Social factors conditioning the tourist activity and destinations of Chicago Polonia

Authors

  • Kamila Ziółkowska-Weiss Pedagogical University of Cracow, Institute of Geography, Department of Tourism and Regional Studies

DOI:

https://doi.org/10.1515/tour-2017-0020

Keywords:

social factors, Chicago, Polonia, tourism, tourist activity

Abstract

Staying in social groups is inseparably connected with the process of socialization and upbringing. Educational environments play a significant role in shaping human attitudes, including those towards tourist activity. Family and school are part of those educational environments whose impact is of a special nature. The main objective is to present the social factors conditioning tourist activity and destinations among Chicago Polonia. Among these factors, the family situation, family patterns, a lack of family tradition, membership of an organization, an individual desire to discover new places and a lack of free time have been distinguished. The aim is to check whether affiliation to an organization influences a greater frequency of tourist trips of Chicago Polonia and whether it has an impact on the choice of tourist destination.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ALEJZIAK W., 2007, Inhibitory aktywności turystycznej. Teoretyczne i metodologiczne aspekty studiów nad ograniczeniami i barierami uczestnictwa w wyjazdach wypoczynkowych, Folia Turistica, 18, pp. 59-89.
Google Scholar

BARTKOWSKI T., 1986, O zakresach niektórych podstawowych pojęć nauki o turystyce w turyzmie, Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm, 2, pp. 47-60.
Google Scholar

BELSKI A., 2010, Stany Zjednoczone Ameryki, [in:] Z. Kruczek (ed.), Kraje pozaeuropejskie zarys geografii turystycznej, Proksenia, Kraków.
Google Scholar

BLALOCK H.M., 1987, Statystyka dla socjologów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

CZAJKOWSKI K., 1979, Wychowanie do rekreacji, WSiP, Warszawa.
Google Scholar

DĄBROWSKI Z., 1966, Czas wolny dzieci i młodzieży, PZWS, Warszawa.
Google Scholar

DELEKTA A., 2013, Determinanty aktywności i destynacji turystycznych studentów dużego i małego ośrodka akademickiego, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków.
Google Scholar

DENEK K., 2000, W kręgu edukacji, krajoznawstwa i turystyki w szkole, Wyd. Eruditus, Poznań.
Google Scholar

GAWORECKI W., 2007, Turystyka, PWE, Warszawa.
Google Scholar

GLASER, BARNEY G., STRAUSS, ANSELM L., 2009, Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego, Wyd. Nomos, Kraków.
Google Scholar

GURYCKA A., 1989, Rozwój i kształtowanie zainteresowań, WSiP, Warszawa.
Google Scholar

KAMIŃSKI A., 1965, Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Google Scholar

KAMIŃSKI A., 1966, Aktywizacja i uspołecznianie uczniów w szkole podstawowej, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.
Google Scholar

KAMIŃSKI A., 1980, Funkcje pedagogiki społecznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

KONECKI K., 2000, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wyd. PWN, Warszawa, pp. 169-179.
Google Scholar

KULESZA W., 1988, Rodzina jako źródło kształtowania się i wyboru turystycznych form wypoczynku w środowisku studenckim, [in:] J. Malinowski (eds.), Społeczno-pedagogiczne problemy turystyki, Instytut Turystyki, Warszawa, pp. 186- 197.
Google Scholar

LISZEWSKI S., 2009, Przestrzeń turystyczna Polski. Koncepcja regionalizacji turystycznej, [in:] I. Jażewicz (eds.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej, Wyd. Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk, pp. 59-69.
Google Scholar

LISZEWSKI S., 2013, Geograficzne uwarunkowania turystyki, [in:] R. Pawlusiński (ed.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, pp. 13-22.
Google Scholar

LISZEWSKI S., WŁODARCZYK B., 2010, Badania regionalne ruchu turystycznego jako podstawa nowej regionalizacji turystycznej Polski, [in:] E. Dziedzic (eds.), Regionalne badania konsumentów usług turystycznych, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa, pp. 99-107.
Google Scholar

MARCINKOWSKI M., 2003, Zachowania wolnoczasowe wskaźnikiem jakości życia, [in:] W. Siwiński (ed.), Czas wolny. Rekreacja. Turystyka. Hotelarstwo. Żywienie, Wyd. Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań.
Google Scholar

MATCZAK A., 1992, Model badań ruchu turystycznego. Studium metodologiczne, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 8.
Google Scholar

NOWAKOWSKA A., 1989, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ruchu turystycznego w układach przestrzennych, Zeszyty Naukowe, ser. Monografie, 88, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
Google Scholar

OSTROWSKI S., 1988, Rozumienie turystyki, Problemy Turystyki, 3.
Google Scholar

PARZYCH K, 2011, Determinanty przestrzeni turystyki krajowej młodzieży szkolnej. Studium przypadku młodzieży licealnej Słupska i Częstochowy, [in:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, pp. 359-367.
Google Scholar

PIĘTA J., 2004, Pedagogika czasu wolnego, Wyd. WSE, Warszawa.
Google Scholar

PRZETACZNIK-GIEROWSKA M., WŁODARSKI Z., 1998, Psychologia wychowawcza, t. II, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

RÓŻYCKI P., 2006, Determinanty aktywności turystycznej młodzieży, Problemy Turystyki, 1-4.
Google Scholar

SILVERMAN D., 2007, Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu, interakcji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

SOJKA E., 2003, Statystyka w przykładach i zadaniach. Podręcznik akademicki, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Śląskie Wyd. Naukowe.
Google Scholar

STACHOWSKI M., 1993, O pojmowaniu przestrzeni w geografii turyzmu, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geografia, 24, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, 82, pp. 171-180.
Google Scholar

TABOŁ S., 2002, Wpływ rodziny na wykorzystanie czasu wolnego, Życie Szkoły, 3, pp. 150-152.
Google Scholar

TYSZKA Z., 1994, Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa, [in:] T. Pilch, I. Lepalczyk (eds.), Pedagogika społeczna, Wyd. Żak, Warszawa, pp. 23–39.
Google Scholar

TYSZKOWA M., 1990, Aktywność i działalność dzieci i młodzieży, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
Google Scholar

URRY J., 2007, Spojrzenie turysty, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

WALCZAK M., 1996, Koncepcja czasu wolnego Aleksandra Kamińskiego, Wyd. WSP, Zielona Góra.
Google Scholar

WARSZYŃSKA J., JACKOWSKI A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.
Google Scholar

WARTECKA-WAŻYŃSKA A., 2005, Rola wybranych organizacji społecznych w kształtowaniu aktywności turystycznej młodzieży, Turystyka i Hotelarstwo, 8, pp. 87-102.
Google Scholar

WŁODARCZYK B., 1999, Przemiany form aktywności turystycznej. Przykład krawędzi Wyżyny Łódzkiej, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Google Scholar

WŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

WŁODARCZYK B., 2011, Przestrzeń turystyczna – kilka słów o istocie pojęcia, [in:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 15-27.
Google Scholar

WOLAŃSKA T., 1994, Rekreacja a codzienne życie w rodzinie, [in:] T. Łobożewicz, T. Wolańska (eds.), Rekreacja i turystyka w rodzinie, Wyd. Estrella, Warszawa.
Google Scholar

WOŹNIAK E., 1996, Pedagogika czasu wolnego Aleksandra Kamińskiego, [in:] M. Walczak (ed.), Koncepcja czasu wolnego Aleksandra Kamińskiego, Wyd. WSP, Zielona Góra.
Google Scholar

WÓJTOWICZ B., 2010, Geografia. Rozwój zrównoważony. Edukacja ekologiczna, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
Google Scholar

WROCZYŃSKI R., 1966, Wprowadzenie do pedagogiki społecznej, Państwowe Wyd. Naukowe, Warszawa..
Google Scholar

ZIÓŁKOWSKA-WEISS K., 2017, Czynniki ekonomiczne warunkujące aktywność i destynacje turystyczne chicagowskiej Polonii, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31 (3), pp. 32-49.
Google Scholar

2013 Yearbook of Immigration Statistic.
Google Scholar

Census 2013 Summary File 4(SF4) – Sample Data PCT1, Ancestry–Polish, U.S. Census Bureau.
Google Scholar

Downloads

Published

2017-12-30

How to Cite

Ziółkowska-Weiss, K. (2017). Social factors conditioning the tourist activity and destinations of Chicago Polonia. Turyzm/Tourism, 27(2), 113-121. https://doi.org/10.1515/tour-2017-0020

Issue

Section

Articles