Słowo wstępne

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.107.01

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogramy autorów

Zbigniew Anusik - Uniwersytet Łódzki / University of Lodz

prof. dr hab. Zbigniew Anusik – kierownik Katedry Historii Nowożytnej w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, członek Komitetu Nauk Historycznych PAN. Zainteresowania badawcze: historia Polski i powszechna XVI–XVIII w., historia Szwecji XVI–XVIII w., stosunki polsko-szwedzkie w XVII–XVIII w., historia dyplomacji europejskiej w XVIII w., dzieje Wielkiej Rewolucji Francuskiej 1789–1799, elity dawnej Rzeczypospolitej, struktura własności ziemskiej w Rzeczypospolitej XVII w., genealogia polskich rodzin szlacheckich w XVI–XVIII w.

Jacek Wijaczka - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Nicolaus Copernicus University in Toruń

prof. dr hab. Jacek Wijaczka – pracownik Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowania badawcze: historia społeczna Polski w XVI–XVIII w. oraz procesy o czary we wczesnonowożytnej Europie.

Bibliografia

Baranowski B. Procesy czarownic w Polsce w XVII i XVIII wieku, Łódź 1952.
Google Scholar

Behringer W., Geschichte der Hexenforschung, [w:] Wider alle Hexerei und Teufelswerk. Die europäische Hexenverfolgung und ihre Auswirkungen auf Südwestdeutschland, hrsg. S. Lorenz, J. M. Schmidt, Ostfliedern 2004, s. 485–668.
Google Scholar

Briggs R., „By the Strength of Fancie”. Witchcraft and the Early Modern Imagination, „Folklore” 2004, vol. CXV, No. 3, s. 259–272.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/0015587042000284257

Gaskill M., The Pursuit of Reality: Recent Research into the History of Witchcraft, „The Historical Journal” 2008, vol. LI, iusse 4, s. 1069–1088.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/S0018246X0800719X

Gloger Z., Czary i czarownice, [w:] Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. I, Warszawa 1900 (reprint: 1985), s. 266–348.
Google Scholar

Hajdrych Ł., Polska historiografia procesów o czary. Zarys problemu, „Historia@Teoria” 2017, s. 209–221.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/ht.2017.4.2.21

Karłowicz J., Czary i czarownice w Polsce, „Wisła” 1887, t. I, s. 14–20, 56–62, 93–99, 136–143, 172–178 i 213–222.
Google Scholar

Koranyi K., Czary i gusła przed sądami kościelnymi w Polsce w XV i pierwszej połowie XVI w., „Lud” 1927, t. VI(XXVI), s. 1–25.
Google Scholar

Koranyi K., Czary w postępowaniu sądowym (szkic prawno-etnologiczny), „Lud” 1926, t. V (XXV), s. 7–18.
Google Scholar

Koranyi K., Łysa Góra. Studium z dziejów wierzeń ludowych w Polsce w XVII i XVIII w., „Lud” 1928, t. VII(XXVII), s. 57–73.
Google Scholar

Koranyi K., Ze studiów nad wierzeniami w historii prawa karnego. I. Beczka czarownic, „Pamiętnik Historyczno-Prawny” 1928, t. V, z. 2, s. 3–43 [403–443].
Google Scholar

Kreuz P., Kouzelnické a čarodějnické procesy v Polsku v 16.–18. Století. Přehled novějšího bádání a stručný nástin vývoje, [w:] Alis volat propriis. Sbornik přispěvků k životnĭmu jubileu Ludmily Subitkovi, ed. H. Jordankova, Bern 2016, s. 220–237.
Google Scholar

Leder A., Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, Warszawa 2014.
Google Scholar

Łopalewski T., Czarownice litewskie, Warszawa 1933.
Google Scholar

Ostling M., Between the Devil and the Host: Imagining Witchcraft in Early Modern Poland, New York 2012.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199587902.001.0001

Pilaszek M., Procesy czarownic w Polsce w XVI–XVIII w. Nowe aspekty. Uwagi na marginesie pracy B. Baranowskiego, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1998, t. XLII, s. 81–103.
Google Scholar

Pilaszek M., Procesy o czary w Polsce w wiekach XV–XVIII, Kraków 2008.
Google Scholar

Potkowski E., Dzieje czarownicy – od historiografii problemu do antropologii historycznej, [w:] Pochwała historii powszechnej. Księga ofiarowana prof. dr. hab. Andrzejowi Bartnickiemu w dwudziestą rocznicę utworzenia Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego i w czterdziestolecie pracy naukowej, red. Z. Kwiecień, K. Michałek, L. Mularska-Andziak, H. Parafianowicz, Warszawa 1996, s. 74–75.
Google Scholar

Salmonowicz S., Procesy o czary w Polsce. Próba rozważań modelowych, [w:] Prawo wczoraj i dziś. Studia dedykowane profesor Katarzynie Sójce-Zielińskiej, red. G. Bałtruszajtys, Warszawa 2000, s. 303–321.
Google Scholar

Sochaniewicz K., O potrzebie systematycznego wydawnictwa materjałów do historji procesów o czary w Polsce, „Lud” 1925, seria 2, t. IV, s. 165–169.
Google Scholar

Tazbir J., Procesy o czary, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1978, t. XXIII, s. 151–177.
Google Scholar

Tazbir J., Szlachta i teologowie. Studia z dziejów polskiej kontrreformacji, Warszawa 1987.
Google Scholar

Tuwim J., Czary i czarty polskie oraz wypisy czarnoksięskie, Warszawa 1924.
Google Scholar

Warmiński T., Die Hexenprozesse im ehemaligen Polen, „Jahrbuch der Historischen Gesellschaft für Netzedistrikt zu Bromberg” 1892, s. 27–89.
Google Scholar

Wijaczka J., Procesy o czary w Wielkopolsce w XVI–XVIII wieku, „Czas Przeszły. Poznańskie Studia Historyczne” 2017, t. IV, s. 177–190.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/RH.2016.10

Wrzesiński J., Dlaczego czarownice? – Wstęp, [w:] Czarownice, red. J. Wrzesiński, Wrocław–Sobótka 2000 (= Funeralia Lednickie 2).
Google Scholar

Wyporska W., Witchcraft in Early Modern Poland, 1500–1800, Basingstoke 2013.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1057/9781137384218

Pobrania

Opublikowane

2020-08-30

Jak cytować

Anusik, Z., & Wijaczka, J. (2020). Słowo wstępne. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (107), 5–11. https://doi.org/10.18778/0208-6050.107.01