The role of ethics in the educational process implemented in the university space

Autor

  • Michał Kapias University of Economics in Katowice, Faculty of Economics, Department of Public Management and Social Sciences
  • Grzegorz Polok

DOI:

https://doi.org/10.18778/1899-2226.21.6.05

Słowa kluczowe:

education, upbringing, academic community

Abstrakt

Global changes around the world have demanded various transformations, including in the area of higher education. The aim of academic education is no longer to prepare people to work in particular occupations, but to create the appropriate abilities which are useful in the labor market. This kind of education must embody a multi-aspect character, because it prepares people for life-long learning. Therefore, when creating a “learning society”, one should make an effort to think of axiological dimension of scientific-technical advance. One ought to take into account the human elements of education, especially ethical issues. Practice shows that human relationships bereft of a transcendent and ethical dimension, and which focus only on financial, economic goods, on profit, the market and competition, do not bring anyone happiness. Hence there is an enormous demand in the academic community for ethical reflection, thanks to which, man is not only improved in the anthropological dimension, but also in the socio-economic aspect.

Bibliografia

Adamczyk, J. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
Google Scholar

Anzenbacher, A. (1992). Wprowadzenie do filozofii. Kraków: WAM.
Google Scholar

Bible of the New and Old Testaments. (1980). Poznań–Warszawa.
Google Scholar

Dylus, A. (1984). Sprawozdanie z konferencji etyczno-psychologicznej (Jabłonna 14.03.1983.) “Pojęcie godności w etyce i psychologii”. Studia Philosophiae Christianae, 20(1), 215–220.
Google Scholar

European Commission. (1995). White Paper on Education and Training. Teaching and Learning – Towards the Learning Society [Biała Księga Kształcenia i doskonalenia. Nauczanie i uczenie się. Na drodze uczącego się społeczeństwa]. https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d0a8aa7a-5311-4eee-904c-98fa541108d8/language-en
Google Scholar

Filek, J. (2004). Rola etyki w działalności samorządowej. In J. Filek (Ed.), Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego (pp. 19–53). Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/pri_etyka-p.pdf
Google Scholar

Gałkowski, J. W. (2002). Zasady etyki zawodowej – etyka biznesu. In M. Borkowska, & J. W. Gałkowski (Eds.), Etyka w biznesie. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Google Scholar

Gogacz, M. (1998). Czym jest etyka zawodowa? In A. Andrzejuk (Ed.), Zagadnienie etyki zawodowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Navo.
Google Scholar

Jaroszyński, P. (1992). Przedmowa. In M. A. Krąpiec, S. Kamiński, Z. J. Zdybicka, & P. Jaroszyński, Wprowadzenie do filozofii (pp. 5–10). Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Google Scholar

Jaskot, K. W., & Murawska, A. (2006). Charakterystyka “wieku studiów”. Konsekwencje pedagogiczne. In K. W. Jaskot (Ed.), Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej (pp. 109–115). Szczecin: In Plus.
Google Scholar

John Paul II. (1998). Fides et ratio. Kraków.
Google Scholar

Kapias, M. (2009). Humanizująca rola edukacji w procesie doskonalenia człowieka na kierunku finanse i rachunkowość. In A. Kopiński (Ed.), Dydaktyka finansów na kierunku finanse i rachunkowość. Materiały konferencyjne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
Google Scholar

Kapias, M., & Polok, G. (2012). Edukacja etyczna jako fundamentalny element wychowania w środowisku akademickim. Annales. Ethics in Economic Life, 15, 193–203.
Google Scholar

Maritain, J. (1949). Pour une philosophie de l’éducation. Paris.
Google Scholar

Moratis, L., Hoff, J., & Reul, B. (2006). A dual challenge facing management education: simulation-based learning and learning about CSR. Journal of Management Development, 25(3), 213–231.
Google Scholar

Ożóg, T. (1996). J. Maritain – przedstawiciel personalizmu w wychowaniu. In T. Kukołowicz (Ed.), Teoria wychowania. Wybrane zagadnienia. Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej.
Google Scholar

Polok, G. (2007). Wykłady z etyki gospodarczej elementem kształtowania postaw przedsiębiorczych studentów Akademii Ekonomicznej w Katowicach – raport z badań własnych. In P. Wachowiak, M. Dąbrowski, & B. Majewski (Eds.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna (pp. 108–113). Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
Google Scholar

Polok, G. (2011). Rola wyższej szkoły ekonomicznej w propagowaniu wiedzy o społecznej odpowiedzialności biznesu. Studia Ekonomiczne, 64, 185–205.
Google Scholar

Sobczak, A., Debucquet, G., & Havard, Ch. (2006). The impact of higher education on students’ and young managers’ perception of companies and CSR: An Exploratory Analysis. Corporate Governance, 6(4), 463–475.
Google Scholar

Styczeń, T. (1983). ABC etyki. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Google Scholar

Styczeń, T. (1993). Wprowadzenie do etyki. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Google Scholar

Sułek, M., & Świniarski, J. (2001). Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego. Warsaw: Dom Wydawniczy Bellona.
Google Scholar

Ślipko, T. (1974). Zarys etyki ogólnej. Kraków: WAM.
Google Scholar

Węgrzecki, A. (2004). Sylwetka aksjologiczna nauczyciela akademickiego. In K. Kloc, & E. Chmielecka (Eds.), Dobre obyczaje W kształceniu akademickim. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
Google Scholar

Wojtyła, K. (1986). Miłość i odpowiedzialność. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Google Scholar

Wojtyła, K. (1994). Osoba i czyn. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Google Scholar

Wojtyła, K. (1995). Elementarz etyczny. Wrocław: Wydawnictwo TUM.
Google Scholar

Wójcicka, M. (2007). Wartości akademickie i rynek. Na styku rynku i wartości uprawomocnionych w instytucji akademickiej. In A. Sowińska (Ed.), Wiedza i Mądrość w edukacji akademickiej (pp. 41–56). Szczecin: Wydawnictwo Zapol.
Google Scholar

Opublikowane

2019-03-25

Jak cytować

Kapias, M., & Polok, G. (2019). The role of ethics in the educational process implemented in the university space. Annales. Etyka W Życiu Gospodarczym, 21(6), 59–70. https://doi.org/10.18778/1899-2226.21.6.05

Numer

Dział

Artykuł