Faces of Justice

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.105.09

Keywords:

justice, sense of justice, society, state, right, morality, confidence

Abstract

Justice is undoubtedly the foundation of the existence and functioning of a democratic state under the rule of law, the formation of social relations, and an essential factor for building and deepening trust. In turn, the concept itself appears as undefined, vague, often described as unclear. Justice has had, has and probably always will have two faces – positive and negative. Under no circumstances should it be interpreted as a one-time, momentary burst of emotion, triggered by some impulse from the outside, but as a skill of reason acquired by long-term moral effortand will. Justice has accompanied mankind since the beginning of time. It is a peculiar phenomenon, the essence of which has been pondered over the centuries by the great minds of the world: philosophers, poets, biblical authors. Thinking about justice, we intuitively sense that it is one of the most important issues for humanity in general – an all-encompassing issue.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arystoteles. 2008. Etyka nikomachejska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Cyceron. 1960. Pisma filozoficzne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Cyceron. De inventione. http://www.thelatinlibrary.com/cicero/inventione2.shtml (dostęp: 23.08.2017).
Google Scholar

Hartman, Jan. 2004. Słownik filozofii. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.
Google Scholar

Jan XXIII. 1961. Encyklika Mater et magistra. Acta Apostolicae Sedis 53: 401–464.
Google Scholar

Jan Paweł II. 1980. Encyklika Dives in misericordia. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_%7C%7C/encykliki/dives (dostęp: 25.09.2017).
Google Scholar

Justice Christian. n.d. http://legalhistorysources.com/JusticeIuscommune/JusticeChristian.htm (dostęp: 23.08.2017).
Google Scholar

Justynian Wielki. n.d. Digesta. Dig. 1.1.10pr. Ulpianus. http://www.thelatinlibrary.com/justinian/digest1.shtml (dostęp: 23.08.2017).
Google Scholar

Karpiński, Adam Jan. 2005. Słownik pojęć filozoficzno-socjologicznych. Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji.
Google Scholar

Katechizm Kościoła Katolickiego. 2002. Poznań: Pallotinum.
Google Scholar

Kowalczyk, Stanisław. 1991. Idea sprawiedliwości społecznej a myśl chrześcijańska. Lublin: RW KUL.
Google Scholar

Kowalska, Św. Siostra Faustyna. 2001. Dzienniczek. Kraków: Wydawnictwo Misericordia.
Google Scholar

Lang, Wiesław. 1969. „Spór o pojęcie odpowiedzialności prawnej”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo 9(37): 51–70.
Google Scholar

Lang, Wiesław. 2005. „Sprawiedliwość”. W Encyklopedia socjologii. Suplement. Red. Władysław Kwaśniewicz. Warszawa: Oficyna Naukowa.
Google Scholar

Ochendowski, Eugeniusz. 2010. Postępowanie administracyjne. Ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne. Toruń: Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”.
Google Scholar

Perelman, Chaim. 1959. O sprawiedliwości. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Pius XI. 1931. Encyklika Quadragesimo anno. Acta Apostolicae Sedis 23: 177–228.
Google Scholar

Platon. 2003. Państwo. Kęty: Wydawnictwo ANTYK.
Google Scholar

Radbruch, Gustaw. 2000. „Ustawowe bezprawie i ponad ustawowe prawo”. W Zarys filozofii prawa. Red. Maria Szyszkowska. Białystok: Wydawnictwo Temida.
Google Scholar

Rawls, John. 1994. Teoria sprawiedliwości. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Rawls, John. 2010. Wykłady z historii filozofii. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Google Scholar

Rousseau, Jan Jakub. 1956. Trzy rozprawy z filozofii społecznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Rousseau, Jan Jakub. 2002. Umowa społeczna. Kęty: Wydawnictwo Antyk.
Google Scholar

Sondel, Janusz. 2009. Słownik łacińsko-polski dla prawników. Kraków: UNIVERSITAS.
Google Scholar

Spaemann, Robert. 2011. Rousseau – człowiek czy obywatel. Dylemat nowożytności. Warszawa: Oficyna Naukowa.
Google Scholar

Starobinski, Jean. 2000. Jean-Jacques Rousseau. Przejrzystość i przeszkoda oraz siedem esejów o Rousseau. Warszawa: Wydawnictwo KR.
Google Scholar

Styczeń, Tadeusz. 1995. Wprowadzenie do etyki. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Google Scholar

Styczeń, Tadeusz. Jarosław Merecki. 2010. ABC etyki. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Google Scholar

Św. Tomasz z Akwinu. 1970. Suma teologiczna. T. 18. Sprawiedliwość. Londyn: Veritas.
Google Scholar

Tokarczyk, Roman. 2002. Filozofia prawa. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
Google Scholar

Wierzbowski, Marek. Marek Szubiakowski. Aleksandra Wiktorowska. Red. 2013. Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Google Scholar

Zajadło, Jerzy. 2009. Łacińska terminologia prawnicza. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78 poz. 483 z późn. zm.).
Google Scholar

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22.03.1928 r. o postępowaniu administracyjnym, Dz.U. z 1928 r. nr 36 poz. 341.
Google Scholar

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22.03.1928 r. o postępowaniu przymusowym w administracji, Dz.U. z 1928 r. nr 36 poz. 342.
Google Scholar

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22.03.1928 r. o postępowaniu karno-administracyjnym, Dz.U. z 1928 r. nr 38 poz. 365.
Google Scholar

Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. z 1960 r. nr 30 poz. 168.
Google Scholar

Published

2023-12-22 — Updated on 2024-02-15

Versions

How to Cite

Krasoń, R. (2024). Faces of Justice. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 105, 145–165. https://doi.org/10.18778/0208-6069.105.09 (Original work published December 22, 2023)

Issue

Section

Articles