Czas, przestrzeń i życie społeczne nowa interpretacja cmentarzy w mieście

Autor

  • Paulina Tobiasz-Lis University of Lodz, Faculty of Geographical Sciences, Department of Regional and Human Geography

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-1117.35.04

Słowa kluczowe:

cmentarz, miejsce, przestrzeń, czas, poznanie, geografia człowieka

Abstrakt

W artykule poruszono problematykę czasu zapisanego w przestrzeni miejskiej, wyznaczającego specyficzny rytm, ciągłość i przemijanie kolejnych pokoleń oraz ich relacje społeczne. Zaprezentowano wyniki badań dotyczących postrzegania czasu w przestrzeni cmentarzy, które pozwalają lepiej zrozumieć nie tylko tożsamość tych miejsc w strukturze miasta, ale także czynniki kształtujące wyobrażenia jakie mają o nich mieszkańcy. Prowadzone badania miały głównie charakter jakościowy, wykorzystano metody analizy materiałów wizualnych (zdjęć) oraz pola semantycznego.

Wydaje się, iż wykorzystanie obrazu i słowa otwiera przed geografią człowieka nowe możliwości, nowe źródła eksploracji przestrzeni. Problem podjęty w tekście jest ważny zarówno z poznawczej, jak i praktycznej perspektywy związanej z odpowiednim kształtowaniem przestrzeni miasta – nowoczesnego, a jednocześnie niewykorzenionego z tradycji i tożsamości danego miejsca, w którym ludzie czuliby się dobrze, mogąc odnaleźć zarówno punkt odniesienia do przeszłości, jak i do przyszłości.

 

Bibliografia

Agnew J., 1998, Geopolitics: Revisioning World Politics, Routledge, London.
Google Scholar

Bajcar B., 2000, Wielowymiarowość osobistych koncepcji czasu, “Roczniki Psychologiczne”, 3: 71‒93.
Google Scholar

Crang M., 1997, Picturing practices: Research through the tourist gaze, “Progress in Human Geography”, 21: 359–373.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1191/030913297669603510

Crang M., 2001, Rhythms of the city: Temporalized space and motion, [in:] May J., Thrift N. (eds.), Timespace: Geographies of Temporality, Routledge, London: 187‒207.
Google Scholar

Eliade M., 2008, Sacrum i profanum. O istocie religijności, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa [oryginalne wydanie: Le Sacré et le Profane, 1956].
Google Scholar

Klima E., 2011, Przestrzeń religijna miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Leach E.R., 1950, Primitive Calendars, “Oceania”, 20 (4): 95‒97.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/j.1834-4461.1950.tb00164.x

Leach E.R., 1956, Primitive Time Reckoning, “A History of Technology”, 1: 110–127, [Singer C., Holmyard E.J., Hall A.R. (eds.)], Oxford at the Clarendon Press.
Google Scholar

Leach E.R., 1961, Rethinking Anthropology, Athlone Press, London.
Google Scholar

Lévi-Strauss C., 1969, Myśl nieoswojona, Warszawa.
Google Scholar

Lévi-Strauss C., 1970, Antropologia strukturalna, Warszawa.
Google Scholar

Lynch K., 1972, What Time is This Place?, MIT Press, Cambridge.
Google Scholar

Massey D., 1999, Space, time, “science” and the relationship between physical geography and human geography, “Transactions of the Institute of British Geographers”, 24 (3): 261‒276.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.0020-2754.1999.00261.x

Massey D., 2005, For Space, Sage, London.
Google Scholar

May J., Thrift N., 2001, Introduction, [in:] May J., Thrift N. (eds.), Time space: Geographies of Temporality, Routledge, London: 1‒43.
Google Scholar

Mordwa S., 2003, Wyobrażenia miast Polski Środkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Pęckowska A., 2012, Pantha Rhei – Ruch i Czas w przestrzeni miejskiej, „Architektura. Czasopismo Techniczne”, 109 (1): 81–92, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
Google Scholar

Robin R., 1980, Badanie pól semantycznych: Doświadczenia Ośrodka Leksykologii Politycznej w Saint-Cloud, [in:] Głowiński M. (ed.), Język i społeczeństwo, Warszawa: 1–252.
Google Scholar

Rose G., 2000, Practising photography: An archive, a study, some photographs and a researcher, “Journal of Historical Geography”, 26 (4): 555–571.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1006/jhge.2000.0247

Rose G., 2008, Using Photographs as Illustrations in Human Geography, “Journal of Geography in Higher Education”, 32 (1): 151‒160.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/03098260601082230

Schwanen T., 2009, Time-Space Diaries, International Encyclopedia of Human Geography, Elsevier Ltd.: 294‒300.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/B978-008044910-4.00547-2

Simonsen K., 1991, Towards an understanding of the contextuality of mode of life, “Environment and Planning D: Society and Space”, 9: 417‒431.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1068/d090417

Sztompka P., 2005, Socjologia wizualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Tobiasz-Lis P., 2016, Czas w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/8088-379-6

Wallerstein I., 1998, The time of space and the space of time, the future of social science, “Political Geography”, 17 (1): 71‒82.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0962-6298(96)00097-2

Węcławowicz G., 1983, Geografia czasu, „Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej”, 1, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.
Google Scholar

Opublikowane

2019-03-30

Jak cytować

Tobiasz-Lis, P. (2019). Czas, przestrzeń i życie społeczne nowa interpretacja cmentarzy w mieście . Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, (35), 59–72. https://doi.org/10.18778/1508-1117.35.04