Dostępność transportowa Szadku

Autor

  • Szymon Wiśniewski Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31 image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.14.01

Słowa kluczowe:

transport accessibility, Szadek, public transport, individual transport.

Abstrakt

This article describes transport accessibility of Szadek - a small town in Łódź voivode­ship. To this end, three major aspects were analysed: potential accessibility, functioning of public transport and effectiveness of individual transport. The findings were placed in the context of accessibility analyses for the remaining 43 towns of Łódź voivodeship, which enabled identification of the degree of Szadek's accessibility in the settlement network of the region.

 

Bibliografia

Bartosiewicz B., Marszał T., Zróżnicowanie przestrzenne dostępności miast i gmin w województwie łódzkim w świetle sieci transportu zbiorowego, Ekspertyza oprac. na zlecenie Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Łódź 2011.
Google Scholar

Gadziński J., Ocena dostępności komunikacyjnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania, ,,Biuletyn IGSE i GP UWAM" 2010, Ser.: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, m 13.
Google Scholar

Guzik R., Dostępność komunikacyjna wybranych miast Małopolski 2011-2020, Ekspertyza oprac. na zlecenie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków 2011.
Google Scholar

http://www.gddkia.gov.pl/pl/378/gddkia-lodz (5.06.2013).
Google Scholar

http://www.plk-inwestycje.pl/ (5.06.2013).
Google Scholar

http://www.plk-sa.pl/linie-kolejowe/ (5.06.2013).
Google Scholar

Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2008.
Google Scholar

Komornicki T., Rosik P., Stępniak M., Dostępność transportowa w Polsce Wschodniej, Ekspertyza oprac. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
Google Scholar

Komornicki T., Śleszyński P., Rosik P., Pomianowski W., Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, ,,Biuletyn KPZK PAN" 2010, m241.
Google Scholar

Majewski B., Beim M., Dostępność komunikacji publicznej w Poznaniu, [w:] Nowe kierunki i metody w analizie regionalnej, red. T. Czyż, T. Stryjakiewicz, P. Churski, ,,Biuletyn IGSE i GP UAM" 2008, Ser.: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, m 3, s. 115-124.
Google Scholar

Pielesiak I., Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w świetle powiązań infrastrukturalnych, Praca doktorska, Wydział Nauk Geograficznych, UŁ, Łódź 2012.
Google Scholar

Portal Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego, www.samar.pl (5.06.2013).
Google Scholar

Rosik P., Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim, ,,Prace Geograficzne" 2012, m 233.
Google Scholar

Rosik P., Stępniak M., Komornicki T., Pomianowski W., Monitoring spójności terytorialnej gmin w skali krajowej i międzynarodowej w latach 1995-2030, Raport końcowy, IGIPZ PAN, Warszawa 2012.
Google Scholar

Śleszyński P., Rozwój nowoczesnej drogowej sieci transportowej a efektywność połączeń głównych ośrodków miejskich (1989-2015), ,,Magazyn Autostrady" 2009, m 7, s. 50-53.
Google Scholar

Taylor Z., Zastosowania metod grafowych w badaniach przestrzenno-ekonomicznych, ,,Czasopismo Geograficzne" 1974, s. 337-347.
Google Scholar

Wiśniewski S., Kowalski M., Ocena działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi w świetle kształtowania się Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, ,,Transport Miejski i Regionalny" 2013, nr 3, s. 26-32.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2014-12-30

Jak cytować

Wiśniewski, S. (2014). Dostępność transportowa Szadku. Biuletyn Szadkowski, 14, 5–23. https://doi.org/10.18778/1643-0700.14.01

Numer

Dział

Articles