Kilka uwag o wójtostwie i wójtach w Szadku w średniowieczu

Autor

  • Alicja Szymczakowa Uniwersytet Łódzki, Zakład Nauk Pomocniczych Historii image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.05.02

Bibliografia

Bogucka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław i in. 1986.
Google Scholar

Boniecki A., Herbarz polski, t. I, Warszawa 1899.
Google Scholar

Burgrabiowie zamku krakowskiego XIII–XV wieku. Spisy, oprac. W. Bukowski, Kórnik 1999.
Google Scholar

Długosz J., Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, tłum. J. Mrukówna, ks. VII i VIII, Warszawa 1974.
Google Scholar

Godlewska D., Dzieje Łomży od czasów najdawniejszych do rozbiorów Rzeczypospolitej (XI w. –1795 r.), Warszawa 1962.
Google Scholar

Jurek T., Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku, Pozna 1998.
Google Scholar

Księga radziecka szadkowska, ks. 1 s. 166, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.
Google Scholar

Księgi grodzkie sieradzkie, inskrypcje, ks. 11, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.
Google Scholar

Księgi grodzkie sieradzkie, ks. 1; ks. 1/2; ks. 3; ks. 4; ks. 6 k. 191v.; ks. 11; ks. 21; ks. 22; ks. 24; ks. 26; ks. 27; ks. 28. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.
Google Scholar

Księgi ziemskie sieradzkie, ks. 3 k. 26, 60; ks. 4 k. 138v; ks. 4 k. 140v; ks. 5 k. 13v; ks. 6 k. 14v; ks. 7 k. 82v., 93, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.
Google Scholar

Księgi ziemskie szadkowskie, ks. 1 k. 101v.; ks. 2; ks. 6; ks. 7, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.
Google Scholar

Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, wyd. 2, t. I, Poznań 1890.
Google Scholar

Matricularum Regni Poloniae summaria, t. I–IV, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1905–1915.
Google Scholar

Nowak T., Własno ziemska w ziemi łęczyckiej w czasach Władysława Jagiełły, Łódź 2003.
Google Scholar

Rosin R., Miasta do 1572 r., [w:] Szkice z dziejów Sieradzkiego, red. J. Śmiałowski, Łódź 1977.
Google Scholar

Sieradzan W., wiadomo historyczna świadków w procesach polsko-krzyżackich w XIV–XV wieku, Toruń 1993.
Google Scholar

Słownik staropolski, t. III, red. S. Urbańczyk, Wrocław 1960–1962.
Google Scholar

Sowina U., Sieradz. Układ przestrzenny i społeczeństwo miasta w XV–XVI w., Warszawa-Sieradz 1991.
Google Scholar

Szybkowski S., Pochodzenie i krąg rodzinny sędziego ziemskiego inowrocławskiego Jana Rosiejowskiego z Dąbrówki, [w:] Szybkowski S., Studia z genealogii i prozopografii polskiej szlachty późnośredniowiecznej, Gdańsk 2003.
Google Scholar

Szymczakowa A., Szlachta sieradzka w XV wieku. Magnifici et generosi, Łódź 1998.
Google Scholar

Uruski S., Rodzina. Herbarz polski, t. I.
Google Scholar

Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XIII-XV wieku. Spisy, opr. J. Bieniak i A. Szymczakowa, pod red. A. Gąsiorowskiego, Wrocław 1985.
Google Scholar

Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku. Spisy, oprac. E. Opaliński, H. Żerek-Kleszcz, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1993.
Google Scholar

Wolff A., Ziemia łom y ska w średniowieczu, Łomża 1988.
Google Scholar

Zajączkowski S. M., Dokument lokacyjny Lutomierska z 1274 roku, „Roczniki Historyczne” 1968, R. XXXIV.
Google Scholar

Zajączkowski S. M., Obowiązki wojskowe wójtów w państwie polskim w okresie monarchii stanowej, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1979, t. XXI.
Google Scholar

Zajączkowski S., Zajączkowski S. M., Materiały do słownika geograficzno-historycznego dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej do 1400 roku, cz. II, Łódź 1970.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2005-12-30

Jak cytować

Szymczakowa, A. (2005). Kilka uwag o wójtostwie i wójtach w Szadku w średniowieczu. Biuletyn Szadkowski, 5, 31–45. https://doi.org/10.18778/1643-0700.05.02

Numer

Dział

Articles