O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym (wydawane w latach 1998-2020) jest periodykiem naukowym poświęconym etycznym aspektom życia gospodarczego. Problematyka zamieszczanych tekstów koncentruje się wokół etycznych konsekwencji procesów zachodzących w gospodarce światowej i europejskiej, społecznej odpowiedzialności biznesu, etyki zawodowej, tworzenia i egzekwowania kodeksów etycznych oraz etycznych problemów środowiska akademickiego. W „Annales...” publikują autorzy zarówno z krajowych, jak i zagranicznych ośrodków naukowych. Na temat etycznych aspektów gospodarowania na jego łamach wypowiadali się czołowi polscy etycy gospodarczy, ekonomiści, ekonometrycy oraz przedstawiciele instytucji publicznych i politycy gospodarczy.

Czasopismo zostało założone w 1998 roku przez Salezjańską Wyższą Szkołę Ekonomii i Zarządzania w Łodzi. Uczelnia ta pełniła rolę wydawcy do 2012 roku, kiedy periodyk został przejęty przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Mimo tej zmiany czasopismo ukazuje się w sposób ciągły, a w maju 2012 roku opublikowany został jego kolejny, 15 tom.

Liczba artykułów opublikowanych w ostatnim roku: 59

Czasopismu „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” od początku jego istnienia towarzyszy organizowana w Łodzi od 1997 roku konferencja naukowa „Etyka w życiu gospodarczym”. To coroczne spotkanie pobudza uczestników do refleksji, której owocem są artykuły zamieszczane następnie na łamach czasopisma.

Czasopisma naukowe Uniwersytetu Łódzkiego są wydawane z dbałością o najwyższą jakość materiałów. Zwracamy szczególną uwagę na aspekty etyczne publikowanych tekstów.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w Ustawie 2.0 stosujemy zasady etyki publikacyjnej określone w wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE. We wrześniu 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy COPE a Uniwersytetem Łódzkim, która jest wyrazem docenienia polityki wydawniczej Uniwersytetu Łódzkiego realizowanej względem czasopism naukowych.

COPE zrzesza 10 000 członków z całego świata, reprezentujących wszystkie dziedziny akademickie. Dostarcza wydawcom wiedzy z zakresu etyki wydawniczej i udziela porad, jak postępować w przypadku jej naruszenia. Stanowi też forum wymiany doświadczeń, na którym jego członkowie prezentują konkretne zdarzenia dotyczące problemów etycznych.

Członkostwo w COPE jest gwarancją dla autorów i recenzentów, że wydawca przestrzega najwyższych standardów etycznych oraz kieruje się zasadami określonymi w kodzie organizacji.

 

Proces recenzyjny

W celu zapewnienia miarodajnej i rzetelnej oceny teksów składanych do publikacji w czasopiśmie „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” teksty te podlegają recenzji.

Do oceny każdego z artykułów redakcja powołuje dwóch niezależnych recenzentów spoza macierzystej jednostki autora z zachowaniem procedury podwójnej anonimowości (ang. double-blind review process). W przypadku artykułów w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji naukowej mającej siedzibę w innym państwie niż kraj pochodzenia autora publikacji.

Recenzje mają formę pisemną i zawierają jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Na podstawie uzyskanych ocen Redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu, przyjęciu albo odesłaniu publikacji do Autora w celu naniesienia poprawek.

Autorzy mają możliwość udzielenia odpowiedzi na recenzje. Odpowiedzi te przyjmuje i rozpatruje Redakcja.

 

Polityka OA

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works).

 

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail będą wykorzystywane przez czasopismo wyłącznie do realizacji jego celów i nie będą udostępniane do innych celów lub komukolwiek innemu.