Identifying students’ entrepreneurial aspirations in the tourism and recreation industry

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.2.23

Keywords:

entrepreneurship, business, tourism, recreation

Abstract

The aim of the article, in theoretical terms, is to investigate aspirations for entrepreneurship among students. In empirical terms, the objective is to determine the levels of aspiration in the field of entrepreneurship among students with a tourism and recreation profile in the business area related to their degree. In other words the scale of their willingness to set up their own business in the tourism and recreation industry. To achieve its goal, primary research was conducted using the questionnaire method (114 students of Tourism and Recreation took part). Moreover, desk research was used in the form of literature analysis, ‘logical operations’ and observation (especially in referring to practical aspects). The article consists of four substantive parts, an introduction and a conclusion. The results of the research show that the level of entrepreneurship aspiration among the students surveyed is high. The majority (89%) plan to set up their own business in the future in the area of tourism and recreation (76%), most often in the accommodation industry, event organisation or catering.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bednarska, M., Majewska, J. (2008). Postawy przedsiębiorcze studentów kierunku turystyka i rekreacja – studium porównawcze Poznania i Sulechowa. In: G. Gołembski (ed.), Nowe trendy rozwoju turystyki (pp. 95-103). Sulechów: Wydawnictwo PWSZ w Sulechowie.
Google Scholar

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu listopada 2019 roku (2019). Retrieved from: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezrobocia-stan-w-koncu-listopada-2019-r-,2,88.html (3.01.2020).
Google Scholar

Buchta, K., Skiert, M., Sikora, J. (2012). Przedsiębiorczość jako element przygotowania zawodowego studentów turystyki i rekreacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 4 (20), 59-73.
Google Scholar

Czyżewska, M. (2018). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości studenckiej na podstawie badań empirycznych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 160, 29-44.
Google Scholar

Ćwiek, M. (2019). Inkubatory przedsiębiorczości w kreowaniu działalności gospodarczej w środowisku akademickim na przykładzie województwa małopolskiego. Monografie: Prace Doktorskie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 35, 1-176.
Google Scholar

Doroszewski, W. (ed.) (1966). Słownik języka polskiego. Warsaw: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
Google Scholar

Drabik, L., Kubiak-Sokół, A., Sobol, E., Wiśniakowska, L., Stankiewicz, A. (eds) (2018). Słownik języka polskiego PWN. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Gaworecki, W.W. (2000). Turystyka. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Google Scholar

Gąsiorowska-Mącznik, E. (2017). Teoretyczne podstawy przedsiębiorczości. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 52, 392-403. DOI: https://doi.org/10.15584/nsawg.2017.4.28
Google Scholar

Janowski, A. (1977). Aspiracje młodzieży szkół średnich. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Jelonek, M., Kasparek, K., Magierowski, M. (2015). Młodzi na rynku pracy – pracownicy, przedsiębiorcy, bezrobotni. Warsaw: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Google Scholar

Kilar, W., Rachwał, T. (2014). Postrzeganie zakładania własnej działalności gospodarczej jako przejaw postawy przedsiębiorczej studentów kierunków nieekonomicznych. Horyzonty Wychowania, 13 (28), 111-130.
Google Scholar

Kopaliński, W. (1989). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warsaw: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
Google Scholar

Kornak, A., Montygierd-Łoyba, M. (1985). Ekonomika turystyki. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Korpysa, J. (2016). Przedsiębiorczość jako proces tworzenia i funkcjonowania akademickich mikroprzedsiębiorstw spin-off w Polsce. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Google Scholar

Kowalewski, T. (2018). Przedsiębiorczość studencka wyzwaniem dla uczelni. Humanizacja Pracy, 2 (292), 43-60.
Google Scholar

Kunasz, M. (2008). Zachowania przedsiębiorcze studentów w świetle badań ankietowych. Gospodarka Narodowa, 222 (3), 65-86. DOI: https://doi.org/10.33119/GN/101316
Google Scholar

Łazarek, R. (1999). Ekonomika turystyki. Warsaw: WSE.
Google Scholar

Łochnicka, D. (2016). Przedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na efektywność organizacji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Mazur, K. (2015). Przedsiębiorczość. Podstawowe definicje. Retrieved from: http://staff.uz.zgora.pl/kmazur/Przeds/przeds_1.pdf (9.01.2020).
Google Scholar

Monitorowanie Karier Zawodowych Absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego (2017). Retrieved from: http://abk2.univ.szczecin.pl/images/stories/aktualnosci/III_edycja_monitorowanie_www.pdf (19.06.2020).
Google Scholar

Multan, E. (2015). Studencka przedsiębiorczość pokolenia Y. In: A. Brzozowska, P. Kłobukowski (eds), Przedsiębiorczość: technologia i ludzie (pp. 83-100). Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Google Scholar

Panasiuk, A. (red.) (2011). Ekonomika turystyki i rekreacji. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Piecuch, T. (2010). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warsaw: C.H. Beck.
Google Scholar

Poznańska, K. (2014). Przedsiębiorczość akademicka – cechy i znaczenie w gospodarce światowej i polskiej. Studia Ekonomiczne, 183, 164-172.
Google Scholar

Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor 2017/2018 Polska (2019). Warsaw: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Google Scholar

Schumpeter, J. (1931). Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung. München–Leipzig: Dunker und Humblat.
Google Scholar

Siemieniak, P. (2010). Postawy studentów wobec przedsiębiorczości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 51, 505-514.
Google Scholar

Siemieniak, P., Rembiasz, M. (2019). Wiedza biznesowa jako czynnik kształtujący postawy przedsiębiorcze studentów uczelni technicznej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 15 (1), 100-112. DOI: https://doi.org/10.24917/20833296.151.8
Google Scholar

Stasiak, A. (2016). Escape rooms – nowa oferta sektora rekreacji w Polsce. Turyzm/Tourism, 26 (1), 33-49. DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.1.05
Google Scholar

Stasiak, A. (2019). Escape roomy w Polsce: ujęcie popytowe z wykorzystaniem badań netnograficznych. Turyzm/Tourism, 29 (1), 77-89. DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.29.1.08
Google Scholar

Tamowicz, P. (2006). Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce. Warsaw: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Google Scholar

Wechta, P. (1997). Przedsiębiorca w teorii Schumpetera. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 4, 123-134.
Google Scholar

Wójtowicz, B. (2014). Postawy i umiejętności interpersonalne studentów wobec roli przedsiębiorczości w warunkach gospodarki rynkowej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 10, 333-343.
Google Scholar

Downloads

Published

2020-12-29

How to Cite

Sidorkiewicz, M. (2020). Identifying students’ entrepreneurial aspirations in the tourism and recreation industry. Turyzm/Tourism, 30(2), 79-84. https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.2.23

Issue

Section

Articles