La fonction touristique des unités spatiales et le programme de son étude

Authors

  • Jarosław Fischbach Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni, Zakład Geografii Miast i Turyzmu

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-1119.5.02

Downloads

Download data is not yet available.

References

Avocat C., 1977, Le Parc National des Écrins, „Extrait du Bulletin de la Société des Hautes-Alpes".
Google Scholar

Avocat C., Thénoz M., 1981, Le fréquentation touristique du Parc National des Écrins été 1979, Tirav. Scient. Parc Nat. Écrins, nr 1, s. 221–256.
Google Scholar

Baranowska-Janota M., 1977, Zasady wykorzystywania obszarów chronionych na cele rekreacji i dopuszczenie innych funkcji, Instytut Kształtowania Środowiska, Kraków.
Google Scholar

Baranowska-Janota M., 1986, Turystyka na obszarach parków narodowych i krajobrazowych, „Problemy Turystyki", nr 3/4, s. 37–44.
Google Scholar

Barbier B., 1978, Ski et station de sports d'hiver dans le mond, Wien, Studies in the geography of tourism and rekreation.
Google Scholar

Bartkowski T., 1970, Kształtowanie i ochrona środowiska, Warszawa.
Google Scholar

Bartkowski T., 1980, Czy parki narodowe powinny być miejscem rekreacji, „Aura", nr 3, s. 8–11.
Google Scholar

Baud-Bovy M., 1966, Definicja zagospodarowania turystycznego, „Ruch turystyczny", nr 2, s. 15–32.
Google Scholar

Beaujeu-Garnier J., Chabot G., 1971, Zarys geografii miast, Warszawa.
Google Scholar

Berezowski S., 1980, Metody badań w geografii ekonomicznej, Warszawa.
Google Scholar

Berneckar P., 1962, Die Gëfahrdung des Fremdenverkhers durch Beeinflussung Seiner natürlichen Faktoren, „Landesforschung und Landesplanung", nr 6, s. 10–24.
Google Scholar

Вoguсka A., Mańkowska S., Rokita S., 1962, Studium podziału funkcjonalnego ziem górskich", „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych", nr 37, s. 3–44.
Google Scholar

Вoguсka A., 1971, Badania obszarów rekreacyjnych ziem karpackich woj. krakowskiego pod kątem ich wykorzystania dla rożnych form wypoczynku, „Problemy Zagospodarowania Ziem Gorskich", nr 9, s. 5–35.
Google Scholar

Bromek K., 1967, Funkcje terenu Regionu Babiogórskiego. Opracowanie do planu zagospodarowania przestrzennego Babiogórskiego Parku Narodowego i jego strefy ochronnej, t. 4, Kraków.
Google Scholar

Brzozowski J., 1960, Kuch turystyczny w schroniskach tatrzańskich w 1958 roku, „Ruch Turystyczny", nr 1, s. 61–76.
Google Scholar

Costa J. F. da, 1957, Chrońmy europejskie bogactwa turystyczne i uczmy się je poznawać, „Ruch Turystyczny", nr 1, s. 13–16.
Google Scholar

Dictionnaire de la géographie, 1970, red. P. George, Paris.
Google Scholar

Fischbach J., 1985, Wybrane problemy turystyki zagranicznej w Hiszpanii, [w:] Problemy ekonomiczne i regionalne współczesnego świata. Materiały z konferencji, Łódź, s. 55–65.
Google Scholar

Fischbach J., 1986, Wielkość i struktura ruchu turystycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym, [w:] Metody nauczania przedmiotów geograficznych na kierunkach turystycznych wyższych uczelni, Materiały z seminarium, Jabłonna, s. 74–93.
Google Scholar

Fularski M., 1935, Zagadnienia ruchu turystycznego, Warszawa.
Google Scholar

Gawłowska J., 1977, Górskie parki narodowe — czym są, a czym być powinny, Wierchy", s. 13–20.
Google Scholar

Gołembski G., 1974, Wpływ ruchu turystycznego na formy i metody działalności handlu detalicznego, „Ruch Turystyczny", nr 1, s. 89–111.
Google Scholar

Guérin J. P., Gumuchian H., 1978, Pourquoi les sports d'hiver?, Mythologies et pratiques. (Inst. de Géogr. Alpine), Grenoble.
Google Scholar

Harris C. D., 1943, A Functional Classifikation of Cities in the United States, „Geographical Review", s. 86–99.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/210620

Hornung M., 1979, Województwo nowosądeckie jako teren indywidualnej, przyjazdowej turystyki świątecznej, „Zeszyty Naukowe AWF" (Kraków), no: 18, s. 54–73.
Google Scholar

Jackowski A., 1969, Przepływy pieniężne jako przykład badań geograficzno-gospodarczych (na przykładzie powiatu Nowy Targ), ZNUJ, Prace Geograficzne, nr 2, s. 125–147.
Google Scholar

Jackowski A., 1971, Wpływ turystyki na kształtowanie się dochodów ludności pow. Nowy Targ, „Folia Geographica", Seria Geogr.-Oecon., nr 4, s. 93–112.
Google Scholar

Jackowski A., 1972, Turystyka jako element gospodarki Podhala (Studium z geografii turyzmu), Dokum. Geogr., nr 6, s. 132–136.
Google Scholar

Jackowski A., 1981, Typologia funkcjonalna miejscowości turystycznych (na przykładzie woj. nowosądeckiego), Kraków.
Google Scholar

Jagusiewicz A., 1981, Turystyka w parkach narodowych, „Problemy”, nr 10, s. 37–40.
Google Scholar

Jakubowski W., 1970, Obsługa handlowa turystów i wczasowiczów, Warszawa.
Google Scholar

Jarowiecka T., 1975a, Problemy rozwoju funkcji turystycznych w górskich obszarach Karpat, „Zeszyty Naukowe AWF" (Kraków), nr 10, s. 5–25.
Google Scholar

Jarowiecka T., 1975b, Rozwój funkcji turystycznych w Karpatach, „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych", nr 162, Warszawa.
Google Scholar

Jasiulewicz M., 1981, Próba klasyfikacji funkcjonalnej obszarów wiejskich województwa koszalińskiego, „Studia i Materiały. Koszaliński Ośrodek Naukowy", nr 2.
Google Scholar

Jerczyński M., 1973, Zagadnienie specjalizacji bazy ekonomicznej większych miast w Polsce, „Prace Geograficzne", nr 97.
Google Scholar

Jerczyński М., 1977, Funkcje i typy funkcjonalne polskich miast (Zagadnienia dominacji funkcjonalnej). Statystyczna charakterystyka miast, Warszawa.
Google Scholar

Kasperski B., 1966, Urządzenia wypoczynkowe w planowaniu przestrzennym. Urządzenia zakwaterowania. Urządzenia gastronomiczne, „Prace Instytutu Urbanistyki i Architektury", Seria Prac Własnych, nr 120.
Google Scholar

Kiełczewska-Zaleska М., 1969, Geografia osadnictwa, Warszawa.
Google Scholar

Kosiński L., 1952, Struktura ludności małych miast polskich, „Prace Instytutu Urbanistyki i Architektury", nr 1, s, 35–43.
Google Scholar

Kosiński L., 1954, Struktura ludności średnich i dużych miast polskich, „Prace Instytutu Urbanistyki i Architektury", nr 1, s. 28–37.
Google Scholar

Kosiński L., 1958, Zagadnienia struktury funkcjonalnej miast polskich, „Przegląd Geograficzny", nr 1, s. 59–96.
Google Scholar

Kostrowicki J., 1976, Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. Zagadnienia badawcze i planistyczne, „Przegląd Geograficzny", t. 48, nr 4, s. 601–611.
Google Scholar

Kozieł R., 1978, Typologia funkcjonalna miejscowości wiejskich legnicko-głogowskiego okręgu miedziowego w 1970 roku, „Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace lnst. Geografii, ser. B, nr 2, s. 51–58.
Google Scholar

Leszczycki S., 1933, Ruch letniskowy na Podhalu, Pam. Pol. Tow. Baln., t. 12, s. 246–251.
Google Scholar

Leszczycki S.,1934, Badania nad strefą wpływów poszczególnych uzdrowisk, „Wiadomości Geograficzne", t. 12, nr 10, s. 85.
Google Scholar

Leszczycki S., 1936, Badania nad ruchem letniskowym na Podhalu, Przegl. Zdroj. Kąpiel, i Przewod. Turyst., t. 25, nr 3, s. 25–28.
Google Scholar

Leszczycki S., 1937a, Podhale jako region uzdrowiskowy, Kraków.
Google Scholar

Leszczycki S., 1937b, Zagadnienia geografii turyzmu, „Wiadomości Geograficzne", t. 15, nr 3/4, s. 82–87.
Google Scholar

Leszczycki S., 1939, Podstawy gospodarki uzdrowiskowo-letniskowej w Karpatach, „Rocznik Ziem Górskich", s. 60–118.
Google Scholar

Lewiński S., 1966, Dojazdy do pracy jako element typologii miasta, „Przegląd Geograficzny", nr 4, s. 715–724.
Google Scholar

Lienau C., 1970, Schemat terminologiczny dla geograficznego ujęcia osiedli wiejskich, Przeg. Zagr. Lit. Geogr., nr 2, s. 40–81.
Google Scholar

Liszewski S., 1986, Funkcja turystyczno-wypoczynkowa Bieszczadów Polskich w świetle analizy ruchu ludzi i pojazdów. Referat wygłoszony na seminarium nt. „Osadnictwo turystyczno-wypoczynkowe", Lesko 1986, maszynopis w Zakł. Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Liszewski S., 1988, Funkcja osadnictwa nadmorskiego w świetle analizy ruchu turystycznego. Przykład Mierzei Helskiej, Acta Univ. Lodz., Turyzm 4.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0860-1119.4.05

Łoboda J., 1971, Zagadnienia ruchu turystycznego w schroniskach, domach wycieczkowych oraz hotelach Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej, „Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich", nr 9, s. 37–63.
Google Scholar

Łoboda J., Wyrzykowski J., 1971, Wybrane problemy metodologiczne hierarchizacji miejscowości turystycznych i węzłów komunikacyjnych na przykładzie regionu karkonoskiego, „Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich", nr 9, s. 65–98.
Google Scholar

Łazarek R., 1964, Ruch turystyczny w 49 miejscowościach turystycznych w Polsce w okresie od 14 V do 16 IX 1963 roku, „Ruch Turystyczny”, nr 1, s. 31–119.
Google Scholar

Maik W., 1976, Analiza funkcjonalna sieci osadniczej podregionu kalisko-ostrowskiego, ZNUAM, Seria geograficzna, nr 11.
Google Scholar

Mariot P., 1969, Priesiorove aspekty cestovneho ruchu a otázky gravitacneho zazemia năvstevnych miest, Geogr. Časopis., t. 21, n r 4.
Google Scholar

Marković S., Quelques aspects structurales concernant l'aménagement de la station de tourisme, Séminaire de recherches touristiques, UIOOT, Praque.
Google Scholar

Matczak A., 1982, Funkcja wypoczynkowa strefy podmiejskiej Łodzi, maszynopis, w Zakł. Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Matczak A., Suliborski A., 1984, Funkcja turystyczna regionu Zbiornika Otmuchowskiego, Acta Univ. Lodz., Folia geographica, nr 3, s. 99–117.
Google Scholar

Matczak A., 1983–1934, Dostępność komunikacyjna terenów wypoczynkowych w strefie podmiejskiej Łodzi, „Przegląd Ekonomiczno-Społeczny m. Łodzi”, nr 9, s. 113–125.
Google Scholar

Mileska М. I., 1963, Regiony turystyczne Polski. Stan obecny i potencjalne warunki rozwoju, „Prace Geograficzne", nr 43.
Google Scholar

Mileska М. I., 1967, Klasyfikacja miejscowości turystycznych, „Ziemia", s. 246–257.
Google Scholar

Ostrowski S., 1976, Ruch turystyczny w Polsce, Warszawa.
Google Scholar

Patejuk М., 1974, Ocena przydatności środowiska geograficznego do funkcji wypoczynku (przykład Augustowa i jego rejonu), „Miasto", nr 3, s. 10–15.
Google Scholar

Philipp W., 1975, Struktura bazу noclegowej i jej wykorzystanie w trzech powiatach województwa krakowskiego: myślenickim, limanowskim, suskim, „Zeszyty Naukowe AWF" (Kraków), nr 10, s. 104–114.
Google Scholar

Prażanowski B., 1976, Analiza i ocena połączeń kolejowych obsługujących główne rejony turystyczno-wypoczynkowe w Polsce, „Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki", nr 1(29), s. 23–40.
Google Scholar

Préau P., 1968, Essai d'une typologie des stations de sports d'hiver dans les Alpes du Nort, „Revue de Geographica Alpine", nr 1.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3406/rga.1968.3571

Ptaszycka-Jackowska D., 1971, Dostępność komunikacyjna terenów turystyki pobytowej woj. krakowskiego, „Folia Geographica", Seria Geogr.-Oecon., t. 4, s. 63–92.
Google Scholar

Ptaszycka-Jackowska D., 1979, Turystyka w rezerwatach przyrody, „Aura", nr 4, s. 9–11.
Google Scholar

Rajman J., 1965, Uprzemysłowienie a przemiany Iudnościowo-osadnicze woj. opolskiego (Instytut Śląski w Opolu), Katowice.
Google Scholar

Rajman J., 1972, Klasyfikacja typologiczna miast i osiedli miejskich aglomeracji Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, „Folia Geographica", Seria Geogr.-Oecon., t. 5, s. 23–38.
Google Scholar

Richez G., 1986, Parcs Nationaux el toursime en Europa, L'Universite dAix-Marseille II.
Google Scholar

Sacha S., 1978, Organizacja przestrzenna ruchu turystycznego i jej uwarunkowania, „Zeszyty Naukowe AWF" (Kraków), nr 16, s. 208–213.
Google Scholar

Sacha S., 1979, Ruch turystyczny w regionie nowosądeckim, „Zeszyty Naukowe AWF" (Kraków), nr 18, s. 25–53.
Google Scholar

Stola W., 1978, Próba klasyfikacji funkcjonalnej obszarów wiejskich strefy podmiejskiej Warszawy, Archiwum Problemu Międzyresortowego, I. 28.
Google Scholar

Stola W., 1982, Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski, „Przegląd Geograficzny", t. 54, nr 4, s. 427–452.
Google Scholar

Stalski M., 1973, Przestrzenne aspekty zagospodarowania turystycznego, „Studia „KPZK PAN", t. 41.
Google Scholar

Suliborski A., 1976, Zmiany funkcji miast województwa łódzkiego w latach 1960–1970, Łódź, maszynopis.
Google Scholar

Suliborski A., 1983, Niektóre problemy badań funkcji miasta w świetle podstawowych założeń koncepcji systemowej, Acta Univ. Lodz., Folia geographica, nr 2, s. 3–16.
Google Scholar

Trybowska E., 1938, Pojęcie miejscowości turystycznej w ustawodawstwie niemieckim, „Turyzm Polski", nr 7–8, s. 108–110.
Google Scholar

Waksmundzki K., 1976, Parki narodowe — problemy wybrane, „Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia PAX", nr 1–2, s. 10–23.
Google Scholar

Warszyńska J., 1967, Funkcja turystyczna obszarów położonych w obrębie otuliny Babiogórskiego Parku Narodowego, Opracowanie do planu zagospodarowania przestrzennego BgPN oraz jego strefy ochronnej, Kraków.
Google Scholar

Warszyńska J., Jackowski A., 1971, Turystyka w regionie krakowskim, „Nauka dla wszystkich", nr 152, Kraków.
Google Scholar

Warszyńska J., 1971a, Waloryzacja miejscowości z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej (zarys metody), ZNUJ, Prace Geograficzne, nr 27.
Google Scholar

Warszyńska J., 1971b, Waloryzacja miejscowości powiatu żywieckiego z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej, „Folia Geographica", Soria Geogr.-Oecon., t. 4, s. 113–136.
Google Scholar

Warszyńska J., 1972a, Ocena środowiska naturalnego pow. żywieckiego pod względem sezonowości i form ruchu turystycznego, „Czasopismo Geograficzne", t. 43, nr 2, s. 171–190.
Google Scholar

Warszyńska J., 1972b, Ocena walorów turystycznych miejscowości położonych w dorzeczu Białej Dunajcowej, ,,Folia Geographica", Seria Geogr.-Oecon., t. 5. s. 121–148.
Google Scholar

Warszyńska J., 1974, Ocena zasobów środowiska naturalnego dla potrzeb turystyki (na przykładzie woj. krakowskiego), ZNUJ, nr 350, Prace Geograficzne, nr 36.
Google Scholar

Warszyńska J., Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, Warszawa.
Google Scholar

Warszyńska J., 1985, Funkcja turystyczna Karpat Polskich, „Folia Geographica", Seria Geogr.-Oecon., t. 13, s. 79–104.
Google Scholar

Weeb J., 1959, Basic concepts in the analysis oi small urban centers of Minnesota, Ann. Assoc. Am. Geogr., nr 49.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1959.tb01596.x

Werwicki A., 1970, Rozwój miast i osiedli miejskich jako wyraz pełnienia ich funkcji, „Przegląd Geograficzny", nr 2, s. 267–281.
Google Scholar

Wysocka M., 1972, „Zamknięta" turystyczna baza gastronomiczna, „Ruch Turystyczny", nr 1, s. 59–70.
Google Scholar

Wyrzykowski J., 1975, Ocena aktualnego wykorzystania obszarów z walorami wypoczynkowymi, Wrocław.
Google Scholar

Ziemilski A., 1973, Stacja sportów zimowych w krajach alpejskich. Studium z zagadnień planowania przestrzennego i zagospodarowania turystycznego w górach, Warszawa.
Google Scholar

Published

1989-12-30

How to Cite

Fischbach, J. (1989). La fonction touristique des unités spatiales et le programme de son étude. Turyzm/Tourism, (5), 7–26. https://doi.org/10.18778/0860-1119.5.02