Uwarunkowania przyrodnicze lokalizacji elektrowni wiatrowych w gminie Szadek

Autor

  • Ewelina Granosik Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych
  • Sławomir Kobojek Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, ul. Kopcińskiego 31, 90-142Łódź https://orcid.org/0000-0001-6392-3329

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.21.06

Słowa kluczowe:

Wysoczyzna Łaska, gmina Szadek, energetyka wiatrowa, przyrodnicze czynniki lokalizacji elektrowni wiatrowych

Abstrakt

W artykule przedstawiono warunki przyrodnicze rozwoju energetyki wiatrowej w gminie Szadek w zachodniej części regionu łódzkiego. Podstawowe znaczenie dla decyzji o budowie siłowni wiatrowych mają warunki wietrzne występujące na obszarze gminy. Miasto Szadek i otaczające go tereny wiejskie gminy znajdują się w III strefie energetycznej wiatru, co oznacza, że wielkość wiatrowych zasobów energetycznych wynosi około 500‒1000 kWh/m2/rok. W tych warunkach budowa siłowni wiatrowych jest opłacalna z punktu widzenia ekonomicznego. Na terenie gminy wybudowano w związku z tym 26 wiatrowych urządzeń energetycznych. Większość z nich zlokalizowana jest w centrum gminy w szerokim pasie o przebiegu północ–południe. Siłownie wzniesiono na powierzchni równinnej wysoczyzny morenowej, zbudowanej z gliny zwałowej. Eksponowana na działanie wiatru równina użytkowana jest rolniczo. Występujące tu głównie uprawy zbóż i roślin okopowych nie hamują w sposób istotny ruchu powietrza, co sprzyja energetycznemu wykorzystaniu siły wiatru.

Bibliografia

Baliński W., Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, arkusz Lutomiersk (626), Warszawa 1988.
Google Scholar

Boczar T., Energetyka wiatrowa. Aktualne możliwości wykorzystania, Warszawa 2008, s. 312.
Google Scholar

Craig J.R., Vaughan D.J., Skinner B.J., Zasoby Ziemi, Warszawa 2003, s. 503.
Google Scholar

Dylik J., Ukształtowanie powierzchni i podział na krainy podłódzkiego obszaru, „Acta Geographica Universitatis Lodziensis” 1948, nr 1, s. 46.
Google Scholar

Granosik E., Elektrownie wiatrowe w gminie Szadek – analiza lokalizacji (rękopis pracy magisterskiej), Archiwum Prac Dyplomowych UŁ, Łódź 2020.
Google Scholar

Klatkowa H., Czyż J., Forysiak J., Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, arkusz Szadek (625), Warszawa 2007, s. 31.
Google Scholar

Klatkowa H., Czyż J., Forysiak J., Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, arkusz Szadek (625), Warszawa 1999.
Google Scholar

Kłysik K., Warunki klimatyczne, [w:] S. Liszewski (red.), Zarys monografii województwa łódzkiego, Łódź 2001, s. 68‒81.
Google Scholar

Kobojek E., Kobojek S., Środowisko przyrodnicze i zagospodarowanie form eolicznych w gminie Szadek, „Biuletyn Szadkowski” 2013, t. 13, s. 5‒24.
Google Scholar

Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Warszawa 1998, s. 441.
Google Scholar

Kożuchowski K., Atmosfera, klimat, ekoklimat, Warszawa 1998, s. 243.
Google Scholar

Laskowski S., Gleby, [w:] S. Liszewski (red.), Zarys monografii województwa łódzkiego, Łódź 2001, s. 81‒92.
Google Scholar

Lorenc H., Struktura i zasoby energetyczne wiatru w Polsce, Warszawa 1996, s. 155.
Google Scholar

Piasecka I., Analiza wpływu na środowisko elektrowni wiatrowych (tekst referatu wygłoszony podczas konferencji: „Diagnoza stanu – dyskusja problemowa na temat możliwości rozwoju instalacji OZE w województwie kujawsko-pomorskim”), Bydgoszcz 2015, s. 14.
Google Scholar

Plan gospodarki niskoemisyjnej gminy i miasta Szadek, Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja, Szadek 2018, s. 113.
Google Scholar

Turkowska K., Geomorfologia regionu łódzkiego, Łódź 2006, s. 238.
Google Scholar

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, Dz.U. 2016, poz. 961.
Google Scholar

Wieczorek L., Zmienność czasowo-przestrzenna występowania trąb powietrznych w Europie i w Polsce w latach 1998‒2013, „Przegląd Geograficzny” 2016, t. 88, z. 3, s. 353‒368. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.3.4
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.3.4

Wojskowy Instytut Geograficzny – mapa topograficzna w skali 1:100 000 – Zduńska Wola, pas 42, słup 28, Warszawa 1929.
Google Scholar

Woziwoda B., Zróżnicowanie siedlisk i drzewostanów w lasach gminy Szadek, „Biuletyn Szadkowski” 2009, t. 9, s. 119‒133.
Google Scholar

http://agroenergetyka.pl/ [dostęp: 21.07.2021].
Google Scholar

Polityka energetyczna Polski do 2040 r., Ministerstwo Klimatu i Środowiska, [online] http://www.gov.pl/web/klimat/polityka-energetyczna-polski [dostęp: 21.07.2021].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-10

Jak cytować

Granosik, E., & Kobojek, S. (2021). Uwarunkowania przyrodnicze lokalizacji elektrowni wiatrowych w gminie Szadek. Biuletyn Szadkowski, 21, 109–125. https://doi.org/10.18778/1643-0700.21.06

Numer

Dział

Articles