Natural and Social Conditions for the Development of Recreation in the Suburban Zone of Minsk

Authors

  • Urszula Birek Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii, Zakład Geografii Turyzmu

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.6.2.01

Keywords:

Mińsk, formy wypoczynku podmiejskiego, strefy rekreacyjne

Abstract

W artykule przedstawiono przyrodnicze i społeczne uwarunkowania rozwoju rekreacji w strefie podmiejskiej Mińska. Przeanalizowano też preferencje rekreacyjne mieszkańców stolicy Białorusi oraz formy wypoczynku podmiejskiego, w tym jedną z najbardziej popularnych form - wypoczynek na daczach w trzech wykształconych wokół Mińska strefach rekreacyjnych.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Administratiwno-tierritorialnoje dielenije Biełorusskoj SSR, 1 : 600 000, 1981, Gławnoje Uprawlenije Gieodezii i Kartografii pri Sowietie Ministrow SSSR, Moskwa.
Google Scholar

Architektura Biełarusi, Encykłapiedyczny dawiednik, 1993, Biełarusskaja Encykłapiedyja, Minsk.
Google Scholar

Atlas Biełorusskoj SSR, 1990, ried. R. A. Żmojdiak, GUGiK, Moskwa.
Google Scholar

Czyrwonaja Kniga Respubliki Biełarus, 1993, Biełarusskaja Encykłapiedyja, Minsk.
Google Scholar

Csordás L., 1994, Leisure Time Homes in the Great Hungarian Plain, Kecskemét.
Google Scholar

Deja W., 1986, Przyrodnicze warunki rozwoju rekreacji na obszarach zurbanizowanych w strefie krajobrazu nizinnego, Czas. Geogr., nr 4.
Google Scholar

Diemograficzeskij jeżegodnik SSSR, 1990, Moskwa.
Google Scholar

Dourlens Ch., Naquet P. V., 1978, Résidences secondaires tourisme rural et enjeux locaux. Habitat de loisir, économie locale et gestion municipale dans quatre communes rurales de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, Centre d’Etude du Tourisme, Faculté des Economiques de l’Université Aix-Marseille II.
Google Scholar

Encykłapiedyja prirody Biełarusi, 1983, t. 1, ried. I. P. Szamiakin, Biełarusskaja Encykłapiedyja, Minsk.
Google Scholar

Gieagrafija Biełarusi, Encykłapiedyczny dawiednik, 1992, Biełarusskaja Encyklapiedyja, Minsk.
Google Scholar

Groch J., 1977, Letnie domki na Zarabiu jako przykład budownictwa rekreacyjnego dla mieszkańców Krakowa, Folia Geogr., Ser. Geogr. Oecon., vol. 10.
Google Scholar

Groch J., Harrison C., Munton R., 1987, Funkcja wypoczynkowa podmiejskiej strefy Londynu (London's Green Belt), Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., z. 68.
Google Scholar

Kondracki J., 1992, Republika Białoruska, Geogr. w Szkole, R. XLV, nr 1.
Google Scholar

Kosiński W., 1974, Kształtowanie zespołów rekreacyjnych w obszarach o walorach przyrodniczych, Spraw. z Posiedzeń Komisji PAN, Kraków.
Google Scholar

Kosiński W., 1981, Organizacja przestrzenna wypoczynku weekendowego, PWN, Warszawa-Łódź.
Google Scholar

Kowalczyk A., 1993a, Przyrodnicze uwarunkowania wypoczynku weekendowego mieszkańców Warszawy, [w:] Ekologia krajobrazu w badaniach terytorialnych systemów rekreacyjnych, red. M. Pietrzak, Poznań.
Google Scholar

Kowalczyk A., 1993b, Modele lokalizacji wypoczynku podmiejskiego i próba ich zastosowania dla Warszawy, [w:] Studia z historii i metodologii geografii ekonomicznej, red. D. Jędrzejczyk i W. Kusiński, UW, WGiSR, Warszawa.
Google Scholar

Łokotko A. I., 1991, Biełorusskoje narodnoje zodczestwo, sieriedina XIX-XX w., Nawuka i Technika, Minsk.
Google Scholar

Matczak A., 1986, Przyrodnicze podstawy organizacji wypoczynku w strefie podmiejskiej Łodzi, Acta Universitas Lodziensis, „Turyzm”, nr 2.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0860-1119.2.04

Narodnoje choziajstwo Riespubliki Biełarus w 1991. Gosudarstwiennyj Komitiet Riespubliki Biełarus po statistikie i analizu, 1993, „Biełarus”, Minsk.
Google Scholar

Pirożnik I., 1991a, Społeczno-geograficzne problemy rozwoju wypoczynku letniskowego w Związku Radzieckim, „Turyzm”, t. 1, z. 1.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.1.1.02

Pirożnik I., 1991b, Miasto i wypoczynek podmiejski: przestrzenne i ekologiczne tendencje rozwoju, [w:] Człowiek i jego środowisko w górnośląsko-ostrawskim regionie przemysłowym, Materiały Sympozjum Polsko-Czeskiego, Sosnowiec.
Google Scholar

Pirożnik I., 1991c, Przekształcenie środowiska przyrodniczego i zagospodarowanie strefy podmiejskiej wielkiej aglomeracji (na przykładzie Mińska), [w:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, Katowice-Sosnowiec.
Google Scholar

Pirożnik I., 1992, Zmiany struktury przestrzennej zagospodarowania turystycznego w Związku Radzieckim w latach 1976-1986, Pr. Nauk. Uniw. Śląsk., nr 1220, Geographia. Studia et dissertationes, t. 16.
Google Scholar

Pirożnik I., Zajcew W., 1987, Społeczno-geograficzne cechy rozwoju rekreacji i wypoczynku ludności wielkich miast, Materiały 36 Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec 23-26 IX 1987, Sosnowiec.
Google Scholar

Respublika Biełarus, Agljadna-Tapagraficznaja Karta z danymi radyjacyjnaga zabrudżannia 1: 1 000 000, 1993, Biełarusskaje Kartografa-Gieadiezicznaje Pradpryjemstwa, Minsk.
Google Scholar

Rutkowski S., 1978, Planowanie przestrzenne obszarów wypoczynkowych w strefie dużych miast, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Sprawozdanie o społeczno-ekonomicznych warunkach organizacji rekreacji i wypoczynku w głównych miastach Białorusi, 1988, maszynopis w Katedrze Geografii Ekonomicznej Państw Obcych Uniwersytetu Białoruskiego w Mińsku.
Google Scholar

Warszyńska J., 1978, Miejskie województwo krakowskie jako zaplecze rekreacyjne Krakowa, Folia Geogr., Ser. Geogr. Oecon., vol. XI.
Google Scholar

Published

1996-12-30

How to Cite

Birek, U. (1996). Natural and Social Conditions for the Development of Recreation in the Suburban Zone of Minsk. Turyzm/Tourism, 6(2), 5–20. https://doi.org/10.18778/0867-5856.6.2.01

Issue

Section

Articles