Przestrzeń turystyczna – próba nowego spojrzenia

Authors

  • Marek Więckowski Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania ,Polska Akademia Nauk

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.24.1.02

Keywords:

przestrzeń turystyczna, turystyka, polifunkcjonalność, polimotywacyjność, multirelatywność

Abstract

W niniejszym artykule autor próbuje odpowiedzieć na podstawowe pytanie: czym jest współczesna przestrzeń turystyczna w dobie ogromnego wzrostu przepływów, wręcz przesunięcia z przestrzeni miejsc do przestrzeni przepływu (ów)? W pracy szczególny nacisk położony jest na to, w jaki sposób definiować przestrzeń, która obecnie w szczególny sposób jest wielofunkcyjna. Autor podejmuje próbę określenia przestrzeni turystycznej jako nowego bytu opartego na polifunkcjnonalności (różnego funkcjonowania i wykorzystania tej samej przestrzeni w tym samym momencie i w różnych sezonach), wieloskalowości (swoistego overlapingu przestrzeni turystycznych w zależności od rozpatrywanej skali), a także jej wielopłaszczyznowości, oraz na polimotywacyjności kreatorów i użytkowników, a może nawet multirelatywności.

Downloads

Download data is not yet available.

References

CACCOMO J.L., SOLONANDRASANA B., 2001, L’innovation dans l’industrie touristique. Enjeux et stratégies, L’Harmattan, Paris.
Google Scholar

CASTELLS M., 1996, The rise of the network society – the information age, Blackwell, Oxford.
Google Scholar

CAZELAIS N., NADEAU R., BEAUDET G. (red.), 2000, L’espace touristique, Presses de l’Université du Québec, Sainte-Foy.
Google Scholar

CHOMBART DE LAUWE P.H., 1952, Paris et l’agglomération parisienne, PUF, 2, Paris.
Google Scholar

COHEN E., 1995, Contemporary tourism – trends and challenges, [w:] R. Butler, D. Pearce (red.), Change in Tourism. People, Places, Routledge, Processes, London–New York.
Google Scholar

FOUCAULT M., 2005, Inne przestrzenie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

GITELSON, R.J., KERSTETTER, 1990, The relationship between sociodemographic variables, benefit sought and subsequent vacation behavior: a case study, „Journal of Travel Research”, 28 (Winter), s. 24–29.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/004728759002800304

HARVEY D., 1973, Social justice and the city, London.
Google Scholar

HUGHES H., 2003, Arts, Entertainment and Tourism, Butterworth- Heinemann, Oxford–Burlington.
Google Scholar

HUI A., 2008, Many homes for tourism: Re-considering spatializations of home and awal in tourism mobilities, „Tourist Studies”, 8, s. 291–311.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1468797608100591

KIM S.S, LEE C.K., 2002, Push and pull relationships, „Annals of Tourism Research”, 1, s. 257–260.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0160-7383(01)00043-3

KOWALCZYK A., 2011, „Geograficzne” aspekty przestrzeni turystycznej (nowe spojrzenie na koncepcję przestrzeni turystycznej), [w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 29–38.
Google Scholar

KOZAK M.W., 2009, Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem, Wyd. Naukowe Scholar.
Google Scholar

EUROREG, Warszawa, ss. 325.
Google Scholar

KUREK W. (red.), 2008, Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

LEFEBVRE P., 1974, La production de l’espace, Anthropos, Paris.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3406/homso.1974.1855

LISZEWSKI S., BACZWAROW M., 1998, Istota i właściwości przestrzeni rekreacyjno-turystycznej, „Turyzm” 8, 1, s. 39–67.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.8.1.04

LISZEWSKI S., 1995, Przestrzeń turystyczna, „Turyzm” 5, 2, s. 87–103.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.5.2.09

LISZEWSKI S., 2005, Przestrzeń turystyczna w ujęciu podmiotowym. Przyczynek do dyskusji o przestrzeni w geografii, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, t. 1: Podstawowe idee i koncepcje w geografii, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 50–60.
Google Scholar

MACCANNELL D., 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie, Muza SA, Warszawa.
Google Scholar

MAZURKIEWICZ L., 2007, Model przestrzennego zachowania turystów, „Przegląd Geograficzny”, 79, 1, s. 99–114.
Google Scholar

MEYER B., 2008, Kształtowanie układów przestrzenno-funkcjonalnych przez turystykę, Rozprawy i Studia, t. 676, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Google Scholar

MOUTINHO L., 1987, Consumer behaviour in tourism, „European Journal of Marketing”, 21, 10, s. 5–44.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1108/EUM0000000004718

PRZECŁAWSKI K., 1979, Socjologiczne problemy turystyki, IW ZZ, Warszawa.
Google Scholar

PRZECŁAWSKI K., 1996, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Alis, Kraków.
Google Scholar

SIRAKAYA E., MCLELLAN R.W., UYSAL M., 1996, Modeling Vacation Destination Decisions: A Behavioral Approach, „Journal of Travel & Tourism Marketing”, 5, 1–2, s. 57–75.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1300/J073v05n01_05

SMITH V.L., 2001, The nature of tourism, [w:] V.L. Smith, M. Brent (red.), Hosts and Guest Revisited: Tourism Issues of the 21st Century, Cognizant Communication Corporation, New York.
Google Scholar

SCHIFFMAN L.G., KANUK L.L., 1978, Consumer Behavior, Prentice- Hall, Englewood Cliffs, NJ.
Google Scholar

URRY J., 1990, The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies, Sage, London.
Google Scholar

URRY J., 2000, Sociology beyond Societies, Mobilities for the Twenty First Century, Routledge, London.
Google Scholar

URRY J., 2007, Spojrzenie turysty, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

WARSZYŃSKA J., JACKOWSKI A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.
Google Scholar

WIĘCKOWSKI M., 2010, Turystyka na obszarach przygranicznych Polski, „Prace Geograficzne”, 224.
Google Scholar

WIĘCKOWSKI M., 2013, Eco-frontier in the mountainousborderlands of Central Europe. The case of Polish border parks, „Journal of Alpine, Research/Revue de géographie alpine”, 101, 2, ss. 12, http://rga.revues.org/2107.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4000/rga.2107

WILIAMS A.M., HALL C.M., 2002, Tourism, migration, circulation and mobility, [w:] C.M. Hall, A.M. Wiliams (red.), Tourism and migration. New relationships between production and consumption, Kluver Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, s. 1–52.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-017-3554-4_1

WŁODARCZYK B., 2007, Przestrzeń turystyczna – pojęcie, wymiary i cechy, „Turyzm” 17, 1–2, s. 149–162.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.17.1-2.10

WŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

WŁODARCZYK B., 2012, Processes of tourism space formation, „Tourism/Turyzm” 21, 1–2, s. 59–65.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2478/v10106-011-0007-3

YUAN S., MCDONALD C., 1990, Motivational Determinants of International Pleasure Time, „Journal of Travel Research”, 29 (Summer), s. 7–13.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/004728759002900109

Published

2014-11-20

How to Cite

Więckowski, M. (2014). Przestrzeń turystyczna – próba nowego spojrzenia. Turyzm/Tourism, 24(1), 17–24. https://doi.org/10.18778/0867-5856.24.1.02

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)