Przyczyny rozwoju gospodarczego dziewiętnastowiecznej Łodzi – zapomniana rola wolności gospodarczej

Autor

  • Arkadiusz Sieroń Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Nauk Ekonomicznych, Zakład Ogólnej Teorii Ekonomii

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.98.06

Słowa kluczowe:

Łódź, rozwój gospodarczy, wolność gospodarcza, prywatna przedsiębiorczość

Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie przyczyn rozwoju gospodarczego dziewiętnastowiecznej Łodzi. W tekście skupiono się na pomijanej w literaturze roli prywatnej przedsiębiorczości, w tym imigracji, w ukształtowaniu się jednego z największych ośrodków przemysłowych na ziemiach polskich. Artykuł wykorzystuje metodę analizy i krytyki piśmiennictwa oraz wnioskowanie. Na podstawie przeprowadzonej analizy autor doszedł do wniosku, że wolność gospodarcza była kluczowym czynnikiem decydującym o sukcesie Łodzi.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Badziak K., Zarys dziejów Łodzi do 1918 roku, [w:] Łódź. Monografia miasta, red. S. Liszewski, Łódź 2009, s. 27–61.
Google Scholar

Barszczewska-Krupa A. et al., Kultura i oświata, [w:], Łódź. Dzieje miasta, red. R. Rosin, t. I (Do 1918 r.), Warszawa–Łódź 1988, s. 480–624.
Google Scholar

Bieda J., Wiśniewska-Jóźwiak D., Warunki osadnictwa w Łodzi w I połowie XIX wieku w świetle składanych protokołów deklaracyjnych, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2013,t. XVI, s. 183–200.
Google Scholar

Dinter H.S., Dzieje wielkiej kariery. Łódź 1332–1860, Łódź 1965.
Google Scholar

Dzieciuchowicz J., Ludność Łodzi do 1918 roku, [w:] Łódź. Monografia miasta, red. S. Liszewski, Łódź 2009, s. 113–124.
Google Scholar

Flatt O., Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym, Warszawa 1853.
Google Scholar

Friedman F., Rozwój gospodarczy Łodzi do roku 1914, „Ekonomista” 1938, nr 1, s. 67–103.
Google Scholar

Ginsbert A., Łódź. Studium monograficzne, Łódź 1962.
Google Scholar

Ihnatowicz I., Przemysł łódzki w latach 1860–1900, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965.
Google Scholar

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Łódź u progu XXI wieku, „Studia Miejskie” 2011, t. IV, s. 131–138.
Google Scholar

Janczak J.K., Ludność, [w:], Łódź. Dzieje miasta, red. R. Rosin, t. I (Do 1918 r.), Warszawa–Łódź 1988, s. 192–220.
Google Scholar

Jewtuchowicz A., Suliborski A., Gospodarka Łodzi na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Łódź. Monografia miasta, red. S. Liszewski, Łódź 2009, s. 400–409.
Google Scholar

Jewtuchowicz A., Suliborski A., Kształtowanie się funkcji gospodarczych Łodzi do 1918 roku, [w:] Łódź. Monografia miasta, red. S. Liszewski, Łódź 2009, s. 125–149.
Google Scholar

Kidd A.J., The Historical Development of Manchester and its Region, [w:] A Comparative Study of Łódź and Manchester. Geographies of European Cities in Transition, eds S. Liszewski,C. Young, Łódź 1997, s. 35–56.
Google Scholar

Kim S., Immigration, Industrial Revolution and Urban Growth in the United States, 1820–1920: Factor Endowments, Technology and Geography, NBER Working Paper, Cambridge 2007,No. 12900.
Google Scholar

Kita J., Banks in Łódź and their pre-1918 activities, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej” 2011, t. XV, s. 23–37.
Google Scholar

Koter M., Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowej, Warszawa 1969, Prace Geograficzne Instytutu Geografii Polskiej Akademii Nauk, nr 79.
Google Scholar

Liszewski S., Ewolucja funkcji regionotwórczych Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomic” 1999, nr 1, s. 41–59.
Google Scholar

McCloskey D., The Bourgeois Virtues: Ethics for an Age of Commerce, Chicago 2006.
Google Scholar

Prochowski Z., Czynniki społeczno-gospodarcze integrujące i dezintegrujące miasto. Przykład Łodzi, [w:] Wielkie miasto. Czynniki integrujące i dezintegrujące, Łódź 1995, s. 44–57.
Google Scholar

Puś W., Dzieje Łodzi przemysłowej. Zarys historii, Łódź 1987.
Google Scholar

Puś W., Badziak K., Gospodarka Łodzi w okresie kapitalistycznym, [w:], Łódź. Dzieje miasta, red. R. Rosin, t. I (Do 1918 r.), Warszawa–Łódź 1988, s. 221–305.
Google Scholar

Pytlas S., Łódzka burżuazja przemysłowa w latach 1864–1914, Łódź 1994.
Google Scholar

Reymont W., Ziemia obiecana, t. I, Łódź 1987.
Google Scholar

Rynkowska A., Działalność gospodarcza władz Królestwa Polskiego na terenie Łodzi przemysłowej w latach 1821–1831, Łódź 1951.
Google Scholar

Sieroń A., Polskie Detroit?, „Instytut Misesa”, 27 II 2014, http://mises.pl/blog/2014/02/27/sieron-polskie-detroit/ (dostęp: 12 VIII 2016 r.).
Google Scholar

Sieroń A., Wpływ imigracji na rynek pracy, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” 2016, nr 4/20 [w druku].
Google Scholar

Stefański K., Wielkie rody fabrykanckie Łodzi i ich rola w ukształtowaniu oblicza miasta, Łódź 2014.
Google Scholar

Szczepański J., Osady sukiennicze w zachodnim Mazowszu w dobie Królestwa Polskiego, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego” 1983, nr 4, s. 7–27.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-06-30

Jak cytować

Sieroń, A. (2017). Przyczyny rozwoju gospodarczego dziewiętnastowiecznej Łodzi – zapomniana rola wolności gospodarczej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (98), 71–84. https://doi.org/10.18778/0208-6050.98.06