Współczesne znaczenie dziedzictwa przemysłowego w dolinie rzeki Kamiennej (woj. świętokrzyskie)

Autor

  • Małgorzata Dworak Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej
  • Paulina Tobiasz-Lis

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-1117.26.07

Słowa kluczowe:

Przemysł, dziedzictwo przemysłowe, rzeka Kamienna, województwo świętokrzyskie

Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest materialne dziedzictwo przemysłowe w dolinie rzeki Kamiennej, położonej w województwie świętokrzyskim oraz jego współczesne znaczenie w zagospodarowaniu przestrzeni obszaru. Zasadniczą część artykułu poświęconą wykorzystaniu obiektów poprzemysłowych w obecnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych, poprzedzono krótką charakterystyką etapów i czynników rozwoju działalności przemysłowej na tym terenie. W ostatniej części opracowania zaprezentowano wyniki badań ankietowych dotyczących społecznej percepcji przemysłowej przeszłości regionu i opinii na temat adaptacji obiektów poprzemysłowych do pełnienia nowych funkcji.

Bibliografia

Balińska G., 1999, Kamienna rzeka pracująca, przemiany krajobrazu przemysłowego, Wrocław.
Google Scholar

Bielenin K., 1958, Starożytne piece hutnicze w Zagłębiu Staropolskim, [w:] Z Otchłani Wieków: pismo poświęcone pradziejom Polski, Nr 1, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Warszawa.
Google Scholar

Biernat T., Ciupa T., 2011, Środowisko wodne Geoparku Dolina Kamiennej, „Problemy Ekologii Krajobrazu”, 29, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, s. 151–159.
Google Scholar

Bobiński S., 1939, Centralny Okręg Przemysłowy, Towarzystwo Wydawnicze Z. Kozierkiewicz, Warszawa.
Google Scholar

Czmuchowski A., 2013, Historia i współczesność na szlaku zabytków techniki Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego ze szczególnym uwzględnieniem ,,Koncepcji Otwartego Muzeum Przemysłu w Samsonowie”, „Nauki Społeczne”, 1 (7).
Google Scholar

Dziemianko Z., 2007, Koszty budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego, [w:] Konefał J., COP Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Stalowa Wola.
Google Scholar

Fierla I., 1979, Geografia przemysłu Polski, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Google Scholar

Furtak M., 2014, COP Centralny Okręg Przemysłowy 1936–1939, architektura i urbanistyka, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Kraków–Łódź.
Google Scholar

Jędrysiak T., 2011, Turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych – zagadnienia ogólne, „Turystyka Kulturowa”, 6.
Google Scholar

Kaczmarska A., Przybyłka A., 2010, Wykorzystanie potencjału przemysłowego i poprzemysłowego na potrzeby turystyki. Przykład Szlaku zabytków techniki województwa śląskiego, [w:] Krajobraz a turystyka, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 14, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG.
Google Scholar

Kamińska W., Kozak A., 1993, Czynniki kształtowania się struktur Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, [w:] Zioło Z. (red.), Problematyka okręgu przemysłowego w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, Materiały i Sprawozdania nr 26, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.
Google Scholar

Kaptur P., 2014, Podziemne górnictwo rud żelaza w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego i inwentaryzacja reliktów dawnych robót górniczych, „Hereditas Minariorum”, 1.
Google Scholar

Kowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Krauze J., 2012, Znad Kamiennej: Zakłady Zbrojeniowe w Skarżysku-Kamiennej w latach 1923–1939, nakładem autora, Kielce.
Google Scholar

Kronenberg M., 2012, Wpływ zasobów dziedzictwa przemysłowego na atrakcyjność turystyczną miasta. Przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Molenda M., 2010, Obiekty przemysłowe zagłębia staropolskiego jako produkt turystyczny regionu świętokrzyskiego, [w:] Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 590.
Google Scholar

Orłowski B., 2007, Krótka charakterystyka stanu techniki polskiej w Dwudziestoleciu Niepodległości, [w:] Konefał J., COP Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Stalowa Wola.
Google Scholar

Pazdur J., 1959, Działalność Stanisława Staszica w Kielecczyźnie, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce–Kraków.
Google Scholar

Przazga S., 1969, Rozwój społeczno-gospodarczy Staropolskiego Okręgu Przemysłowego w latach 1960–1968, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Kielce.
Google Scholar

Puś W., 1997, Rozwój przemysłu w Królestwie Polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Roszkowski W., 2012, COP a gospodarka II RP po kryzysie, [w:] Garbacz A., Trybuła B., Centralny Okręg Przemysłowy wczoraj*dziś*jutro, Materiały z konferencji naukowej w 75. rocznicę rozpoczęcia budowy COP-u, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, s. 19–20.
Google Scholar

Soja R., 2003, Mapa hydrograficzna 1:50 000, Arkusz M-34-30-C Stąporków, GUGiK, Warszawa.
Google Scholar

Szot-Radziszewska E., 2009, Postindustrialne dziedzictwo Staropolskiego Okręgu Przemysłowego w krajobrazie kulturowym Kielecczyzny: zagrożenia i szanse, „Ochrona Zabytków”, 4 (247), Wydawnictwo DiG, Warszawa.
Google Scholar

Wejland A., 1992, Kwestionariusz, [w:] Sawiński Z. (red.), Podręcznik socjologicznych badań ankietowych, Warszawa.
Google Scholar

Zieliński J., 1965, Staropolskie Zagłębie Przemysłowe, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-12-30

Jak cytować

Dworak, M., & Tobiasz-Lis, P. (2016). Współczesne znaczenie dziedzictwa przemysłowego w dolinie rzeki Kamiennej (woj. świętokrzyskie). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, (26), 115–133. https://doi.org/10.18778/1508-1117.26.07

Numer

Dział

Artykuł