Dostępność do wybranych instytucji kultury w powiecie zduńskowolskim

Autor

  • Paulina Sapińska Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.20.06

Słowa kluczowe:

kultura, muzea, biblioteki, powiat zduńskowolski, dostępność transportowa

Abstrakt

W artykule dokonano oceny dostępności pieszej, rowerowej i samochodowej do 29 instytucji kultury w powiecie zduńskowolskim. W wyniku przeprowadzonych badań przedstawiono liczbę osób mieszkających w domach jednorodzinnych i budynkach wielorodzinnych w obrębie izochron: do 5 minut, od 5 do 10 minut oraz od 10 do 15 minut od placówek kulturalnych. W tym celu wykorzystano dane z zasobów OpenStreetMap i z Banku Danych Lokalnych oraz usługę sieciową WMS, prezentującą aktualną Bazę Danych Obiektów Topograficznych. Przeprowadzone analizy wskazują, że najlepszą dostępnością charakteryzują się biblioteki, a najgorszą muzea. Zróżnicowanie dostępności mieszkańców analizowanego powiatu do ośrodków kultury, muzeów i bibliotek wynika z liczby i położenia poszczególnych placówek kultury oraz z rozmieszczenia zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej. Najlepszy dostęp do instytucji kultury mają mieszkańcy Zduńskiej Woli, gdzie występują największe skupiska zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz najgęstsza sieć dróg w powiecie.

Bibliografia

Bogacki M., Turosieńska-Durlik K.M., Rola instytucji kultury w społecznościach wiejskich, na przykładzie gminy Mielnik w województwie podlaskim, Wydawnictwo Arte, Mielnik 2011.
Google Scholar

Borowska-Stefańska M., Dostępność transportowa od straży pożarnych do obiektów społecznych zlokalizowanych na terenach zagrożonych powodziami w województwie łódzkim z wykorzystaniem analiz sieciowych, „Transport Miejski i Regionalny” 2016, nr 3, s. 28−32.
Google Scholar

Dębińska E., Cichociński P., Krystek K., Problemy prowadzenia analiz sieciowych w przestrzeni trójwymiarowej z wykorzystaniem oprogramowania Network Analyst (ArcGIS) i pgRouting (PostGIS), „Roczniki Geomatyki” 2017, t. 15, z. 3(78), s. 271−282.
Google Scholar

Dominiak J., Dostępność usług publicznych na terenie województwa wielkopolskiego, IGSEiGP, UAM, Poznań 2009.
Google Scholar

Drop P., Gajewski P., Mackiewicz M., Zastosowanie danych OpenStreetMap oraz wolnego oprogramowania do badań dostępności komunikacyjnej w skali lokalnej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 2013, nr 14, s. 157−167.
Google Scholar

Gorlach K. (red.), Raport o rozwoju społecznym − Polska 2000. Rozwój obszarów wiejskich, UNDP, Warszawa 2000, s. 82.
Google Scholar

Guo Y., Chan C.H., Yip P.S.F., Spatial variation in accessibility of libraries in Hong Kong, „Library & Information Science Research” 2017, t. 39, nr 4, s. 319−329.
Google Scholar

Huhndorf S., Działek J., Assessment of the walking accessibility of public libraries in Krakow using the E2SFCA approach, „Urban Development Issues” 2017, t. 54, nr 2, s. 5−14.
Google Scholar

Kałuża R., Czech P., Figlus T., Gustof P., Turoń K., Proces hamowania rowerów, „Autobusy” 2018, nr 220(6), s. 115−120.
Google Scholar

Kauf S., Szołtysek J., Wieczorek I., Transport zbiorowy w zaspokajaniu mobilności mieszkańców miast. Doświadczenia JST, Wydawnictwo NIST, Łódź 2018, s. 51.
Google Scholar

Komornicki T., Śleszyński P., Rosik P., Pomianowski W., Stępniak M., Silka P., Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, „Biuletyn KPZK PAN” 2009, z. 240, s. 16, 19, 36−37.
Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483, z późn. zm.), art. 6 ust. 1.
Google Scholar

Majewski B., Beim M., Dostępność komunikacji publicznej w Poznaniu, [w:] T. Czyż, T. Stryjakiewicz, P. Churski (red.), Nowe kierunki i metody w analizie regionalnej, Biuletyn IGSE i GP UAM, Seria „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalnaˮ, nr 3, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008.
Google Scholar

Pokonieczny K., Tomala J., Mościcka A., Porównanie dostępności czasowej wyznaczanej z wykorzystaniem różnych serwisów internetowych, „Roczniki Geomatyki” 2017, t. 15, z. 1(76), s. 97−106.
Google Scholar

Sanetra-Szeliga J., Kultura jako element składowy jakości życia w mieście, „Kultura i Rozwój” 2017, nr 1(2), s. 45−59.
Google Scholar

Światowy G., Kuźniak K., Miejsce kultury w budowaniu społeczeństwa dobrobytu, „Handel Wewnętrzny” 2017, nr 4(369), s. 425−434.
Google Scholar

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 194) art. 1 ust. 1, art. 2, art. 11 ust. 2.
Google Scholar

Winiarczyk-Raźniak A., Dostępność do usług kulturalnych w Meksyku, „Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG” 2009, nr 14, s. 121−129.
Google Scholar

Wskaźniki dostępności terytorialnej mieszkańców Polski do wybranych obiektów użyteczności publicznej, GUS, Warszawa 2018.
Google Scholar

Zasina J., Wróblewski W., Piesza dostępność udogodnień a struktura przestrzenna starzejącego się miasta, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” 2016, nr 21, s. 165−176.
Google Scholar

http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/baza-danych-obiektow-topograficznych-b-dot-10k [dostęp: 15.03.2020].
Google Scholar

http://www.powiatzdunskowolski.pl/ [dostęp: 15.03.2020].
Google Scholar

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica [dostęp: 15.03.2020].
Google Scholar

https://cargotabor.pl/o-firmie/mapa.html# [dostęp: 15.03.2020].
Google Scholar

https://download.geofabrik.de/europe/poland.html [dostęp: 15.03.2020].
Google Scholar

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_SKOROWIDZE_BDOT/Map-Server/WMSServer [dostęp: 15.03.2020].
Google Scholar

https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-pu-blicznej/128,pojecie.html [dostęp: 15.03.2020].
Google Scholar

https://www.nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/projekty/kultura-sie-liczy-/zarzadzanie-kultura/dzialalnosc-kulturalna [dostęp: 15.03.2020].
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-09-28

Jak cytować

Sapińska, P. (2020). Dostępność do wybranych instytucji kultury w powiecie zduńskowolskim. Biuletyn Szadkowski, 20, 87-106. https://doi.org/10.18778/1643-0700.20.06

Numer

Dział

Articles