Przedstawienia wotywne z kościoła św. Andrzeja w Małyniu

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.05.06

Bibliografia

Die Attribute der Heiligen alphabetisch geordnet, Hannover 1843.
Google Scholar

Attwater D., John C. R., Dykcjonarz świętych, tłum. T. Rybowski, Wrocław–Warszawa–Kraków 1997.
Google Scholar

Baggieri G., L’antica anatomia nell’arte dei donaria, Genova 1995.
Google Scholar

Banaszak M., Św. Kazimierz w Polsce i na Litwie w okresie niewoli narodowej, „Analecta Craoviensia” 1984, t. XVI.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15633/acr.3026

Baranowski B., Chów bydła w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku w Łęczyckiem i na terenach sąsiednich, Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego, 1957.
Google Scholar

Baranowski B., Owczarstwo w Łęczyckiem w XVIII wieku, „Prace i Materiały Etnograficzne” 1959, t. XIII.
Google Scholar

Baranowski W., Kult patronów gospodarstwa w katolicyzmie ludowym okresu pouwłaszczeniowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” 1970, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 67.
Google Scholar

Baranowski W., Z bada nad katolicyzmem ludowym okresu pouwłaszczeniowego. (Kult „Świętych Doktorów”), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” 1969, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 63.
Google Scholar

Bulk W., St. Apollonia. Patronin der Zahnkranken. Ihr Kult und Bild im Wandel der Zeit, Münster–Westfalen 1967.
Google Scholar

Chodzidło T., Ofiara u najstarszych ludów, „Collectanea Theologica” 1959, R. XXX.
Google Scholar

Chrzanowski T., Kornecki M., Wota srebrne z badań nad sztuką sarmatyzmu w Polsce, „Biuletyn Historii Sztuki” 1970, nr 2.
Google Scholar

Dekowski J. P., Pasterstwo nad Pilicą, „Prace i Materiały Etnograficzne” 1959, t. XIII.
Google Scholar

Dömötör T., Volksglaube und Aberglaube der Ungarn, Corvina 1981.
Google Scholar

Dworakowski S., Kultura społeczna ludu wiejskiego nad Narwią, Białystok 1964.
Google Scholar

Frankowski E., Kalendarz obrzędowy Ludu Polskiego, Warszawa 1920.
Google Scholar

Fros H., Sowa F., Twoje Imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, Kraków 1975.
Google Scholar

Gadomski J., Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski. 1500–1540, Warszawa–Kraków 1995.
Google Scholar

Galant W., Skarbiec Świętych Pańskich, Przemyśl 1911.
Google Scholar

Grzybkowski A., Obraz serca w sztuce XIII–XIV wieku. Między erotyką a mistyką, [w:] Grzybkowski A., Między formą a znaczeniem. Studia z ikonografii architektury i rzeźby gotyckiej, Warszawa 1997.
Google Scholar

Gurewicz A. J., „Makrokosmos” i „Mikrokosmos”. (Wyobrażenia przestrzenne w średniowiecznej Europie), „Historyka. Studia Metodologiczne” 1972, t. III.
Google Scholar

Hemka A., Olędzki J., Wrażliwość mirakularna, „Polska Sztuka Ludowa” 1990, nr 1.
Google Scholar

Hoever H., Żywoty Świętych Pańskich, tłum. Z. Pniewski, Olsztyn 1995.
Google Scholar

Holländer E., Plastik und Medizin, Stuttgart 1912.
Google Scholar

Hozakowski W., Żywoty Świętych Pańskich, Poznań 1908.
Google Scholar

Jabłoński S. Z., Jasna Góra. Ośrodek kultu maryjnego, Lublin 1984.
Google Scholar

Jaskulska S. A., Niektóre zwyczaje pasterskie w sieradzkim, „Prace i Materiały Etnograficzne” 1950/1951, t. VIII–I.
Google Scholar

Jaśkiewicz A., Złotnictwo wotywne regionu częstochowsko-wieluńskiego. Studium z zakresu sztuki prowincjonalnej i ludowej XVII–XIX wieku, Częstochowa 1982.
Google Scholar

Katalog zabytków sztuki w Polsce. t. II: Województwo Łódzkie. z. 10: Powiat Sieradzki, Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Delegatura w Sieradzu, karta ewidencyjna nr 1731–1733.
Google Scholar

Kowalski P., Prośba do Pana Boga. Rzecz o gestach wotywnych, Wrocław 1994.
Google Scholar

Krawczyk A., Przestrzeń w historii, [w:] Filozofia przestrzeni, red. A. Nowicki, Lublin 1985.
Google Scholar

Kriss-Rettenbeck L., Das Votivbild, München 1961.
Google Scholar

Kumor B., w. Kazimierz wśród patronów emigracji polskiej i jego kult w chrześcijaństwie zachodnim, „Analecta Cracoviensia” 1984, t. XVI.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15633/acr.3166

Kunczńska-Iracka A., Woskowe wota z Krypna, „Polska Sztuka Ludowa” 1987, nr 1–4.
Google Scholar

Künstle K., Ikonographie der christlichen Kunst, Freiburg 1926.
Google Scholar

Lexikon der christlichen Ikonographie, red. E. Kirschbaum, t. 5, Rom–Freiburg–Basel–Wien 1973.
Google Scholar

Liberska-Marinow B. M., Interpretacja treści hagiograficznych w kulturze ludowej Polski środkowej, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi” 1991–1995, Seria Etnograficzna, nr 30.
Google Scholar

Mrozowski P., Klęczenie w kulturze zachodu średniowiecznego: gest ekspiacji-postawa modlitewna, „Kwartalnik Historyczny” 1988, nr 1.
Google Scholar

Olędzki J., Symboliczne ofiary woskowe ze wsi Kadzidło, „Polska Sztuka Ludowa” 1962, nr 2.
Google Scholar

Olędzki J., Świadomość mirakularna, „Polska Sztuka Ludowa” 1989, nr 3.
Google Scholar

Olędzki J., Wota lwowskie, „Polska Sztuka Ludowa” 1973, nr 1.
Google Scholar

Olędzki J., Wota srebrne, „Polska Sztuka Ludowa” 1967, nr 2.
Google Scholar

Olędzki J., Wota woskowe ze wsi Brodowe Łęki i Krzynowłoga Wielka, „Polska Sztuka Ludowa” 1960, nr 1.
Google Scholar

Papée F., O najstarszych wizerunkach św. Kazimierza, „Kwartalnik Historyczny” 1905, nr 1.
Google Scholar

Papée F., O najstarszych wizerunkach św. Kazimierza, „Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce” 1912, t. VIII.
Google Scholar

Pasierb J., Wartości duchowe, kulturowe i pastoralne postaci św. Kazimierza dla dzisiejszego katolicyzmu polskiego, „Analecta Cracoviensia” 1984, t. XVI.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15633/acr.3167

Pfleiderer R., Die Attribute der Heiligen. Ein Alphabetisches Nachschlagenbuch, Leipzig 1989.
Google Scholar

Pilichowska B., Ludowe ofiary wotywne we Włoszech, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1976, Prace Etnograficzne, z. 9.
Google Scholar

Piwocki K., Rzeźba ludowa, „Polska Sztuka Ludowa” 1976, nr 3/4.
Google Scholar

Przybyszewski B., Spotkanie ze świętym Kazimierzem, „Analecta Cracoviensia” 1984, t. XVI.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15633/acr.3169

Ramonien D., Krikš ioniškosios Ikonografijos Žodynas, Vilnius 1997.
Google Scholar

Réau L., Iconographie de l'art chrétien. Iconographie des saints, t. III, Paris 1958.
Google Scholar

Rożek M., Święty Kazimierz – patron Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Google Scholar

Szkic historyczno-ikonograficzny, „Analecta Cracoviensia” 1984, t. XVI.
Google Scholar

Samek J., Refleksy kultu św. Kazimierza w sztuce. Zarys problemów, „Analecta Cracoviensia” 1984, t. XVI.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15633/acr.3171

Suchodolski B., Narodziny nowożytnej filozofii człowieka, Warszawa 1963.
Google Scholar

Szczaniecki P., Gest modlitewny w późnym średniowieczu, [w:] Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza, red. B. Geremek, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978.
Google Scholar

Topolski J., Gospodarstwo wiejskie w dobrach arcybiskupa gnieźnieńskiego od XVI do XVIII wieku, Poznań 1958.
Google Scholar

Witkowska A., Kulty pątnicze piętnastowiecznego Karkowa. Z badań nad miejską kulturą religijną, Lublin 1984.
Google Scholar

Wojtyska H. D., Początki kultu i procesy kanonizacyjne św. Kazimierza, „Analecta Cracoviensia” 1984, t. VI.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15633/acr.3173

Zalewska K., Silniejsza od lwa. Temat potęgi kobiety w ikonografii późnego średniowiecza, [w:] Sztuka a erotyka. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łódź listopad 1994, Warszawa 1995.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2005-12-30

Jak cytować

Jagla, J. (2005). Przedstawienia wotywne z kościoła św. Andrzeja w Małyniu. Biuletyn Szadkowski, 5, 129–146. https://doi.org/10.18778/1643-0700.05.06

Numer

Dział

Articles