The University of the Third Age – Teaching, Integrating and Activating

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6018.357.03

Keywords:

university of the third age, ageing, older people, education of older people, volunteering

Abstract

The main purpose of this article is to present and bring closer the educational institution of the University of the Third Age, to draw attention to its educational, integrating, and activating role in the life of older people, as well as to define the challenges it faces in the face of the growing process of aging of society. The demographic changes which are taking place are increasing interest in the subject of older people and the ageing of society, but most of all they are inducing the greatest possible activation of older people by enabling them to have contact with their peers, satisfying their need for self-development, education and, above all, acquiring new skills. Universities of the Third Age provide older people with such opportunities. Their dynamic development in Poland and the positive changes they bring both for senior citizens themselves and local communities overshadow the problems they face in their daily activities.

Downloads

Download data is not yet available.

References

44 lata ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce (2019), Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, Warszawa.
Google Scholar

Adamczyk M. (2017), Modele edukacji osób starszych, „Edukacja – Technika – Informatyka”, nr 3, s. 32–37.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15584/eti.2017.3.3

Białożyt K. (2017), Znaczenie aktywności edukacyjnej osób starszych w adaptacji do emerytury, [w:] I.M. Świtała, N.G. Pikuła, K. Białożyt (red.), Etyczne i społeczne wymiary pracy, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, s. 101–117.
Google Scholar

Błędowski P., Mossakowska M., Więcek A. (2012), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań.
Google Scholar

Chatzipentidis K. (2020), Uniwersytety Trzeciego Wieku w obliczu pandemii COVID–19, „Dyskurs & Dialog”, nr 4(6), s. 121–134.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15199/65.2020.5.1

Czerniawska O. (1999), Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku (AIUTA) jako przykład stowarzyszenia działającego na rzecz ludzi starszych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 61, z. 1, s. 307–311.
Google Scholar

Czerniawska O. (2009), Uniwersytet Trzeciego Wieku, 30 lat działania. Przemiany, dylematy i oczekiwania w epoce ponowoczesnej, „Chowanna”, nr 33, s. 97–115.
Google Scholar

Dragan A. (2011), Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki, Opracowania Tematyczne (OT–601), Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, Warszawa.
Google Scholar

Gierszewski D., Kluzowicz J. (2021), The role of the University of the Third Age in meeting the needs of older adult learners in Poland, „Gerontology Geriatrics Education”, nr 42(3), s. 437–451.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/02701960.2021.1871904

Główny Urząd Statystyczny (2014), Prognoza ludności na lata 2014–2050, Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata–2014–2050-opracowana–2014-r-,1,5.html [dostęp: 15.10.2021].
Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (2019a), Uniwersytety trzeciego wieku w Polsce w 2018 r., Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/uniwersytety-trzeciego-wieku-w-polsce-w–2018-r-,10,2.html [dostęp: 15.10.2021].
Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (2019b), Uniwersytety Trzeciego Wieku w roku akademickim 2017/2018, Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/uniwersytety-trzeciego-wieku-w-roku-akademickim–20172018,11,2.html [dostęp: 15.10.2021].
Google Scholar

Holzer J.Z. (2003), Demografia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Google Scholar

Hrapkiewicz H. (2009), Uniwersytety trzeciego wieku jako jedna z form kształcenia osób starszych, „Chowanna”, nr 3, s. 115–126.
Google Scholar

Janiszewska A. (2017), Zróżnicowanie przestrzenne starzenia się ludności na świecie, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 5(331), s. 91–113.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0208-6018.331.06

Klimczuk A. (2013), Kierunki rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce, „E-Mentor”, nr 51, s. 72–77.
Google Scholar

Malec-Rawiński M., Zakowicz I . (2018), Renesans czy zmierzch idei uniwersytetów trzeciego wieku? Refleksje i wnioski z realizacji projektu „UTW: Uczyć – Tworzyć – Wspierać”, „Rocznik Andragogiczny”, nr 25, s. 141–156.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/RA.2018.09

Marcinkiewicz A. (2012), Uniwersytet Trzeciego Wieku jako instytucja przeciwdziałająca marginalizacji osób starszych, „Ogrody Nauk i Sztuk”, nr 2, s. 458–467.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15503/onis2012.458.467

Marcinkiewicz A. (2013), Pozaformalne i nieformalne aspekty edukacji akademickiej, „Ogrody Nauk i Sztuk”, nr 3, s. 46–53.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15503/onis2013.46.53

Mielczarek A. (2015), Starzenie się ludności w Polsce wyzwaniem XXI wieku, „Edukacja Etyczna”, nr 9, s. 17–31.
Google Scholar

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Długofalowa Polityka Senioralna w Polsce na lata 2014–2020 w zarysie, https://das.mpips.gov.pl/source/Dlugofalowa%20Polityka%20Senioralna%20w%20Polsce%20na%20lata%202014-2020%20w%20zarysie.pdf [dostęp: 15.10.2021].
Google Scholar

Miszczak E. (2015), Starość i starzenie się społeczeństw – przyczyny, uwarunkowania oraz prognozy na przyszłość, „Edukacja Etyczna”, nr 9, s. 5–16.
Google Scholar

Our World in Data, https://ourworldindata.org [dostęp: 15.10.2021].
Google Scholar

Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością (2020), Starzenie się społeczeństw krajów rozwiniętych [MEGATRENDY 2050], https://ptsp.pl/starzenie-sie-spoleczenstw-krajow-rozwinietych-megatrendy–2050/ [dostęp: 15.10.2021].
Google Scholar

Szarota Z. (2010), Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
Google Scholar

Szluz A. (2016), Umocowania prawne polskich uniwersytetów trzeciego wieku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, nr. 29(1), s. 163–171.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.17951/j.2016.29.1.163

Szukalski P. (2008), Polscy seniorzy w przyszłości, [w:] A. Karpiński, A. Rajkiewicz (red.), Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa.
Google Scholar

Vellas P. (1997), Genesis and aims of the Universities of the Third Age, „European Network Bulletin”, nr 1, s. 9–12.
Google Scholar

Wieczorkowska M. (2020), Old People and Their Needs as a Challenge for Education and Labor Market, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 1(346), s. 125–143, https://doi.org/10.18778/0208-6018.346.08
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0208-6018.346.08

Wróblewska I., Błaszczuk J. (2012), Uniwersytet Trzeciego Wieku jako instytucja aktywizująca osoby starsze – badania własne, „Nowiny Lekarskie”, nr 81, s. 31–35.
Google Scholar

Zoom na UTW. Raport z badania (2012), Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Warszawa, https://nck.pl/upload/attachments/302534/zoom_na_utw_raport_calosciowy_www.pdf [dostęp: 15.10.2021].
Google Scholar

Zoom na UTW w czasie pandemii COVID–19. Raport z badania (2021), Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Warszawa, https://utwdlaspolecznosci.pl/wp-content/uploads/2021/10/Raport-z-badania-Zoom-na-UTW-w-czasie-pandemii.pdf [dostęp: 15.10.2021].
Google Scholar

Zych A.A. (2010), Leksykon gerontologii, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
Google Scholar

Published

2022-05-23

How to Cite

Palma, A. (2022). The University of the Third Age – Teaching, Integrating and Activating. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 6(357), 39–54. https://doi.org/10.18778/0208-6018.357.03

Issue

Section

Articles