Wolontariat pracowniczy. Istota, formy, przykłady

Autor

  • Aniela Dylus Cardinal Wyszyński University in Warsaw, Faculty of History and Social Sciences, Institute of Political Science
  • Karolina Matyjaszczyk Cardinal Wyszyński University in Warsaw, Faculty of History and Social Sciences, Institute of Political Science

DOI:

https://doi.org/10.18778/1899-2226.21.2.01

Słowa kluczowe:

corporate volunteering, corporate social responsibility (CSR), corporate community involvement/investment (CCI)

Abstrakt

-

Bibliografia

II Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego w Polsce. Wolontariat pracowniczy w największych firmach w Polsce, http://bibliotekawolontariatu.pl/wp‑content/uploads/II_badania_wolontariatu_pracowniczego.pdf.
Google Scholar

Centrum Pro Bono, www.centrumprobono.pl. Dudkiewicz M., Wolontariat pracowniczy – między emocjami a racjonalnością, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
Google Scholar

Działają, bo lubią! – wolontariat pracowniczy w Credit Agricole, https://media.credit‑agricole.pl/informacje‑prasowe/2012/dzialaja‑bo‑lubia‑wolontariat‑pracowniczy‑w‑credit‑agricole.
Google Scholar

Gołaszewska‑Kaczan U., Przyszłość wolontariatu pracowniczego – e‑wolontariat?, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym” 2017, vol. 20, nr 3, s. 97–105.
Google Scholar

Gołaszewska‑Kaczan U., Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009.
Google Scholar

Innowacje z sercem, https://fundacja.orange.pl/files/user_files/user_upload/publikacje/przeglad_ dzialan_2006–2012_fundacja_orange.pdf.
Google Scholar

Kawińska M., Człowiek w perspektywie pracy a rozwój wolontariatu pracowniczego [w:] Przedsiębiorczość i obywatelskość w perspektywie katolickiej nauki społecznej, red. S. Zaręba, A. Wysocki, Wyd. UKSW, Warszawa 2015, s. 231–251.
Google Scholar

Kaźmierczak M., Wolontariat pracowniczy jako przejaw społecznej odpowiedzialności nie tylko dużych przedsiębiorstw, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2016, t. 4, nr 10, s. 23–37.
Google Scholar

Kodeks etyczny, http://www.keller.com.pl/o‑firmie/kodeks‑etyczny/113‑polityka‑csr.
Google Scholar

Kodeks Etyczny Orlen, http://www.orleneko.pl/PL/ofirmie/KulturaKorporacyjna/Documents/Kodeks_ Etyczny_Eko.pdf.
Google Scholar

Kodeks Etyczny, Zasady etyki i postępowania w biznesie w grupie kapitałowej GRUPA KĘTY S. A., http://www.grupakety.com/Media/files/Kodeks_Etyczny.pdf.
Google Scholar

Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej PGE, https://exatel.pl/wp‑content/uploads/2016/12/kodeks‑etyki‑pge.pdf.
Google Scholar

Komosa P., D. Dorska, Wybrane aspekty prawne wolontariatu pracowniczego, http://bibliotekawolontariatu.pl/wp‑content/uploads/aspekty_prawne_WP.pdf.
Google Scholar

Kompania wolontariuszy. Komu pomagamy, http://www.kp.pl/odpowiedzialnosc‑spoleczna/kompania‑wolontariuszy/ o‑wolontariacie.
Google Scholar

Kuraszko I., S. Augustyniak, 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu, Wyd. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2009.
Google Scholar

Lustyk D., Wolontariat pracowniczy jako narzędzie budowania kapitału społecznego firmy [w:] Człowiek i organizacja – dylematy współczesnego zarządzania, red. W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014, s. 79–93.
Google Scholar

Poczta Polska odpowiedzialna społecznie (CSR), https://www.poczta‑polska.pl/o‑nas/.
Google Scholar

Program wolontaryjno‑społeczny „Razem z GRUPĄ” – IV edycja, http://www.grupakety.com/pl/ wydarzenia‑csr,50/1297,program‑wolontaryjno‑spoleczny‑razem‑z‑grupa‑iv‑edycja.html.
Google Scholar

Program wolontariatu pracowniczego, Projekty, http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/ 6602.htm.
Google Scholar

Program wolontariatu pracowniczego w City, http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/ 6151.htm.
Google Scholar

Provident po raz 22. wesprze projekty wolontariackie – w ich wyborze pomogą internauci, http:// media‑provident.pl/pr/357587/provident‑po‑raz–22‑wesprze‑projekty‑wolontariackie‑w‑ich- ‑wyborze‑pomoga‑internauci.
Google Scholar

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu PROVIDENT POLSKA, https://kariera‑provident. pl/upload/userfiles/files/RaportProvident_Społeczna%20Odpowiedzialność%20Biznesu.pdf.
Google Scholar

„Razem z GRUPĄ” – społeczne zaangażowanie Grupy Kęty, http://www.grupakety.com/pl/wydarzenia‑csr, 50/945,razem‑z‑grupa‑spoleczne‑zaangazowanie‑grupy‑kety.html.
Google Scholar

Rusza Millantrop – program wolontariatu pracowniczego Fundacji Banku Millennium, https://www.bankmillennium.pl/o‑banku/centrum‑prasowe/informacje‑prasowe/‑/news‑info/ 28–06–2016‑rusza‑millantrop‑program‑wolontariatu‑pracowniczego‑fundacji‑banku‑millennium.
Google Scholar

Tak! Pomagam, http://providentpolska.pl/odpowiedzialny‑biznes/takpomagam.
Google Scholar

Społeczna odpowiedzialność, https://danone.pl/Spoleczna‑odpowiedzialnosc2.
Google Scholar

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium i Grupy Kapitałowej Banku Millennium za 2017 rok, http://www.parkiet.com/assets/pdf/PA255656226.pdf,
Google Scholar

Wolontariat pracowniczy, https://www.gkpge.pl/Fundacja/Programy/Wolontariat‑pracowniczy.
Google Scholar

Wolontariat pracowniczy, http://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Dobroczynnosc/WolontariatPracowniczy/Strony/default.aspx
Google Scholar

Wolontariat pracowniczy, http://wolontariatpracowniczy.pl/wpisy/wolontariat‑pracowniczy.
Google Scholar

Wolontariat pracowniczy, http://www.polpharma.pl/wolontariat‑pracowniczy/.
Google Scholar

Wolontariat pracowniczy [w:] Encyklopedia CSR, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla‑encyklopedii/wolontariat‑pracowniczy/.
Google Scholar

Wolontariat pracowniczy, Akcja edukacyjna dla dzieci: Nie taki prąd straszny, https://www.enea.pl/pl/grupaenea/odpowiedzialny‑biznes/wolontariat‑pracowniczy/o‑programie/nie‑taki‑prad-straszny.
Google Scholar

Wolontariat pracowniczy, działalność charytatywna na rzecz różnych organizacji, http://www.keller.com.pl/o‑firmie/kodeks‑etyczny/113‑polityka‑csr.
Google Scholar

Wolontariat pracowniczy w 10 krokach – Fundacja Jeden Drugiemu, http://www.jedendrugiemu.pl/docs/Broszura_DRUK.pdf.
Google Scholar

Wolontariat pracowniczy w polskich firmach. Analiza zjawiska, http://www.dobroczyncaroku.pl/ files/biblioteka/35_TT_raport_badawczy_wolontariat.pdf.
Google Scholar

Wolontariat pracowniczy w Tchibo – Tchibo Warszawa, https://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/wolontariat-pracowniczy-w-tchibo-tchibo-warszawa/.
Google Scholar

Wolontariat pracowniczy za granicą / Projekt Abroad, https://www.projects‑abroad.pl/projekty/wolontariaty‑pracownicze.
Google Scholar

Wolontariusz Tchibo. Chcę pomagać!, https://www.tchibo.com/servlet/content/1073378/‑/index‑page/ tchibo/corporate‑responsibility/wolontariat‑pracowniczy‑w‑tchibo‑warszawa.html.
Google Scholar

Wolontariusze Getin Noble Banku docenieni, https://www.getinbank.pl/biuro‑prasowe/2013/wolontariusze‑getin‑noble‑banku‑docenieni.
Google Scholar

Żurek K., Wolontariat pracowniczy: angażowanie pracowników, bariery, korzyści, https://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/wolontariat‑pracowniczy‑angazowanie‑pracownikow‑bariery. https://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre‑praktyki/wolontariat‑pracowniczy‑w‑tchibo‑tchibo‑warszawa/.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-07-02

Jak cytować

Dylus, A., & Matyjaszczyk, K. (2018). Wolontariat pracowniczy. Istota, formy, przykłady. Annales. Etyka W Życiu Gospodarczym, 21(2), 7–28. https://doi.org/10.18778/1899-2226.21.2.01

Numer

Dział

Artykuł