Królowa wdowa a „kandydat do tronu”. Relacje Marii Kazimiery Sobieskiej z Jakubem Sobieskim w czasach saskich

Autor

  • Maciej Dębski Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Nowożytnej

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.96.06

Słowa kluczowe:

Maria Kazimiera Sobieska, Jakub Sobieski, August II Mocny, Oława, Wrocław, Pleissenburg

Abstrakt

Niniejszy artykuł przedstawia relacje Marii Kazimiery Sobieskiej i jej najstar szego syna Jakuba w czasach saskich, czyli po objęciu tronu polskiego przez Augusta II Mocnego Wettina. Nieco wcześniej, w ostatnich latach życia króla Jana III Sobieskiego i w pierwszej fazie bezkrólewia 1696/1697 r. kontakty najstarszego z królewiczów z matką wyraźnie się pogorszyły i przerodziły się w otwarty spór, który został podany do wiadomości publicznej przez oponentów Sobieskich jako polityczny konflikt i mimo że nie trwał zbyt długo, to pozostawił trwałą „zadrę” na wizerunku królowej wdowy i jej rodziny w opinii polskiej szlachty.
Czasy saskie na nowo połączyły matkę i syna we wspólnej nadziei na uratowanie prestiżu rodziny Sobieskich, a w chwili wybuchu wielkiej wojny północnej także na odzyskanie upragnionej korony. Marzenia jednak zniweczył los i nieroztropność Jakuba, który padł ofiarą zasadzki polskiego króla i w konsekwencji musiał zrzec się wszelkich pretensji do tronu „po ojcu”.
Ostatnie lata życia Marii Kazimiery, która od pewnego czasu mieszkała za granicą, upłynęły pod znakiem jeżeli nie napiętych, to przynajmniej chłodnych relacji z najstarszym synem, po raz kolejny zawiedzionym na własnym losie.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Listy różnych historycznie znakomitych osób z czasów bezkrólewia po Janie III i panowań Augusta II, Stanisława Leszczyńskiego i Augusta III (r. 1696–1737), [w:] Biblioteka ordynacji Myszkowskiej, Kraków 1860.
Google Scholar

Nieznane listy królowej Marji Kazimiery, oprac. W. Ziembicki, Kraków 1935.
Google Scholar

Anusik Z., Karol XII, Wrocław 2006.
Google Scholar

Drozdowski M., Sobiescy a Stanisław Leszczyński, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1980, R. XXXV, z. 2, s. 383–389.
Google Scholar

Gierowski J.A., Kandydatura Sobieskich do tronu polskiego w czasie wielkiej wojny północnej, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1980, R. XXXV, z. 2, s. 369–382.
Google Scholar

Kawecki R., Kardynał Michał Stefan Radziejowski (1645–1705), Opole 2005.
Google Scholar

Komaszyński M., Czarna legenda królowej Marysieńki, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1996, R. LI, z. 1–3, s. 157–163.
Google Scholar

Komaszyński M., Maria Kazimiera d’Arquien Sobieska królowa Polski (1641–1716), Kraków 1983.
Google Scholar

Komaszyński M., Piękna królowa. Maria Kazimiera d’Arquien Sobieska, Kraków 1995.
Google Scholar

Poraziński J., Sobieski Aleksander Benedykt Stanisław, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXIX, Warszawa–Kraków 1999–2000, s. 481–483.
Google Scholar

Poraziński J., Sobieski Konstanty Władysław, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXIX, Warszawa–Kraków 1999–2000, s. 499–502.
Google Scholar

Skrzypietz A., Jakub Sobieski, Poznań 2015.
Google Scholar

Skrzypietz A., Królewscy synowie – Jakub, Aleksander i Konstanty Sobiescy, Katowice 2011.
Google Scholar

Skrzypietz A., Rozkwit i upadek rodu Sobieskich, Warszawa 2014.
Google Scholar

Staszewski J., August II Mocny, Wrocław 1998.
Google Scholar

Staszewski J., O miejsce w Europie. Stosunki Polski i Saksonii z Francją na przełomie XVII i XVIII wieku, Warszawa 1973.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-06-30

Jak cytować

Dębski, M. (2016). Królowa wdowa a „kandydat do tronu”. Relacje Marii Kazimiery Sobieskiej z Jakubem Sobieskim w czasach saskich. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (96), 69–88. https://doi.org/10.18778/0208-6050.96.06