Struktura przestrzenno-funkcjonalna Szadku

Autor

  • Bartosz Szustowski Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.21.01

Słowa kluczowe:

struktura przestrzenno-funkcjonalna, użytkowanie ziemi, strefy funkcjonalne

Abstrakt

W artykule zbadano rozmieszczenie terenów o różnych funkcjach w przestrzeni Szadku. Z przeprowadzonych analiz wynika, że struktura użytkowania ziemi w Szadku jest zróżnicowana. W poszczególnych miejscach badanego obszaru występują różne funkcje z różnym natężeniem, co spowodowało, że w Szadku wytworzyło się kilka stref funkcjonalnych. Tereny najbardziej wykształcone położone są przy południowej granicy miasta, a ich natężenie zmniejsza się wraz z odległością od centrum rynku. Struktura użytkowania ziemi w miejscowościach graniczących z Szadkiem od południa sprawia, że stanowią one integralną część tego miasta.

Bibliografia

Jaworski J., Struktura przestrzenno-funkcjonalna Sieradza, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica” 1982, nr 1, s. 7‒22.
Google Scholar

Kiełczewska-Zaleska M., Geografia osadnictwa. Zarys problematyki, Warszawa 1969.
Google Scholar

Liszewski S., Formy i struktury przestrzenne wielkich skupisk miejskich, [w:] S. Liszewski (red.), Geografia urbanistyczna. Podręcznik akademicki, Łódź 2008, s. 187‒233.
Google Scholar

Liszewski S., Tereny miejskie. Podział i klasyfikacja, „Zeszyty Naukowe UŁ” 1978, seria II, z. 15, s. 3‒33.
Google Scholar

Liszewski S., Użytkowanie ziemi w miastach województwa opolskiego, Opole 1973.
Google Scholar

Marszał T., Monografia Szadku, Szadek 1995.
Google Scholar

Matczak A., Studia nad strukturą przestrzenno-funkcjonalną miasta. Przykład Łasku, Łódź 1999.
Google Scholar

Matczak A., Szymańska D., Studia nad strukturą przestrzenno-funkcjonalną miasta ‒ przykład Brodnica, Toruń 1997.
Google Scholar

Matykowski R., Struktura przestrzenna Gniezna i przemieszczenia jego mieszkańców, Warszawa‒Poznań 1990.
Google Scholar

Suliborski A., Funkcje i struktury funkcjonalne miast. Studia empiryczno-teoretyczne, Łódź 2001.
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Dz.U. 2001, nr 38, poz. 454.
Google Scholar

Bank Danych Lokalnych [online] https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane [dostęp: 31.01.2021]
Google Scholar

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 [online] https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/wymiary [dostęp: 31.01.2021]
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-10

Jak cytować

Szustowski, B. (2021). Struktura przestrzenno-funkcjonalna Szadku. Biuletyn Szadkowski, 21, 7–25. https://doi.org/10.18778/1643-0700.21.01

Numer

Dział

Articles