Postrzeganie innowacji w turystyce w odniesieniu do kontrowersyjnych rodzajów podróży – studium polskich konsumentów

Authors

  • Grzegorz Godlewski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Grograficznych i Geologicznych, Katedra Turystyki i Rekreacji https://orcid.org/0000-0002-5860-1795

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.31.1.09

Keywords:

zachowania konsumentów, innowacje w turystyce, kontrowersje w turystyce

Abstract

Celem badań było zdiagnozowanie sposobu postrzegania przez nabywców innowacji, przy uwzględnieniu traktowanych jako ich element składowy kontrowersyjnych rodzajów turystyki. Przyjęto hipotezę o istnieniu istotnych statystycznie zależności zachodzących pomiędzy zmiennymi metrykalnymi a postrzeganiem innowacji i skłonnościami respondentów do zachowań nienormatywnych podczas podróży. W badaniu wykorzystano metodę CAWI, a wywiad z respondentami (N = 407) przeprowadzono drogą elektroniczną. Badani zauważają istotne zmiany w przemyśle turystycznym i są w większości ich zwolennikami. Główny kierunek innowacji obejmuje sferę zagospodarowania obszarów na potrzeby obsługi podróżnych. Istotne różnice pojawiają się w przypadku mężczyzn, którzy statystycznie częściej niż kobiety akceptują wdrażanie kontrowersyjnych ofert turystycznych do praktyk rynkowych. Chętniej przejawiają oni także zachowania o charakterze dewiacyjnym.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bhati, A., Pearce, P. (2016). Vandalism and tourism settings: An integrative review. Tourism Management, 57, 91–105. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.05.005
Google Scholar

Dolińska, M. (2010). Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Google Scholar

Fodness, D. (1994). Measuring tourist motivation. Annals of Tourism Research, 21 (3), 555–581. https://doi.org/10.1016/0160-7383(94)90120-1
Google Scholar

Godlewski, G. (red.) (2019). Laboratorium doświadczeń turystycznych. Kontrowersje i problemy wokół współczesnej gospodarki turystycznej. Biała Podlaska: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej.
Google Scholar

Goffman, E. (1963). Stigma: Notes on the management of spoiled identity. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
Google Scholar

Goffman, E. (1967). Interaction ritual: Essay on face-to-face behavior. Nowy Jork: Anchor Books.
Google Scholar

Hirschi, T. (1969). Causes of delinquency. Berkeley: University of California Press.
Google Scholar

Hjalager, A.-M. (2010). A review of innovation in hospitality and tourism. Tourism Management, 31 (1), 1–12. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.08.012
Google Scholar

Hughes, K., Bellis, M.A., Calafat, A., Juan, M., Schnitzer, S., Anderson, Z. (2008). Predictors of violence in young tourists: A comparative study of British, German and Spanish holiday-makers. European Journal of Public Health, 18 (6), 569–574. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckn080
Google Scholar

Jafari, J. (1987). System turystyki. Społeczno-kulturowe modele do zastosowań teoretycznych. Problemy Turystyki, 3, 7–19.
Google Scholar

Jang, S., Cai, L. (2002). Travel motivations and destination choice: A study of British outbound market. Journal of Travel and Tourism Marketing, 13 (3), 111–133. https://doi.org/10.1300/J073v13n03_06
Google Scholar

Januszewska, M. (2008). Proces dyfuzji innowacji w gospodarce turystycznej. W: A. Rapacz (red.), Gospodarka a środowisko. Innowacyjność w gospodarce (s. 101–113). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Google Scholar

Juvan, E., Dolnicar, S. (2016). Measuring environmentally sustainable tourist behaviour. Annals of Tourism Research, 59 (C), 30–44. https://10.1016/j.annals.2016.03.006
Google Scholar

Kerr, J.H., de Kock, H. (2002). Aggression, violence, and the death of a Dutch soccer hooligan: A reversal theory explanation. Aggressive Behavior, 28 (1), 1–10. https://doi.org/10.1002/ab.90001
Google Scholar

Larsen, J. (2008). De-exoticizing tourist travel: Everyday life and sociality on themove. Leisure Studies, 27 (1), 21–24. https://doi.org/10.1080/02614360701198030
Google Scholar

Larsen, J., Urry, J., Axhausen, K. (2007). Networks and tourism: Mobile social life. Annals of Tourism Research, 34 (1), 244–262. https://doi.org/10.1016/j.annals.2006.08.002
Google Scholar

Lash, S., Urry, J. (1994). Economies of signs and space. Londyn: Sage Publications.
Google Scholar

Li, T. (2015). A research of Chinese deviant behavior and its management. Economic Management, 37 (11), 113–123.
Google Scholar

Łaźniewska, E. (2012). Turystyka w rozwoju lokalnym. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Google Scholar

MacCannell, D. (1973). Staged authenticity: Arrangements of social space in tourist settings. American Journal of Sociology, 79, 589–603. http://www.jstor.org/stable/2776259. https://doi.org/10.1086/225585
Google Scholar

MacCannell, D. (1976). The Tourist: A new theory of the leisure class. Nowy Jork: Schocken Books.
Google Scholar

Maráková, V., Medvedová, M. (2016). Innovation in tourism destinations. Forum Scientiae Oeconomia, 4 (1), 33–43. https://wsb.edu.pl/container/FORUM%20SCIENTIAE/forum%202016%20nr%201/kwartalnik-1-2016-3.pdf
Google Scholar

Marciszewska, B. (2010). Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Google Scholar

Maufakkir, O., Burns, P.M. (red.) (2012). Controversies in tourism. Oxfordshire: CABI.
Google Scholar

Munt, I. (1994). The ‘other’ postmodern tourism: Culture, travel and the new middle class. Theory, Culture and Society, 11 (3), 101–123. https://doi.org/10.1177/026327694011003005
Google Scholar

OECD, Eurostat (2005). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Pobrane z: http://home.agh.edu.pl/~kkulak/lib/exe/fetch.php?media=user:konrad:vary:oslo-manual.pdf (20.10.2020).
Google Scholar

Panasiuk, A. (2015). Miejsce turystyki kontrowersyjnej w strukturze rynku turystycznego. W: G. Godlewski. M. Zalech (red.), Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży – formy, uwarunkowania, skutki (s. 7–21). Biała Podlaska: AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej.
Google Scholar

Panasiuk, A. (2018). Kontrowersyjne obszary rynku turystycznego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 4 (36), 37–47. https://doi.org/10.18276/ept.2018.2.42-04
Google Scholar

Park, D.-B., Yoon, Y.-S. (2009). Segmentation by motivation in rural tourism: A Korean case study. Tourism Management, 30 (1), 99–108. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.03.011
Google Scholar

Pearce, P., Lee U. (2005). Developing the travel career approach to tourist motivation. Journal of Travel Research, 43 (3), 226–237. https://doi.org/10.1177/0047287504272020
Google Scholar

Pechlaner, H., Fischer, E., Hamman, E.M. (2006). Leadership and innovation processes-development of products and services based on core competencies. Journal of Quality Assurance in Hospitality and Tourism, 6 (3), 31–57. https://doi.org/10.1300/J162v06n03_03
Google Scholar

Pine, B.J., Gilmore, J.H. (1998). Welcome to the experience economy. Boston: Harvard Business Review. https://hbr.org/1998/07/welcome-to-the-experience-economy
Google Scholar

Porter, M.E. (1990). The competitive advantage of nations. Nowy Jork: Free Press. https://doi.org/10.1007/978-1-349-11336-1
Google Scholar

Ryan, C., Kinder, R.S. (1996). Tourism and sex tourism: Fulfilling similar needs? Tourism Management, 17 (7), 507–518. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(96)00068-4
Google Scholar

Samimi, A.J., Sadeghi, Som., Sadeghi, Sor. (2011). Tourism and economic growth in developing countries: P-VAR approach. Middle-East Journal of Scientific Research, 10 (1), 28–32. http://www.idosi.org/mejsr/mejsr10(1)11/5.pdf
Google Scholar

Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Scott, N., Laws, E., Prideaux, B. (red.) (2013). Safety and security in tourism: Recovery marketing after crises. Nowy Jork: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315877372
Google Scholar

Shields, R. (1992). Places on the margin: Alternative geographies of modernity. Londyn: Routledge.
Google Scholar

Stasiak, A. (2013). Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń. Turyzm/Tourism, 23 (1), 29–38. https://doi.org/10.2478/tour-2013-0012
Google Scholar

Stasiak, A. (2015). Turystyka kontrowersyjna jako emanacja gospodarki doświadczeń. W: G. Godlewski, M. Zalech (red.), Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży – formy, uwarunkowania, skutki (s. 53–69). Biała Podlaska: AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej.
Google Scholar

Stebbins, R.A. (1996). Tolerable differences: Living with deviance. Wyd. 2. Toronto: Routledge.
Google Scholar

Sztabiński, F., Żmijewska-Jędrzejczyk, T. (2012). Mixed mode survey design: problem efektu techniki. Przegląd Socjologiczny, 61 (1), 3–64.
Google Scholar

Teitler-Regev, S., Shahrabani, S., Goziker, O. (2013). The effect of economic crises, epidemics and terrorism on tourism. International Journal of Business Tourism and Applied Sciences, 1 (1), 84–89. http://www.ijbts-journal.com/images/column_1359163804/9%20Sharon.pdf
Google Scholar

Thirumaran, K. (2013). Managing graffiti at tourist attractions. W: Proceedings of the international conference on managing the Asian century (s. 575–581). Singapur: Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-4560-61-0_64
Google Scholar

Turner, L., Ash, J. (1975). The golden hordes: International tourism and the pleasure periphery. Londyn: Constable.
Google Scholar

UNWTO (2019). International tourism higlights. Pobrane z: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421152 (5.05.2020).
Google Scholar

Uriely, N. (2005). The tourist experience: Conceptual developments. Annals of Tourism Research, 32 (1), 199–216. https://doi.org/10.1016/j.annals.2004.07.008
Google Scholar

Uriely, N. (2010). ‘Home’ and ‘away’ in VFR tourism. Annals of Tourism Research, 37 (3), 854–857. https://doi.org/10.1016/j.annals.2010.02.006
Google Scholar

Uriely, N., Belhassen, Y. (2005). Drugs and tourists’ experiences. Journal of Travel Research, 43 (3), 238–246. https://doi.org/10.1177/0047287504272024
Google Scholar

Uriely, N., Belhassen, Y. (2006). Drugs and risk-taking in tourism. Annals of Tourism Research, 33 (2), 339–359. https://doi.org/10.1016/j.annals.2005.10.009
Google Scholar

Uriely, N., Ram, Y., Ayala, M.-P. (2011). Psychoanalytic sociology of deviant tourist behavior. Annals of Tourism Research, 38 (3), 1051–1069. https://doi.org/10.1016/j.annals.2011.01.014
Google Scholar

Urry, J. (1990). The Tourist Gaze: Leisure and travel in contemporary societies. Londyn: Sage Publications Ltd.
Google Scholar

Wang, N. (2000). Tourism and modernity: A sociological analysis. Nowy Jork: Emerald.
Google Scholar

Weaver, D.B. (2006). Sustainable tourism: Theory and practice. Londyn: Elsevier Butterworth-Heinemann.
Google Scholar

Weiermair, K. (2004). Product improvement or innovation: What is the key to success in tourism? W: OECD innovation and growth in tourism (s. 53–69). Paryż: OECD Publishing. https://www.oecd.org/cfe/tourism/34267947.pdf
Google Scholar

Published

2021-06-25

How to Cite

Godlewski, G. (2021). Postrzeganie innowacji w turystyce w odniesieniu do kontrowersyjnych rodzajów podróży – studium polskich konsumentów. Turyzm/Tourism, 31(1), 81-90. https://doi.org/10.18778/0867-5856.31.1.09

Issue

Section

Articles