University education and levels of social competence in tourism and recreation students

Authors

  • Bożena Alejziak The University of Physical Education in Kraków, Faculty of Tourism and Leisure, Institute of Tourism https://orcid.org/0000-0002-3821-8887

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.2.22

Keywords:

social competences, higher education, students of tourism and recreation

Abstract

Social competences are one of the most important areas of an individual’s functioning in the surrounding environment. They are so important that, apart from knowledge and skills, they have become one of higher education’s outcomes. The level of social competence depends not only on the internal qualities of an individual but also on environmental factors. This article aims to present the findings of research concerning the level of social competences attained by students of tourism and recreation throughout their higher education and comprises quantitative and qualitative research methods. The results indicate that students show only average levels of social competence even though their academic teachers declare that education outcomes have been accomplished in this field.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alejziak, B. (2014). Kwalifikacje i kompetencje pracowników turystyki. Diagnoza turystycznego rynku pracy. Folia Turistica, 32, 117-144.
Google Scholar

Alejziak, B. (2018a). Międzynarodowa turystyka edukacyjna a rozwój osobisty i zawodowy młodzieży studenckiej. Zeszyty Naukowe MWSE, 1 (37), 115-134. DOI: https://doi.org/10.25944/znmwse.2018.01.115134
Google Scholar

Alejziak, B. (2018b). Międzynarodowa turystyka edukacyjna młodzieży studenckiej a motywy wyjazdu. Cracow: Wydawnictwo Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego.
Google Scholar

Alejziak, B. (2019). Działalność autokreacyjna młodzieży studenckiej a edukacja nieformalna podczas międzynarodowych wyjazdów edukacyjnych. Szkoła. Zawód. Praca, 17, 182-200, DOI: https://doi.org/10.34767/SZP.2019.01.13
Google Scholar

Argyle, M. (1998). Zdolności społeczne. In: S. Moccovici (ed.), Psychologia społeczna w relacji ja–inni (pp. 77-104). Warsaw: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Google Scholar

Argyle, M. (1999). Psychologia stosunków międzyludzkich. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Bandach, M. (2013). Trening umiejętności społecznych jako forma podnoszenia kompetencji społecznych. Economics and Management, 4, 82-97. DOI: http://dx.doi.org/10.12846/j.em.2013.04.06
Google Scholar

Bereźnicki, F. (2011). Szkolnictwo wyższe w procesie przemian. Edukacja Humanistyczna. Półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej, 2 (25), 7-12.
Google Scholar

Brzezińska, A.I., Kaczan, R., Piotrowski, K., Rękosiewicz, M. (2011). Odroczona dorosłość: fakt czy artefakt? Nauka, 4, 67-107.
Google Scholar

Burzyński, T. (ed.) (2019). Badanie opinii pracodawców na temat obecnych i przyszłych kompetencji pracowników w sektorze turystyki. Cracow: Rada ds. Kompetencji Sektora Turystyka, Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o.
Google Scholar

Busby, G. (2003). Tourism degree internships: A longitudinal study. Journal of Vocational Education and Training, 55 (3), 319-334. DOI: https://doi.org/10.1080/13636820300200232
Google Scholar

Chan, J.K.L. (2011). Enhancing the employability of and level of soft skills within tourism and hospitality graduates in Malaysia: The issues and challenges. Journal of Tourism, 12 (1), 1-16.
Google Scholar

Chłoń-Domińczak, A., Sławiński, S., Kraśniewski, A. (2015). Raport referencyjny. Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie do Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Warsaw: Instytut Badań Edukacyjnych. Retrieved from: http://kwalifikacje.edu.pl/wp-content/uploads/publikacje/PDF/Raport-referencyjny_aktualizacja.pdf (15.03.2020).
Google Scholar

Chłoń-Domińczak, A., Sławiński, S., Kraśniewski, A., Chmielecka, E. (2017). Polska Rama Kwalifikacji. Warsaw: Instytut Badań Edukacyjnych. Retrieved from: http://www.kwalifikacje.gov.pl/images/Publikacje/Polska-rama-kwalifikacji.pdf (20.03.2020).
Google Scholar

Chmielecka, E. (2010). Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Warsaw: Wydawca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Krajowe Ramy Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym jako narzędzie poprawy jakości kształcenia” Priorytet IV PO KL, Działanie 4.1. Poddziałanie 4.1.3.
Google Scholar

Cohen J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences second edition. Mahwah–New York: Lawrence Erlbaum.
Google Scholar

Cohen, J., Cohen, P., West, S.G., Aiken, L.S. (2003). Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences. 3rd edition. Mahwah–New York: Lawrence Erlbaum.
Google Scholar

Cvikl, H., Artic, N. (2013). Can mentors of Erasmus students mobility influence the development of future tourism? Tourims and Hospitality Management, 19 (1), 83-95.
Google Scholar

Czarnik, S., Górniak, J., Jelonek, M., Kasparek, K., Kocór, M., Lisek, K., Prokopowicz, P., Strzebońska, A., Szczucka, A., Worek, B. (2019). Aktywność zawodowa i edukacyjna dorosłych Polaków wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Raport podsumowujący VI edycję badania BKL w latach 2017-2018. Warsaw: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Google Scholar

Dhiman, M.Ch. (2012). Employers perception and tourism management employability skills. Anatolia – An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 23 (3), 359-372. DOI: https://doi.org/10.1080/13032917.2012.711249
Google Scholar

Dolga, L., Filipescu, H., Popescu-Mitroi, M.M., Mazilescu, C.A. (2015). Erasmus mobility impact on professional training and personal development of students beneficiaries. Procedia. Social and Behavioral Sciences, 191, 1006-1013. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.235
Google Scholar

Europejskie Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) (2009). Luxembourg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. DOI: https://doi.org/10.2766/25471
Google Scholar

Goleman, D. (1997). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina.
Google Scholar

Greenspan, S. (1981). Defining childhood social competence: A proposed working model. In: B.K. Keogh (ed.), Advances in special education. Vol. 3 (pp. 1-39). Greenwich: JAI Press.
Google Scholar

Jacob, M., Kühhirt, M., Rodrigues, M. (2019). Labour market returns to graduates. International European Sociological Review, 35 (4), 491-505. DOI: https://doi.org/10.1093/esr/jcz022
Google Scholar

Jakubowska, U. (1996). Wokół pojęcia „kompetencja społeczna” — ujęcie komunikacyjne. Przegląd Psychologiczny, 39, 29-40.
Google Scholar

Kim, H.B., Park, E.J. (2013). The role of social experience in under-graduates’ career perceptions through internships. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 12 (1), 70-78. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2012.11.00
Google Scholar

Klimkiewicz, K. (2015). Rola praktyk studenckich w doskonaleniu praktycznego aspektu kształcenia studentów uczelni wyższych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 225, 93-101.
Google Scholar

Kraśniewski, A. (2009). Proces Boloński. Warsaw: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Google Scholar

Krawczyk-Bryłka B. (2014). Kompetencje międzykulturowe a udział w programie Erasmus. Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce – Teoria i Praktyka, 1, 17-27.
Google Scholar

Maertz, C.P., Stoeberl, P.A., Marks, J. (2014). Building successful internships: Lessons from the research for interns, schools, and employers. Career Development International, 19, 123-142. DOI: https://doi.org/10.1108/CDI-03-2013-0025
Google Scholar

Maher, A. (2004). Learning outcomes in higher education: Implications for curriculum design and student learning. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 3 (2), 46-54. DOI: https://doi.org/10.3794/johlste.32.78
Google Scholar

Matczak, A. (2001). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS). Podręcznik. Warsaw: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Google Scholar

Miles, J., Shevlin, M. (2001). Applying regression and correlation: A guide for students and researchers. London: SAGE Publications Ltd.
Google Scholar

Milne, A., Cowie, J. (2013). Promoting culturally competence care: The Erasmus exchange programme. Nursing Standard, 27 (30), 42-46. DOI: https://doi.org/10.7748/ns2013.03.27.30.42.e7215
Google Scholar

Muralidhar, S., Nguyen, L.S., Frauendorfer, D., Odobez, J.M., Schmid Mast, M., Gatica-Perez, D. (2016). Training on the job: Behavioral analysis of job interviews in hospitality. In: Y.I. Nakano, E. André, T. Nishida (eds), Proceedings of the 18th AMC international conference on multimodal interaction (pp. 84-91). New York: Association for Computing Machinery. DOI: https://doi.org/10.1145/2993148.2993191
Google Scholar

Narayanan, V.K., Olk, P.M., Fukami, C.V. (2010). Determinants of internship effectiveness: An exploratory model. Academy of Management Learning & Education, 9 (1), 61-80. DOI: https://doi.org/10.5465/AMLE.2010.48661191
Google Scholar

Nowak-Dziemianowicz, M. (2012). Kompetencje społeczne jako jeden z efektów kształcenia w Krajowych Ramach Kwalifikacji w kontekście pytań o cele i funkcje edukacji. Warsaw: Instytut Badań Edukacyjnych.
Google Scholar

Nowakowska, H., Pietkiewicz, I. (2016). Narzędzia procesu bolońskiego w opiniach studentów pomorskich uczelni. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Kwartalnik, 1 (21), 55-74.
Google Scholar

Opis kierunkowych efektów kształcenia dla studiów I stopnia – profil ogólnoakademicki kierunek turystyka i rekreacja 2013/2014, zatwierdzone uchwałą Senatu W2013R, Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (2020). Retrieved from: http://wtir.awf.krakow.pl/pdf/studia/tir/efekty_ksztalcenia/kierunko-we_efekty_ksztalcenia_I_stopnia_2013_2014.pdf (30.01.2020).
Google Scholar

Opis kierunkowych efektów kształcenia dla studiów II stopnia – profil ogólnoakademicki kierunek turystyka i rekreacja 2013/2014, Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Kraków (2020). Retrieved from: http://wtir.awf.krakow.pl/pdf/stu-dia/tir/efekty_ksztalcenia/kierunkowe_efekty_ksztalcenia_II_stopnia_2013_2014.pdf (30.01.2020).
Google Scholar

Pacana, A., Woźny, A., Sobczyńska, A. (2016). Koncepcja oceny jakości programów kształcenia. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, 22, 264-273. DOI: https://doi.org/10.17512/znpcz.2016.2.23
Google Scholar

Petzold, K., Moog, P. (2018). What shapes the intention to study abroad? An experimental approach. Higher Education, 75 (1), 35-54. DOI: https://doi.org/10.1007/s10734-017-0119-z
Google Scholar

Piróg, D. (2016). Opóźnienia w przechodzeniu absolwentów szkół wyższych na rynek pracy: przyczyny, typologia, następstwa. Studia Ekonomiczne, 292, 144-157.
Google Scholar

Plany studiów AWF Kraków (2020). Retrieved from: https://wtir.awf.krakow.pl/studia/plany-studiow (30.01.2020).
Google Scholar

Poczmańska, A., Stęchły, W. (2018), Efekty uczenia się i ich weryfikacja w projektach mobilności edukacyjnej. Katalog przykładów. Warsaw: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Google Scholar

Praktyka zawodowa (2020). Retrieved from: http://oswiataiprawo.pl/porady/praktyka-zawodowa/ (23.05.2020).
Google Scholar

Rocki, M. (2018). Jakość kształcenia a ekonomiczne losy absolwentów: Analiza przypadków. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1 (51), 219-239. DOI: https://doi.org/10.14746/nisw.2018.1.11
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. Dz.U. 2010, nr 244, poz. 1626.
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Dz.U. 2012, poz. 184.
Google Scholar

Różycki, P. (1998). Analiza czynników determinujących efekty kształcenia studentów AWF na kierunku turystyka. Folia Turistica, 8, 39-47.
Google Scholar

Rydzewska-Włodarczyk, M. (2017). Polska Rama Kwalifikacji jako element zintegrowanego systemu kwalifikacji w Polsce. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae. Stetinensis. Oeconomica, 335 (87/2), 245-260. DOI: https://doi.org/10.21005/oe.2017.87.2.23
Google Scholar

Sławiński, S. (2016). Słownik Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Warsaw: Instytut Badań Edukacyjnych.
Google Scholar

Sławiński, S. (ed.) (2017). Polska Rama Kwalifikacji. Poradnik użytkownika. Warsaw: IBE. Retrieved from: http://www.kwalifikacje.gov.pl/images/Publikacje/Polska-Rama-Kwalifikacji-Poradnik-uyytkownika-2017.pdf (30.01.2020).
Google Scholar

Smółka, P. (2008). Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Cracow: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Spitzberg, B.H., Cupach, W.R. (2002). Interpersonal skills. In: M.L. Knapp, J.A. Daly (eds), Handbook of interpersonal communication (pp. 564-611). Thousand Oaks: Sage.
Google Scholar

Templeton, W., Updyke, K., Bennett, R.B. (2012). Internships and the assessment of student learning. Business Education & Accreditation, 4, 27-38.
Google Scholar

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2005, nr 164, poz. 1365, z późn. zm.
Google Scholar

Ward, C., Yates, D. (2013). Extracurricular activities: The impact on business students’ personal growth and employability. Business Education Innovation Journal, 5, 1-7.
Google Scholar

Wasielewski, M. (2014). Kształcenie i wychowanie w szkole wyższej – pomiędzy tradycją a współczesnością. In: A. Łacina-Łanowski, J. Stanek (eds), Edukacja – wychowanie – oświata w perspektywie temporalnej (między przeszłością a współczesnością) (pp. 9-36). Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.
Google Scholar

Wierzejska, J. (2016). Kompetencje społeczne studentów kierunków technicznych i społecznych. Studia Edukacyjne, 39, 155-168. DOI: https://doi.org/10.14746/se.2016.38.10
Google Scholar

Yurur, S., Koc, E., Taskin, C., Boz, H. (2018). Factors influencing intercultural sensitivity of hospitality employees. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 1-19. DOI: https://doi.org/10.1080/15256480.2018.1547236
Google Scholar

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2008/C 111/01), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 6.05.2008, C 111/1. Retrieved from: https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/journal_pl.pdf (5.03.2020).
Google Scholar

Załącznik nr 8 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Dz.U. 2012, poz. 204.
Google Scholar

Downloads

Published

2020-12-29

How to Cite

Alejziak, B. (2020). University education and levels of social competence in tourism and recreation students. Turyzm/Tourism, 30(2), 69-78. https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.2.22

Issue

Section

Articles