Dostępność strony internetowej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w świetle badań własnych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-7435.36.05

Słowa kluczowe:

dostępność, badania dostępności stron internetowych, Wydział Filologiczny UŁ, Uniwersytet Łódzki

Abstrakt

Tematyka dostępności stron internetowych cieszy się coraz większą popularnością wśród specjalistów w dziedzinie produktów cyfrowych. Na przestrzeni lat świadomość społeczna dotycząca potrzeb osób zmagających się z niepełnosprawnościami i innymi utrudnieniami znacznie wzrosła, co przekłada się na chęć tworzenia rozwiązań odpowiadających tymże potrzebom. Celem artykułu było zbadanie stopnia dostępności cyfrowej strony internetowej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Posłużono się metodą techniczną. Przeprowadzone badania wykazały, że analizowana strona jest dostępna cyfrowo w średnim stopniu. Pomimo spełniania wielu podstawowych kryteriów, brakuje na niej wielu ważnych rozwiązań ułatwiających korzystanie osobom z niepełnosprawnościami oraz seniorom.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Accessibility (2022). W: Cambridge Dictionary [online]. Pobrano 29 listopada 2022 r., z: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/accessibility
Google Scholar

Acosta-Vargas, Patricia, Salvador-Ullauri, Luis A. & Lujan-Mora, Sergio (2019). A Heuristic Method to Evaluate Web Accessibility for Users With Low Vision [online]. IEEE Access, 7, 125634–125648. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2939068
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2939068

Apanowicz, Jerzy (2002). Metodologia ogólna. Gdynia: Wydawnictwo „BERNARDIUM”. ISBN 83-910869-9-3.
Google Scholar

Bednarczyk, Dorota (2012). Podstawowe reguły dostępności serwisów internetowych dla niepełnosprawnych użytkowników [online]. Niepełnosprawni w bibliotekach – usługi i oferta, 5(132). Pobrano 29 listopada 2022 r., z: http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/536/568
Google Scholar

Buczek, Agnieszka & Sikorski, Jacek (2018). Dostępność stron internetowych wybranych instytucji użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnością [online]. Niepełnosprawność, 30. Pobrano 29 listopada 2022 r., z: https://www.ejournals.eu/pliki/art/12264/pl
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4467/25439561.NP.18.031.9869

Campoverde-Molina, Milton, Lujan-Mora, Sergio & Garcia, Lorenc V. (2020). Empirical Studies on Web Accessibility of Educational Websites: A Systematic Literature Review [online]. IEEE Access, 8, 91676–91700. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2994288
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2994288

Co to jest dostępność cyfrowa? W: LepszyWeb.pl [online]. Pobrano 29 listopada 2022 r., z: https://testy.lepszyweb.pl/co-to-jest-dostepnosc?fbclid=IwAR1oJn7MFo0f0wLLpzSktsrbJqFe46AnGsjewLNm0w6wPenXf_GkF0ZqJH0
Google Scholar

Dostępność (2022). W: Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego [online]. Pobrano 29 listopada 2022 r., z: https://sjp.pwn.pl/doroszewski/dostepnosc;5422356.html
Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. W: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 327/1 [online]. Pobrano 29 listopada 2022 r., z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2102
Google Scholar

Gartland, Sara et al. (2022). The State of Web Accessibility for People with Cognitive Disabilities: A Rapid Evidence Assessment [online]. Behavioral Sciences, 12(2). https://doi.org/10.3390/bs12020026
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3390/bs12020026

Georgieva-Tsaneva & Galya, Subev, Negoslav (2018). Technologies, Standards, and Approaches to Ensure Web Accessibility for Visually Impaired People [online]. Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage , (VIII), 143–150. Pobrano 29 listopada 2022 r., z: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edscee&AN=edscee.701548&lang=pl &site=eds-live
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.55630/dipp.2018.8.12

Introduction to Web Accessibility (2022). W: World Wide Web Consortium [online]. Pobrano 29 listopada 2022 r., z: https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/
Google Scholar

Ismail, Abid & Kuppusamy, K.S. (2022). Web accessibility investigation and identification of major issues of higher education websites with statistical measures: A case study of college websites [online]. Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences, 34(3), 901–911. https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2019.03.011
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2019.03.011

Jatkiewicz, Przemysław (2021). Dostępność stron internetowych – wymóg czy powinność [online]. E-mentor, 8(4), 85–94. Pobrano 29 listopada 2022 r., z: https://doi.org/10.15219/em91.1535
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15219/em91.1535

Kennedy, Helen (2016). Going the Extra Mile: Web Accessibility for People with Intellectual Disabilities [online]. Wielka Brytania: Macmillan. ISBN 9780230231405. Pobrano 29 listopada 2022 r., z: https://search-1ebscohost-1com-100000enq17d8.han3.lib.uni.lodz.pl/login.aspx?direct=true&db=edsair&AN=edsair.doi...........5af147a1d5f551aa470c07f2670ee604&site=eds-live
Google Scholar

Kennedy, Helen, Evans, Simon & Thomas, Siobhan (2011). Can the Web Be Made Accessible for People with Intellectual Disabilities? [online]. The Information Society, 27(1), 29–39. https://doi.org/10.1080/01972243.2011.534365
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/01972243.2011.534365

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. W: Warszawa: Biuletyn Informacji Publicznej [online]. Pobrano 29 listopada 2022 r., z: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/konwencjaonz-o-prawach-osob-niepelnosprawnych
Google Scholar

Kuppusamy, K.S. & Balaji, Venkatesan (2021). Evaluating web accessibility of educational institutions websites using a variable magnitude approach [online]. Universal Access in the Information Society: International Journal, 1–10. https://doi.org/10.1007/s10209-021-00812-4
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s10209-021-00812-4

LepszyWeb.pl [online]. Pobrano 29 listopada 2022 r., z: https://testy.lepszyweb.pl
Google Scholar

Pereira, Leticia S., Ferreira, Simone B. L., Braga, Helio, Cardoso De Castro Salgado, Luciana & Nunes, Ricardo R. (2014). Using Cultural Viewpoint Metaphors to Provide Web Accessibility for the Visually Impaired Users [online]. Procedia Computer Science, 27, 186–196, https://doi.org/10.1016/j.procs.2014.02.022
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.procs.2014.02.022

Pereira, Leticia S., Ferreira, Simone B. L. & Archambault, Dominique (2015). Preliminary Web Accessibility Evaluation Method through the Identification of Critical Items with the Participation of Visually Impaired Users [online]. Procedia Computer Science, 67, 77–86. Pobrano 29 listopada 2022 r., z: https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.09.251
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.09.251

Raport dostępności cyfrowej uczelni wyższych w Polsce. W: Kinaole Solutions [online]. Pobrano 29 listopada 2022 r., z: https://www.kinaole.co/dostepnosc/#raport
Google Scholar

Raufi, Bujar, Ferati, Mexhid, Zenuni, Xhemal, Ajdari, Jaumin & Ismaili, Florije (2015). Methods and Techniques of Adaptive Web Accessibility for the Blind and Visually Impaired, Procedia – Social and Behavioral Sciences [online]. 195, 1999–2007. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.214
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.214

Stasiak, Wojciech & Dzieńkowski, Mariusz (2021). Ocena dostępności wybranych serwisów uczelni wyższych [online]. Journal of Computer Sciences Institute , 19, 81–88. https://bibliotekanauki.pl/articles/2055116.pdf
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.35784/jcsi.2462

Szeroczyńska, Małgorzata (2021). Dostępność cyfrowa stron internetowych podmiotów publicznych dla osób z niepełnosprawnościami. [online]. Szkoła Specjalna, 82(3), 223–236. Pobrano 29 listopada 2022 r., z: https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.9548
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.9548

Teksty alternatywne obrazów. W: LepszyWeb.pl [online]. Pobrano 29 listopada 2022 r., z: https://testy.lepszyweb.pl/02-P-odpowiedniki-tekstowe-obrazow
Google Scholar

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W: Internetowy System Aktów Prawnych [online]. Pobrano 29 listopada 2022 r., z: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001696
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.33226/0032-6186.2022.12.4

Vigo, Markel & Brajnik, Giorgio (2015). Automatic web accessibility metrics: Where we are and where we can go [online]. Interacting with Computers, 23(2), 137–155. https://doi.org/10.1016/j.intcom.2011.01.001
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.intcom.2011.01.001

Vollenwyder, Beat et al. (2023). How compliance with web accessibility standards shapes the experiences of users with and without disabilities [online]. International Journal of Human Computer Studies, 170. https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2022.102956
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2022.102956

Wayback Machine [online] [przeglądany: 26 stycznia 2023 r.]. Dostępny w: https://archive.org/web/
Google Scholar

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. W: World Wide Web Consortium [online]. Pobrano 29 listopada 2022 r., z: https://www.w3.org/TR/WCAG22/
Google Scholar

Woźniak-Zapór, Marta & Sorkowska-Cieślak, Kinga (2018). Użyteczność, funkcjonalność i dostępność stron internetowych muzeów i instytucji kultury [online]. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM. ISBN 978-83-66007-15-4. Pobrano 29 listopada 2022 r., z: https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/23899
Google Scholar

Wynik badania prędkości połączenia internetowego. W: SpeedTest [online]. Pobrano 29 listopada 2022 r., z: https://www.speedtest.net/pl/result/14662499101
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-08-24

Jak cytować

Sadowska, W. (2023). Dostępność strony internetowej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w świetle badań własnych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 1(36), 107–126. https://doi.org/10.18778/0860-7435.36.05