Assessment of the Local Housing Policy of Łódź and Kraków in the Light of Selected Aspects

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6018.349.02

Keywords:

municipal and social housing, local housing policy, municipal and social housing stock, demand

Abstract

The article carried out a study on the local housing policy of Łódź and Kraków in the year 2006 and 2017. A comparative analysis was carried out in terms of population, housing stock (including social and municipal flat), unemployment rate, income and expenditure of the budgets of the cities studied, the economic situation expressed in income budget per capita. The results of the quantitative analyzes carried out show the trend of decreasing the amount of housing stock in the examined cities. In recent years housing stock in Łódź have been decreasing more intensively than in Kraków, and the ownership structure of Łódź residential buildings is different from that of residential buildings in Krakow.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Acocella N. (2002), Zasady polityki gospodarczej. Wartości i metody analizy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Andrzejewski A. (1987), Polityka mieszkaniowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Google Scholar

Bank Danych Lokalnych GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/teryt (dostęp: 23.03.2020).
Google Scholar

Bogusz J. (1993), Kierunki prywatyzacji zasobu mieszkaniowego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, Warszawa.
Google Scholar

Cyran R. (2013), Zintegrowana polityka mieszkaniowa jako instrument rozwoju lokalnego, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
Google Scholar

Declaration on Social Progress and Development Proclaimed by General Assembly resolution 2542 (XXIV) of 11 December 1969, https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/progress.pdf (dostęp: 23.03.2020).
Google Scholar

Deklaracja Światowej Konferencji ONZ Habitat II, https://undocs.org/A/CONF.165/14 (dostęp: 23.03.2020).
Google Scholar

Europejska Karta Społeczna – wersja zrewidowana, podpisana w Strasburgu dnia 3 maja 1996 r., https://rm.coe.int/europejska‑karta‑spoleczna/16808b6383 (dostęp: 23.03.2020).
Google Scholar

Kamerschen D., McKenzie R. B., Nardinelli C. (1991), Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność”, Gdańsk.
Google Scholar

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, http://oide.sejm.gov.pl/oide/?option=com_content&view=article&id=14428&Itemid=422 (dostęp: 23.03.2020).
Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.), https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm (dostęp: 23.03.2020).
Google Scholar

Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19911200526 (dostęp: 23.03.2020).
Google Scholar

Korniłowicz J. (1995), Problemy prywatyzacji zasobów mieszkaniowych w Polsce, II Konferencja Naukowa „Reformowanie Mieszkalnictwa w Polsce”, Warszawa, czerwiec.
Google Scholar

Kucharska‑Stasiak E., Załęczna M., Żelazowski K. (2011), Stan gospodarki mieszkaniowej w gminie Łódź – pożądane kierunki zmian, Urząd Miasta Łodzi, Łódź.
Google Scholar

Kulesza H., Nieciuński W. (red.) (1989), Mieszkalnictwo: zagrożenia i szanse rozwoju (zbiór opracowań), Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Google Scholar

Lis P. (2005), Koncepcje polityki mieszkaniowej, „Zeszyt Naukowy” nr 31, Katedra Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, https://docplayer.pl/48577153‑Koncepcje‑polityki‑mieszkaniowej.html (dostęp: 23.03.2020).
Google Scholar

Lis P. (2017), Zrównoważony rozwój rynków mieszkaniowych jako współczesne wyzwanie dla polityki mieszkaniowej państwa, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 37(2), s. 53–71.
Google Scholar

Lis P. (2018), Od uniwersalności do selektywności w społecznej polityce mieszkaniowej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 2(334), s. 67–81.
Google Scholar

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturowych (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169).
Google Scholar

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno‑Społecznego w sprawie: „Mieszkalnictwo a polityka regionalna” (Dz.U. UE 2007/C161/03).
Google Scholar

Opinia Komitetu Regionów Polityka mieszkaniowa i Regionalna (Dz.U. UE 2007/C146/02).
Google Scholar

Parlament Europejski, Komisja Rozwoju Regionalnego, Dokument roboczy w sprawie mieszkalnictwa i polityki regionalnej, 8 listopada 2006 r., sprawozdawca: A. Andria, PE 380.837v01–00.
Google Scholar

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, nr 217A(III) z dnia 10 grudnia 1948 r., https://amnesty.org.pl/wp‑content/uploads/2016/04/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf (dostęp: 23.03.2020).
Google Scholar

Savas E. S. (1992), Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Google Scholar

Sikora‑Fernandez D. (2011), Budownictwo socjalne na tle zrównoważonego rozwoju miast, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 261, s. 433–441.
Google Scholar

Twardoch A. (2015), Centralna, regionalna i lokalna polityka mieszkaniowa w kontekście prognozowanych zmian demograficznych. Wybrane skutki przestrzenne, społeczne i gospodarcze, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 222, s. 21–31.
Google Scholar

Uchwała nr XXIV/572/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2016–2020.
Google Scholar

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95).
Google Scholar

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734).
Google Scholar

Ustawa z dna 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianach Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733).
Google Scholar

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593).
Google Scholar

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2012–2017, http://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/posiedzenia/show_pdfdoc.php?id=64188 (dostęp: 23.03.2020).
Google Scholar

Wojciechowski E. (2003), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Google Scholar

Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, https://www.bip.krakow.pl (dostęp: 23.03.2020).
Google Scholar

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, https://zbk-krakow.pl/ (dostęp: 23.03.2020).
Google Scholar

Published

2020-09-11

How to Cite

Parys, A. W. (2020). Assessment of the Local Housing Policy of Łódź and Kraków in the Light of Selected Aspects. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 4(349), 23-45. https://doi.org/10.18778/0208-6018.349.02

Issue

Section

Articles