Ethical aspects of normative theories of accounting

Autor

  • Beata Rogowska Jan Kochanowski University in Kielce, Faculty of Law, Management and Administration

DOI:

https://doi.org/10.18778/1899-2226.21.8.02

Słowa kluczowe:

methodology, ethics, normative theories, accounting

Abstrakt

The aim of this article is to show ethical aspects of the so-called normative accounting theory (NT), with particular emphasis on the ethical and normative theory (ENT), important for the development of accounting as a science, taking into consideration its social function. Attention is focused on the so-called axiological layer with regard to the methodological foundation (pragmatic methods and related metascience) concerning the work of theorists in Western Europe. Although in the years 70s shall be considered as unscientific and begin the process of domination positive theory of accounting. It seems that the 21st century has brought about a rebirth of specific ethical and social topics in the field of accounting. The importance and usefulness of ethics in accounting have been growing due to changes in accounting and social needs driven by a turbulent environment, as well as changes in science.

Bibliografia

Baxter, J., & Chua, W. F. (2003). Alternative management accounting research – whence and whither. Accounting, Organization and Society, 28(2), 97–126.
Google Scholar

Benton, T., & Craib, I. (1993). Filozofia nauk społecznych. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
Google Scholar

Biondi, Y., & Zambon, S. (Eds.) (2013). Accounting and business economics. Oxford: Routledge.
Google Scholar

Bobryk, R., & Zychowicz, J. (Eds.) (2006). Z punktu widzenia szkoły frankfurckiej. Siedlce: Akademia Podlaska.
Google Scholar

Burzym, E. (2008). Społeczna funkcja rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 45(101), 71–86.
Google Scholar

Chapman, Ch. S., Cooper, D. J., & Miller, P. B. (Eds.) (2009). Accounting Organization & Institutions. Oxford University Press.
Google Scholar

Chatfield, M., & Vangermeersch, R. (Eds.) (1996). The history of accounting. An international encyclopedia. New York: Routledge Library.
Google Scholar

Cieślak, M. (2011). Podejście etyczne w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Google Scholar

Dubiel, H. (1981). The origins of critical theory: An interview with Leo Lowenthal. Telos. Critical Theory of the Contemporary, 49, 141–154. doi: 10.3817/0981049141
Google Scholar

Feluś, M. (Ed.) (2014). Współczesna rachunkowość w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
Google Scholar

Filek, J. (2001). Wprowadzenie do etyki biznesu. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
Google Scholar

Filek, J. (2013). Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej. Kraków: Księgarnia Akademicka.
Google Scholar

Fülbier, R. U., & Gassen, J. (2011). German accounting tradition. EAA Newsletter, 31(3).
Google Scholar

Gabrusewicz, T. (2010). Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Gaffikin, M. (2007). Accounting theory and practice: The ethical dimension. School of Accounting & Finance, University of Wollongong, Working Paper 4. http://ro.uow.edu.au/accfinwp/2
Google Scholar

Garstecki, D. (2012). Charakterystyka i systematyka normatywnych teorii w rachunkowości. Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu, 233, 38–48.
Google Scholar

Garstka, M. (2015). Problematyka etyczna w pierwszych dziełach o rachunkowości. Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 18(3), 73–83.
Google Scholar

Hendriksen, E. A., & van Breda, M. F. (2002). Teoria rachunkowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Hopwood, A. (1989). Accounting and the pursuit of social interest. In W. F. Chua, T. Lowe, & T. Puxty (Eds.), Critical perspective in management control. Basingstoke: Macmillan Press.
Google Scholar

Humphrey, Ch., & Lee, B. (2004). The real life guide to accounting research. A behind-thescenes view of using qualitative research methods. Amsterdam–Boston–Heidelberg–London–New York–Oxford–Paris–San Diego–San Francisco–Singapore–Sydney–Tokyo: Elsevier.
Google Scholar

Jastrzębowski, A. (2014). Teoria legitymizacji a funkcje rachunkowości. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2(4), 50–60.
Google Scholar

Kaczocha, W. (2015). Filozofia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
Google Scholar

Ketz, J. E. (2006). Accounting ethics: Theories of accounting ethics and their dissemination (Vol. 2). London: Routledge.
Google Scholar

Klimczak, B. (2006). Etyka gospodarcza. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
Google Scholar

Laughlin, R. (1987). Accounting systems in organisational context: A case for critical theory. Accounting Organisations and Society, 12(5), 479–502.
Google Scholar

Laughlin, R. (1999). Critical accounting nature. Progress and prognostic. Accounting Auditing and Accountability Journal, 12(1), 73–78.
Google Scholar

Łada, M., & Kozarkiewicz, A. (2013). Teoria legitymizacji w badaniach z zakresu rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 71(127), 161–175.
Google Scholar

Macintosh, N. B., & Hopper, T. (Eds.) (2015). Accounting, the social and the political: classics, contemporary and beyond. London: Elsevier.
Google Scholar

Maślankowski, K. (2009). O współczesnych relacjach teorii i praktyki rachunkowości. Artykuł dyskusyjny. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 50(106), 97–126.
Google Scholar

Mattessich, R. (1992). On the history of normative accounting theory: Paradigm lost, Paradigm regained? Accounting, Business & Financial History, 2(2), 181–198.
Google Scholar

Miller, P. (2010). Anthony Hopwood (1944–2010). EAA Newsletter, 30(2), 1–5.
Google Scholar

Mućko, P. (2013). Nurty krytyczne w badaniach rachunkowości. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 130, 79–88.
Google Scholar

Nelson, C. L. (1973). A priori research in accounting. In N. Dopuch, & L. Revsine (Eds.), Accounting research 1960–1970: A critical evaluation (Monograph No. 7). University of Illinois.
Google Scholar

Paliwoda-Matiolańska, A. (2014). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Kraków: Wydawnictwo C.H. Beck.
Google Scholar

Pogonowska, B. (Eds.) (2000). Elementy etyki gospodarki rynkowej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Google Scholar

Riahi-Belkaoui, A. (1996). Accounting, a multiparadigmatic science. Westport–London: Greenwood Publishing Group.
Google Scholar

Riahi-Belkaoui, A. (2004). Accounting theory. Illinois: Cengage Learning EMEA.
Google Scholar

Rogowska, B. (2016). Etyczny aspekt teorii normatywnych rachunkowości. Annales. Ethics in Economic Life, 19(3), 99–112.
Google Scholar

Roslender, R. (2006). Critical theory. In Z. Hoque (Ed.), Methodological issues in accounting research: theories and methods. London: Spiramus Press Ltd.
Google Scholar

Samelak, J. (2009). Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu w Poznaniu.
Google Scholar

Sawicki, K. (2013). Zakres rachunkowości jako nauki. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 71(127), 211–226.
Google Scholar

Sedláček, T. (2011). Ekonomia dobra i zła. Warszawa: Emka.
Google Scholar

Szot-Gabryś, T. (2013). Koncepcja rachunku kosztów i korzyści w rachunkowości odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
Google Scholar

Szychta, A. (1996). Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości. Studium metodologiczne. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
Google Scholar

Szychta, A. (2007). Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Szychta, A. (2013). Podejścia do badań naukowych w rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 71(127), 243–259.
Google Scholar

Turzyński, M. (2013). O średniowiecznej moralności kupieckiej i etyce zawodowej rachunkowości: perspektywa teorii społecznej Michaela Foucaulta. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 73(129), 131–146.
Google Scholar

Węgrzecki, A. (Ed.) (2005). Konflikt interesów – konflikt wartości. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
Google Scholar

Wójtowicz, P. (2000). Metodologiczne aspekty badań naukowych w rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 57(1), 133–148.
Google Scholar

Opublikowane

2019-05-14

Jak cytować

Rogowska, B. (2019). Ethical aspects of normative theories of accounting. Annales. Etyka W Życiu Gospodarczym, 21(8), 17–29. https://doi.org/10.18778/1899-2226.21.8.02

Numer

Dział

Artykuł