Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w dostępie do informacji i usług turystycznych w świetle wyników badań przeprowadzonych wśród polskich turystów w województwie małopolskim

Authors

  • Aneta Pawłowska-Legwand Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej https://orcid.org/0000-0001-7819-6312

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.29.2.22

Keywords:

technologie informacyjno-komunikacyjne, informacja i usługi turystyczne, badanie ankietowe, zogniskowane wywiady grupowe

Abstract

Technologie informacyjno-komunikacyjne znalazły szerokie zastosowanie w dostępie do informacji i usług turystycznych, a korzystanie z tego typu rozwiązań oddziałuje na zachowania turystyczne. Celem autorki artykułu było scharakteryzowanie na podstawie wyników przeprowadzonych badań zachowań i opinii turystów w zakresie korzystania z tych technologii przed planowaną podróżą. Wyniki te, w tym ocena użyteczności narzędzi cyfrowych, wskazują, że turyści są zainteresowani korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Najbardziej aktywnymi użytkownikami byli respondenci w wieku poniżej 35 lat, mieszkający w miastach i mający wykształcenie średnie lub wyższe. Strony internetowe, aplikacje mobilne i inne rozwiązania utworzone z zastosowaniem omawianych technologii były traktowane przez nich przede wszystkim jako źródło szeroko rozumianej informacji turystycznej oraz narzędzie ułatwiające planowanie trasy przemieszczania się, a także kupowanie usług turystycznych. Dla podróżnych miały również znaczenie media społecznościowe, umożliwiające dzielenie się w Internecie treściami związanymi z wyjazdem turystycznym.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Amaro, S., Duarte, P. (2015). An integrative model of consumers’ intentions to purchase travel online. Tourism Management, 46, 64–79.
Google Scholar

Berbeka, J. (2017). Analiza wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez odwiedzających Kraków. W: J. Berbeka, K. Borodako (red.), Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym (s. 153–171). Warszawa: Wy-dawnictwo C.H. Beck.
Google Scholar

Buhalis, D. (2003). eTourism: Information technology for strategic tourism management. Essex: Pearson Education Limited.
Google Scholar

Buhalis, D., Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet – The state of eTourism research. Tourism Management, 29 (4), 609–623.
Google Scholar

Buhalis, D., O’Connor, P. (2005). Information communication technology revolutionizing tourism. Tourism Recreation Research, 30 (3), 7–16.
Google Scholar

Buhalis, D., Leung, D., Law, R. (2011). eTourism: Critical information and communication technologies for tourism destinations. W: Y. Wang, A. Pizam (red.), Destination marketing and management: Theories and applications (s. 205–224). Oxford: CAB International.
Google Scholar

Gaworecki, W.W. (2007). Turystyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Google Scholar

Giddens, A. (2008). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z., Koo, Ch. (2015). Smart tourism: Foundations and developments. Electronic Markets, 25 (3), 179–188.
Google Scholar

Hall, M.C. (2006). Space-time accessibility and the TALC: The role of geographies of spatial interaction and mobility in contributing to an improved understanding of tourism. W: R. Butler (red.), The tourism area life cycle: Conceptual and theoretical issues. Część 2 (s. 83–100). Clevedon–Buffalo–Toronto: Channel View Publi-cations.
Google Scholar

Horner, S., Swarbrooke, J. (2016). Consumer behaviour in tourism. Oxon–New York: Routledge.
Google Scholar

Jakubowska, M. (2018). Diagnoza form turystyki popularyzowanych przez blogerów podróżniczych w Polsce. Studia Oeconomica Posnaniensia, 6 (10), 76–92.
Google Scholar

Jaremen, D.E., Michalska-Dudek, I., Rapacz, A. (2016). Wirtualizacja zachowań konsumentów na rynku turystycznym jako źródło wiedzy w podejmowaniu decyzji marketingowych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 43 (2), 85–93.
Google Scholar

Jednoralska, A. (2016). Profil polskiego blogera podróżniczego – blogerzy podróżniczy jako inicjatorzy alternatywnego podróżowania wśród Polaków. Turystyka i Rekreacja, 13 (2), 29–33.
Google Scholar

Kachniewska, M. (2011). Wpływ nowych technologii na rynek usług pośredników turystycznych. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, 32, 239–258.
Google Scholar

Kachniewska, M. (2014). Big data analysis jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i regionów turystycznych. Folia Turistica, 32, 35–54.
Google Scholar

Kachniewska, M. (2017). Zmiany na rynku turystycznym. Nowe modele biznesowe i polityka turystyczna. Studia Oeconomica Posnaniensia, 5 (4), 183–207.
Google Scholar

Kim, D.-Y., Park, J., Morrison, A.M. (2008). A model of traveller acceptance of mobile technology. International Journal of Tourism Research, 10, 393–407.
Google Scholar

Kotler, P., Bowen, J.T., Makens, J.C. (2006). Marketing for hospitality and tourism. Upper Saddle River: Prentice-Hall.
Google Scholar

Kowalczyk, A. (2000). Geografia turyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Kubiak, K. (2015). Ocena wybranych aplikacji mobilnych w opinii użytkowników. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 875. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 41 (2), 83–93.
Google Scholar

Law, R., Buhalis, D., Cobanoglu, C. (2014). Progress on information and communication technologies in hospitality and tourism. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 26 (5), 727–750.
Google Scholar

Lisowska, A., Wieszaczewska, A. (2017). Santiago de Compostela jako ważna destynacja turystyki pielgrzymkowej – obraz pielgrzymowania w narracjach blogów podróżniczych. Turystyka Kulturowa, 3, 74–95.
Google Scholar

Majewska, J., Napierała, T., Adamiak, A. (2016). Wykorzystanie nowych technologii i informacji do opisu przestrzeni turystycznej. Folia Turistica, 41, 309–338.
Google Scholar

Marciszewska, B. (2010). Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Google Scholar

Meyer, B. (2015). Współczesne trendy w turystyce i rekreacji. W: B. Meyer (red.), Obsługa uczestników turystyki i rekreacji (s. 29–33). Warszawa: Wydawnictwo Difin.
Google Scholar

Mika, M. (2014). Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Google Scholar

Morozova, I. (2016). Blog podróżniczy jako przestrzeń dla kreowania i komunikowania wzorców podróży. Folia Turistica, 40, 119–133.
Google Scholar

Munar, A.M., Jacobsen, J.K.S. (2014). Motivations for sharing tourism experiences through social media. Tourism Management, 43, 46–54.
Google Scholar

Neuhofer, B., Buhalis, D., Ladkin, A. (2012). Conceptualising technology enhanced destination experiences. Journal of Destination Marketing & Management, 1 (1–2), 36–46.
Google Scholar

Neuhofer, B., Buhalis, D., Ladkin, A. (2014). A typology of technologyenhanced tourism experiences. International Journal of Tourism Research, 16 (4), 340–350.
Google Scholar

Niemczyk, A. (2017a). Rola technologii mobilnych na rynku turystycznym. W: J. Berbeka, K. Borodako (red.), Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym (s. 93–116). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Google Scholar

Niemczyk, A. (2017b). Aplikacje mobilne jako determinanta zachowań turystycznych (na przykładzie Krakowa). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 473, 370–381.
Google Scholar

Niininen, O., Buhalis, D., March, R. (2007). Customer empowerment in tourism through consumer centric marketing (CCM). Qualitative Market Research: An International Journal, 10 (3), 265–281.
Google Scholar

Panasiuk, A. (2015). Nowe technologie informacyjne w kształtowaniu innowacji na rynku turystycznym. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 49, 99–106.
Google Scholar

Pawłowska, A. (2015). Turysta 2.0 – wyniki badania ankietowego nt. wykorzystania nowych technologii przez turystów w województwie małopolskim. Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne, 2 (23), 271–282.
Google Scholar

Pawłowska, A. (2016a). Tourists and social media: Already inseparable marriage or still a long-distance relationship? Analysis of focus group study results conducted among tourists using social media. World Scientific News. International Scientific Journal, 57, 106–115.
Google Scholar

Pawłowska, A. (2016b). Aplikacje mobilne jako nowe narzędzie w informacji turystycznej. Wyniki badań przeprowadzonych w województwie małopolskim. W: I. Miciuła, I. Nowakowska-Grunt (red.), Wybrane aspekty w zarządzaniu organizacją w XXI w. Innowacje – Gospodarka – Społeczeństwo (s. 371–383). Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia.
Google Scholar

Pietro, L. di, Virgilio, F. di, Pantano, E. (2012). Social network for the choice of tourist destination: Attitude and behavioural intention. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 3 (1), 60–76.
Google Scholar

Poczta, J., Mariianchuk, M. (2013). Samoświadomość turysty kulturowego a wizualność turystycznego świata, powszechność fotografii i ich wpływ na jakość turystycznego przeżywania. Turystyka Kulturowa, 11, 32–47.
Google Scholar

Rasińska, R., Siwiński, W. (2015). Aplikacje mobilne jako innowacyjne źródła informacji turystycznej dla studentów. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 50, 74–80.
Google Scholar

Richards, G. (2002). Tourism attraction system. Exploring cultural behavior. Annals of Tourism Research, 4 (29), 1048–1064.
Google Scholar

Rudnicki, M. (2017). Rozwiązania informacyjno-komunikacyjne w przedsiębiorstwach turystycznych. W: J. Berbeka, K. Borodako (red.), Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym (s. 31–64). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Google Scholar

Seweryn, R. (2015). Profil turysty pozyskującego informacje o destynacji z mediów społecznościowych (na przykładzie odwiedzających Kraków). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 379, 439–447.
Google Scholar

Smul, P. (2013). Wykorzystanie Internetu w sprzedaży i promocji usług turystycznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 14 (1), 88–104.
Google Scholar

Xiang, Z., Gretzel, U. (2010). Role of social media in online travel information search. Tourism Management, 31, 179–188.
Google Scholar

Xiang, Z., Magnini, V.P., Fesenmaier, D.R. (2015). Information technology and consumer behavior in travel and tourism: Insights from travel planning using the internet. Journal of Retailing and Consumer Services, 22, 244–249.
Google Scholar

Zajadacz, A. (2014). Pokolenia X, Y, Z a fenomen turystyki. W: J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Międzypokoleniowe aspekty turystyki (s. 55–68). Warszawa: Wydawnictwo PTTK Kraj.
Google Scholar

Zajadacz, A. (2017). Dyssatysfakcja w przestrzeni turystycznej. Negatywne opinie użytkowników Tripadvisor na temat głównych atrakcji turystycznych wybranych miast w Polsce. Prace i Studia Geograficzne, 62 (3), 63–88.
Google Scholar

Zawadzki, P. (2018). Aplikacje mobilne jako element systemu informacji turystycznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 4, 85–101.
Google Scholar

Zehrer, A., Pechlaner, H., Hölzl, B. (2005). The development of a Destination Management System (DMS) in South Tyrol. Anatolia, 16 (2), 147–161.
Google Scholar

Zeng, B., Gerritsen, R. (2014). What do we know about social media in tourism? A review. Tourism Management Perspectives, 10, 27–36.
Google Scholar

Published

2019-12-30

How to Cite

Pawłowska-Legwand, A. (2019). Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w dostępie do informacji i usług turystycznych w świetle wyników badań przeprowadzonych wśród polskich turystów w województwie małopolskim. Turyzm/Tourism, 29(2), 109-117. https://doi.org/10.18778/0867-5856.29.2.22

Issue

Section

Articles