Spatial Differentiation of Social Development in Poland. Analysis on Nuts 3 Level

Authors

  • Iwona Laskowska Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny, Katedra Ubezpieczeń
  • Barbara Dańska-Borsiak Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny, Katedra Ekonometrii Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6018.333.08

Keywords:

human development, regional development, exploratory spatial data analysis, Moran’s I statistics, subregion

Abstract

Regional development occupies an important place in the policy of the European Union. One of its priorities is to equalize the differences in the level of development of regions assessed more broadly than just the economic dimension. Broad understanding of regional development takes into account its social dimension. To assess the socio‑economic development at the national level, a synthetic indicator called the Human Development Index (HDI) is commonly used. However, HDI values do not describe the inequalities that exist between regions within countries. The main aim of this study is to assess the level of social development in regional (NUTS 3) perspective in Poland using the Local Human Development Index (LHDI) and to attempt to identify the determinants of social development at the local level. The way of constructing LHDI was proposed by the UNDP Project Office in Poland and was only slightly modified for the purposes of this study. The analysis of social development at the local level is important because it can serve as a tool for understanding the causes of existing and future social problems. Another important goal of the research is the analysis of the spatial relationship of social development, which allows to determine whether the strong regions, being local economic centres positively influence the development of the neighbouring regions.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Amin A. (1999), An Institutionalist Perspective on Regional Economic Development, „International Journal of Urban and Regional Research”, t. 23, nr 2, s. 365–378.
Google Scholar

Anselin L. (1995), Local Indicators of Spatial Association‑LISA, „Geographical Analysis”, t. 27, nr 2, s. 93–115.
Google Scholar

Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl [dostęp: 20.05.2016].
Google Scholar

Beckerman W., Bacon R. (1966), International Comparison of Income Levels: A Suggested New Measure, „Economic Journal”, t. 176, nr 303, s. 521–525.
Google Scholar

Chłoń‑Domińczak A. (red.) (2015), Regionalne uwarunkowania decyzji edukacyjnych – wybrane aspekty, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
Google Scholar

Churski P. (2016), Polityka spójności a przemiany przestrzeni społeczno‑ekonomicznej Polski w wynikach badań regionalnych, [w:] Ewaluacja RPO WK‑P, Nowe wyzwania dla ewaluacji Programów Operacyjnych w perspektywie 2014–2020, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko‑Pomorskiego w Toruniu, Toruń, http://www.mojregion.eu/files/dokumenty%20rpo/ewaluacja/szkolenia_konferencje/Ewaluacja_www.pdf [dostęp: 15.02.2017].
Google Scholar

Cieślik E. (2008), Wybrane alternatywne sposoby mierzenia poziomu rozwoju gospodarczego, „Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy”, nr 1(1–2), s. 145–160.
Google Scholar

Czapiński J., Panek T. (red.) (2015), Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
Google Scholar

Drewnowski J., Scott W. (1966), The Level of Living Index, United Nations Research Institute for Social Development Report nr 66.4, United Nations Research Institute for Social Development, Geneva.
Google Scholar

Godlewska‑Majkowska H. (2011), Przedsiębiorczość regionalna i atrakcyjność inwestycyjna regionów jako zjawisko ekonomiczno‑społeczne, [w:] Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, tom: Atrakcyjność inwestycyjna a przedsiębiorczość regionalna w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Google Scholar

Godlewska‑Majkowska H. (2012), Polskie regiony na mapie atrakcyjności inwestycyjnej, [w:] I. Lichniak (red.), Kryzys i co dalej, SGH, Warszawa.
Google Scholar

Godlewska‑Majkowska H. (red.) (2013), Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski na tle Unii Europejskiej, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Google Scholar

Gorzelak G. (1989), Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy, seria: Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, nr 14, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Warszawa.
Google Scholar

Gorzelak G. (2014), Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju, [w:] M. Gorynia, S. Rudolf (red.), Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce, PTE, Warszawa.
Google Scholar

Gorzelak G., Smętkowski M., Płoszaj A., Rok J. (2015), Powiaty zagrożone deprywacją: stan, trendy i prognoza, Raporty i analizy EUROREG 7/2015.
Google Scholar

Grosse T.G. (2002), Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1(8), s. 25–48.
Google Scholar

Hardeman S., Dijkstra L. (2014), The EU Regional Human Development Index (EU‑RHDI), European Commission Joint Research Centre Science and Policy Reports, Publications Office of the European Union, Luxembourg, http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC90538/online%20version%20a4.pdf [dostęp: 15.02.17].
Google Scholar

Herbst M., Wójcik P. (2013), Delimitacja dyfuzji rozwoju z miast metropolitalnych z wykorzystaniem korelacji przestrzennej, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 4(54) s. 5–21, http://www.studreg.uw.edu.pl/pdf/2013_4_herbst_wojcik.pdf [dostęp: 1.02.2017].
Google Scholar

Human Development Index (HDI), United Nations Development Programme (UNDP), http://hdr.undp.org/en/content/human‑development‑index‑hdi [dostęp: 10.01.2017].
Google Scholar

Human Development Report. Work for Human Development (2015), United Nations Development Programme (UNDP), http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr15_standalone_overview_en.pdf [dostęp: 30.01.2017].
Google Scholar

Kopczewska K., Churski P., Ochojski A., Polko A. (2017), Measuring regional specialization. New Approach, Palgrave Macmillan, Cham.
Google Scholar

Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny (2012), Biuro Projektowe UNDP w Polsce, Warszawa, http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/2859/raport_undp–2012_www.pdf [dostęp: 19.01.2017].
Google Scholar

Malizia E.E., Feser E.J. (1999), Understanding Local Economic Development, Center for Urban Policy Research, New Brunswick.
Google Scholar

Nelson A.C. (2013), Theories of regional development, [w:] R.D. Bingham, R. Mier (red.), Theories of Local Economic Development: Perspectives from Across the Disciplines, Sage Publications, London.
Google Scholar

Noga M. (1996), Społeczeństwo – Gospodarka – Środowisko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
Google Scholar

Parysek J.J. (2001), Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Google Scholar

Polska 2030. Wyzwania Rozwojowe (2009), raport Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Aktualnosci/seniorzy/badania%20aktywne%20starzenie/pl_2030_wyzwania_rozwojowe.pdf [dostęp: 30.01.17].
Google Scholar

Strahl D. (red.) (2006), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Google Scholar

Suchecki B. (red.) (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Google Scholar

Talberth J., Cobb C., Slattery N. (2007), The Genuine Progress Indicator 2006. A Tool for Sustainable Development, Redefining Progress, Oakland, http://rprogress.org/publications/2007/GPI%202006.pdf [dostęp: 8.02.2017].
Google Scholar

United Nations Development Programme, Human Development Reports 1990–2015 (2015), http://hdr.undp.org/en/global‑reports [dostęp: 20.01.2017].
Google Scholar

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski (2011), GUS, US w Katowicach, Katowice, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/oz_wskazniki_zrownowazonego_rozwoju_Polski_us_kat.pdf [dostęp: 4.02.2017].
Google Scholar

Zajdel M. (2011), Wybrane teorie rozwoju regionalnego oraz lokalnego a rynek pracy, „Studia Prawno‑Ekonomiczne”, t. LXXXIII, s. 397–421.
Google Scholar

Published

2018-02-27

How to Cite

Laskowska, I., & Dańska-Borsiak, B. (2018). Spatial Differentiation of Social Development in Poland. Analysis on Nuts 3 Level. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 1(333), [111]–131. https://doi.org/10.18778/0208-6018.333.08

Issue

Section

Articles