Sylwetki oprawców więzienia na Radogoszczu w świetle relacji naocznych świadków

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.103.10

Słowa kluczowe:

Radogoszcz, więzienie na Radogoszczu, Józef Heinrich „Józio”, „Krwawy Józio”, Józef Flescher „Rolowany”, Bruno Mathäus vel Matuszewski „sanitariusz Mateusz”

Abstrakt

Miejscem, które odegrało czołową rolę w niemieckich planach eksterminacyjnych mieszkańców Łodzi i rejencji łódzko-kaliskiej, było więzienie na Radogoszczu, zlokalizowane na obrzeżach miasta, w byłej fabryce włókienniczej Samuela Abbego u zbiegu ulic gen. Józefa Sowińskiego i Zgierskiej. Załogę więzienia na Radogoszczu stanowiło kilkudziesięciu (od 57 do 83) wachmanów, którzy z nielicznymi wyjątkami odznaczali się wyjątkowym sadyzmem, bijąc niemal na każdym kroku i znęcając się w okrutny sposób nad więźniami. Oprócz komendanta więzienia Waltera Pelzhausena w tym nieludzkim procederze prym wiedli dwaj komendanci zmiany wachmańskiej: Józef Heinrich „Józio”, „krwawy Józio” i Józef Flescher „Rolowany” oraz pseudo-lekarz więzienny Bruno Mathäus vel Matuszewski, nazywany przez więźniów „sanitariuszem Mateuszem”. Ci trzej członkowie załogi radogoskiego więzienia stosowali wyjątkowo wyszukane metody udręczania więźniów. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej autor przedstawia rys historyczny więzienia na Radogoszczu, w drugiej dokonuje charakterystyki jego załogi, w trzeciej zaś, na podstawie relacji byłych więźniów, skupia się na nakreśleniu sylwetek trzech największych radogoskich oprawców. Kluczowym materiałem źródłowym stały się w tym wypadku rękopiśmienne i publikowane wspomnienia oraz obszerne zeznania więźniów złożone w ramach śledztwa przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu znajdujące się w Archiwum Oddziałowym Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej [AIPN], Akta główne Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi w sprawie: zbrodni popełnionych w l. 1939–1945 przez hitlerowców w więzieniu policyjnym na Radogoszczu w Łodzi, sygn. Ds. 67/67, teczki (tomy): I–XXXI.
Google Scholar

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej [AIPN], Akta Prokuratora Sądu Okręgowego w Łodzi w sprawie Waltera Pelzhausena, sygn. Ld 498-28, t. II.
Google Scholar

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi [MTN-Ł], Mołek L., Moje przeżycia w Radogoszczu, [rkps], MTN-Ł, sygn. MTN-Ł/A-497.
Google Scholar

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi [MTN-Ł], Relacja Jana Wenerskiego dotycząca pobytu w więzieniu na Radogoszczu, MTN-Ł, sygn. A-479.
Google Scholar

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi [MTN-Ł], Relacja ustna Bernadetty Ciechorskiej, żony Bronisława Ciechorskiego – więźnia Radogoszcza (relacja pisana i nagranie audiowizualne w zbiorach MTN-Ł).
Google Scholar

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi [MTN-Ł], Wykaz więźniów Radogoszcza poddanych kąpieli i odwszeniu, sygn. MTN-Ł/A-4565.
Google Scholar

Wypijewski J., Chleb mojego życia, Włocławek 2004.
Google Scholar

Zarachowicz W., Nas nie pożarły płomienie, Warszawa 1991.
Google Scholar

Galiński A., Hitlerowskie więzienia i obozy, [w:] Łódź w planach eksterminacyjnych okupanta hitlerowskiego 1939–1945, Łódź 1986, s. 37–50.
Google Scholar

Galiński A., Likwidacja więzień niemieckich w Łodzi w styczniu 1945 r., [w:] Rok 1945 w Łodzi. Studia i szkice, red. J. Żelazko, Łódź 2008.
Google Scholar

Galiński A, Więzienia hitlerowskie w rejencji łódzkiej i inowrocławskiej (stan i perspektywy badań, problemy badawcze), [w:] Więzienia hitlerowskie w Polsce (materiały z sesji naukowej), Łódź 1987, s. 1–34.
Google Scholar

Galiński A., Zbrodnicza likwidacja więzienia w Radogoszczu 17–18 I 1945, „Biuletyn Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi Instytutu Pamięci Narodowej”, Łódź 1989, s. 64–70.
Google Scholar

Lewicki S., Radogoszcz, Warszawa 1971.
Google Scholar

Martyrologium Łódzkie. Przewodnik po Radogoszczu i Miejscach Pamięci Narodowej, Łódź 2005.
Google Scholar

Nowacka M., Radogoszcz, Łódź 1948.
Google Scholar

Źródlak W., Lista obywateli Związku Radzieckiego [Rosji] w więzieniu w Łodzi na Radogoszczu od 15 kwietnia 1944 r. do 11 stycznia 1945 roku, „Biuletyn Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi Instytutu Pamięci Narodowej” 1994, t. III, s. 142–154.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-04-30

Jak cytować

Jadczyk, K. (2019). Sylwetki oprawców więzienia na Radogoszczu w świetle relacji naocznych świadków. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (103), 133–154. https://doi.org/10.18778/0208-6050.103.10