszawy w latach 1427–1453, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 2016, t. LXXVI, s. 165–208. https://doi.org/10.12775/RDSG.2016.06
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/RDSG.2016.06

Maćkowski T., Elbląg wobec reformy monetarnej Zygmunta I Starego, „Komunikaty Warmińsko-Mazurskie” 2000, nr 3, s. 303–320.
Google Scholar

Mikołajczyk A., Geneza i rozwój nowożytnej monety polskiej na tle europejskim (XVI – poł. XVIII w.), Kraków 1983.
Google Scholar

Money and Coinage in the Middle Ages, ed. R. Naismith, Leiden 2018.
Google Scholar

Ptaśnik J., Bonerowie, „Rocznik Krakowski” 1905, t. VII, s. 1–134.
Google Scholar

Senkowski J., Skarbowość Mazowsza od końca XIV wieku do 1526 roku, Warszawa 1965.
Google Scholar

Spufford P., Money and Its Use in Medieval Europe, London 1988. https://doi.org/10.1017/CBO9780511583544
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511583544

Sucheni-Grabowska A., Odbudowa domeny królewskiej w Polsce 1504–1548, Wrocław 1967.
Google Scholar

Suchodolski S., Moneta polska i obca w średniowieczu, Warszawa 2017.
Google Scholar

Suchodolski S., Numizmatyka średniowieczna. Moneta źródłem archeologicznym, historycznym i ikonograficznym, Warszawa 2012.
Google Scholar

Szelągowski A., Pieniądz i przewrót cen w XVI i XVII wieku w Polsce, Lwów 1902.
Google Scholar

Szwagrzyk J. A., Pieniądz na ziemiach polskich X–XX w., Wrocław 1973.
Google Scholar

Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001.
Google Scholar

Tandecki J., Kopiński K., Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa 2014.
Google Scholar

Tyszkiewicz J., Rejestr chorągwi tatarskich walczących w wojnie polsko-krzyżackiej 1519–1521 roku, „Zapiski Historyczne” 1988, t. III, z. 1–2, s. 85–99.
Google Scholar

Wolff A., Projekt instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI w., „Studia Źródłoznawcze” 1957, t. I, s. 155–184.
Google Scholar

Żabiński Z., Systemy pieniężne na ziemiach polskich, Wrocław 1984.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-10-19

Jak cytować

Bołdyrew, A. (2023). Pieniądz jako narzędzie wojny (florenos breves et integros) w Polsce pierwszej połowy XVI wieku. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (114), 57–71. https://doi.org/10.18778/0208-6050.114.04