Struktura funkcjonalna placu rynkowego w Szadku

Autor

  • Paweł Nowicki Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.19.05

Słowa kluczowe:

rynek, plac, miasto historyczne, Szadek

Abstrakt

Plac rynku jako centralna, ogólnodostępna przestrzeń wymiany handlowej historycznie pełniła kluczową rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym miasta. Obecnie, po transformacji ustrojowej, rynki tracą funkcje targowe i kreowane są jako przestrzenie reprezentacyjne oraz tereny rekreacji. Jednocześnie, w części miast badacze obserwują silną presję w faworyzowaniu transportu samochodowego, który z jednej strony pozwala na komfortowe dostanie się do centrum i obsługę ludności, z drugiej zaś stanowi przeszkodę dla realizacji wypoczynku. Celem artykułu jest charakterystyka placu rynkowego w Szadku pod względem morfologicznym oraz sposobu jego użytkowania.

Bibliografia

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Zbiór Kartograficzny, sygn. 323–26, Plan Miasta Powiatowego Szadek w Obwodzie Sieradzkim w Guberni Kaliskiej z 1824 r.
Google Scholar

Wydziałowe Archiwum Kartograficzne, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zasób kartograficzny, Centralny fragment miasta z planu Deutsche Heereskarte, Arkusz Schadeck z 1944 r., http://igrek.amzp.pl/details.php?id=6911 [dostęp: 25.04.2019].
Google Scholar

Adamczewska-Wejchert H., Wejchert K., Małe miasta. Problemy urbanistyczne stale aktualne, Wyd. Arkady, Warszawa 1986.
Google Scholar

Bartoszewicz A., Późnośredniowieczny Szadek i jego mieszkańcy w świetle zapisek z najstarszej księgi miejskiej, „Biuletyn Szadkowski” 2006, t. 6, s. 111–126.
Google Scholar

Bernaciak A., Współczesne przemiany centrów miast w świetle wybranych doświadczeń amerykańskich i europejskich, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 2015, t. 77, z. 4, s. 265–275.
Google Scholar

Bierwiaczonek K., Społeczne znaczenie miejskich przestrzeni publicznych, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016.
Google Scholar

Bogucka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, 1986.
Google Scholar

Chylińska D., Kosmala G., Sakralizacja przestrzeni wobec współczesności, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego” 2012, nr 17 Sacrum w krajobrazie, s. 47–68.
Google Scholar

Czarnecki B., Plac rynkowy współczesnego małego miasta w Polsce na przykładzie Białostocczyzny, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2003.
Google Scholar

Davies N., Boże Igrzysko, Wyd. Znak, Kraków 2010.
Google Scholar

Gargała M., Lichołai L., Kierunki przekształceń rynków małych miast Podkarpacia wynikające z nowych trendów gospodarowania przestrzenią, „Problemy Ekologii Krajobrazu” 2014, t. XXXVII Wybrane zagadnienia z problematyki gospodarowania przestrzenią, s. 59–69.
Google Scholar

Graczyk R., Identyfikacyjna funkcja dominanty architektonicznej w strukturze małego miasta, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2015.
Google Scholar

Jastrząb T., Place i rynki jako zagadnienie urbanistyczne, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2002.
Google Scholar

Kowara S., Zmiany zagospodarowania w Szadku w drugiej połowie XX w., „Biuletyn Szadkowski” 2012, t. 12, s. 23–40.
Google Scholar

Kozakiewicz (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, hasło: rynek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Google Scholar

Krier R., Urban Space, Academy Editions, 1991.
Google Scholar

Kucharzewska J., Współczesne inwestycje w relacji z zabytkowymi układami przestrzennymi na przykładzie bydgoskiego rynku i toruńskich jordanek. „Biuletyn KPZK PAN” 2012, nr 249, s. 115–133.
Google Scholar

Kulesza M., Morfogeneza miast na obszarze Polski Środkowej w okresie przedrozbiorowym. Dawne województwa łęczyckie i sieradzkie, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
Google Scholar

Kulesza M., Rozwój przestrzenny i współczesna struktura morfogenetyczna Szadku, „Biuletyn Szadkowski” 2003, t. 3, s. 55–71.
Google Scholar

Lorens P., Tkanka miejska, [w:] P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek (red.), Wprowadzenie do projektowania urbanistycznego, Akapit–DTP, Gdańsk 2014, s. 24–41.
Google Scholar

Majewska A., Centrum miasta jako forum miejskiej aktywności – reaktywacja przestrzeni miejskiej, „Przestrzeń i Forma” 2017, nr 29, s. 109–120.
Google Scholar

Marszał T., Pompa – element małej architektury rynku szadkowskiego (rys historyczny), „Biuletyn Szadkowski” 2006, t. 6, s. 153–159.
Google Scholar

Marszał T. , Szadek. Monografia Miasta, Zarząd Miasta i Gminy Szadek, Szadek 1995.
Google Scholar

Pasiut A., Targowisko we współczesnym mieście – w poszukiwaniu formy, „Przestrzeń i forma” 2017, nr 17, s. 445–456.
Google Scholar

Przesmycka E., Serce współczesnego miasta, „Czasopismo Techniczne. Architektura” 2008, t. 105, z. 4–A, s. 77–87.
Google Scholar

Saterus P., Leksykon urbanistyki i planowania przestrzennego, Wyd. BEL Studio, Warszawa 2013.
Google Scholar

Siestrzewitowska M., Próba analizy urbanistycznej rynku małego miasta na przykładzie Kraśnika przy zastosowaniu teorii Kazimierza Wejcherta, „Czasopismo techniczne. Architektura” 2010, R. 107, z. 6, s. 203–211.
Google Scholar

Suliborski A., Funkcje miast, [w:] S. Liszewski (red.), Geografia urbanistyczna, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 235–275.
Google Scholar

Twardzik M., Rozwój nowoczesnego handlu w małych miastach i obszarach wiejskich w strefie zewnętrznej metropolii (przykład województwa śląskiego), „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 279, s. 85–96.
Google Scholar

Wantuch-Matala D., Przeobrażenia przestrzeni publicznej w małych miastach Europy Zachodniej, „Przestrzeń i Forma” 2015, z. 2, s. 179–190.
Google Scholar

Wardas M., Such J., Analiza zawartości metali ciężkich w nawarstwieniach historycznych Krakowa i ich rola wskaźnikowa w badaniach archeologicznych, „Geologia” 2009, t. 35, z. 1, s. 101–115.
Google Scholar

Wardas M., Zaitz E., Pawlikowski M., Rozpoznanie historycznych nawarstwień i podziemnej infrastruktury Krakowa, Kazimierza i ich przedmieść, „Roczniki Geomatyki” 2007, t. 5, z. 8, s. 235–247.
Google Scholar

Wejchert K., Miasteczko polskie jako zagadnienie urbanistyczne, Wydawnictwo Ministerstwa Odbudowy, nr 8, Warszawa 1947.
Google Scholar

http://www.nasze.fm/news,16828 [dostęp: 28.04.2019].
Google Scholar

https://sjp.pl/rynek [dostęp: 30.04.2019].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-11-20

Jak cytować

Nowicki, P. (2019). Struktura funkcjonalna placu rynkowego w Szadku. Biuletyn Szadkowski, 19, 107–121. https://doi.org/10.18778/1643-0700.19.05

Numer

Dział

Articles