Wykorzystanie i kontrola wojska jako przedmiot gry politycznej i obrad sejmu konwokacyjnego w dobie bezkrólewia 1764 roku

Autor

  • Grzegorz Szymborski Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.98.05

Słowa kluczowe:

wojna domowa, bezkrólewie, sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wojsko państwowe, milicja magnacka

Abstrakt

Artykuł ma na celu wskazanie zagadnień związanych z obronnością i stanem wojska w okresie bezkrólewia 1764 r. oraz jego politycznymi następstwami prowadzącymi do krótkotrwałej wojny domowej. Autor stara się przedstawić najważniejsze kwestie związane z wykorzystaniem wojska państwowego oraz milicji magnackich, które stoczyły walki z oddziałami rosyjskimi. Jednocześnie prezentuje sejmowy punkt widzenia sytuacji oraz omawia ówczesne wątpliwości prawne co do wykorzystania wojska przez hetmana wielkiego koronnego.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Archiwum Roskie, Militaria: Pudło XIV, plik 6; Pudło II, plik 87; Pudło III.[ Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD)]
Google Scholar

Archiwum Podhoreckie: IX 3/29, IX 3/40.[ Archiwum Narodowe w Krakowie (ANK)]
Google Scholar

Dyaryusz seymu convocationis siedmio-niedzielnego warszawskiego: zdania, mowy, projekta y manifesta w sobie zawierający, przez sessye zebrany r. p. 1764., SD XVIII.3.1399 adl., BibliotekaNarodowa.
Google Scholar

Kitowicz J. jun., Opis obyczajów za panowania Augusta III, oprac. R. Pollak, Wrocław 1951.
Google Scholar

Kitowicz J., Pamiętniki, czyli Historia polska, oprac. P. Matuszewska, Warszawa 2005.
Google Scholar

Listy nad wypadkami politycznemi w Polsce pisane w latach 1763 i 1766. Nakładem i drukiem N. Kamieńskiego i Spółki, Poznań 1846.
Google Scholar

Listy Stanisława Augusta do pani Geoffrin od roku 1764 do roku 1777, wydał z objaśnieniami L. Siemieński, Kraków 1876.
Google Scholar

Starzeński M., Na schyłku dni Rzeczypospolitej: kartki z pamiętnika Michała Starzeńskiego (1757– 1795), nakładem księgarni Gebethnera i Wolfa, Warszawa 1914.
Google Scholar

Teki Glinki, teka 114, Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Google Scholar

„Kuryer Warszawski” 1764, nr 39 + supl. – 37/100; nr 65 + supl. – 62/100.
Google Scholar

Ciesielski T., Armia koronna w czasach Augusta III, Warszawa 2009.
Google Scholar

Ciesielski T., Kozacy w oddziałach wojskowych i milicyjnych w Rzeczypospolitej XVIII w. [w:] Od Zborowa do NATO (1649–2009). Studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich od XVII do XXI wieku. Historia, red. M. Franz, K. Pietkiewicz, Toruń 2009, s. 308–329.
Google Scholar

Czeppe M., Franciszek Salezy Potocki, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXVII, Wrocław 1983, s. 814–823.
Google Scholar

Dydgała J., Życie polityczne Prus Królewskich u schyłku ich związku z Rzecząpospolitą w XVIII wieku: tendencje unifikacyjne a partykularyzm, Warszawa 1984.
Google Scholar

Frączyk T., Adam Kazimierz Czartoryski. Biografia historyczno-literacka na tle przemian ideowych polskiego Oświecenia, Kraków 2012.
Google Scholar

Łaszewski R., Sejm polski w latach 1764–1793, Warszawa–Poznań 1973.
Google Scholar

Mejbaum W., O tron Stanisława Augusta, Lwów 1918.
Google Scholar

Nabielak L., Jan Klemens Branicki: ustęp z dziejów Polski XVIII wieku, Lwów 1866.
Google Scholar

Rudnicki K., Biskup Kajetan Sołtyk, Kraków 1906.
Google Scholar

Sidorski D., „Panie kochanku”, Katowice 1987.
Google Scholar

Stanek W., „Opisanie” urzędu hetmańskiego z 1717 roku i jego polityczne następstwa, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1995, t. XXXVII, s. 31–41.
Google Scholar

Wałęga S.K., Perypetie toruńskie i gdańskie na sejmiku generalnym w Grudziądzu w marcu 1764 roku, „Rocznik Toruński” 2006, t. XXVI, s. 131–146.
Google Scholar

Zielińska Z., Polska w okowach „systemu północnego” 1763–1766, Kraków 2012.
Google Scholar

Zielińska Z., Rosja wobec planów reform ustrojowych niezrealizowanej konfederacji Czartoryskich z lat 1762–1763, [w:] eadem, Studia z dziejów stosunków polsko-rosyjskich, Warszawa 2001, s. 60–89.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-06-30

Jak cytować

Szymborski, G. (2017). Wykorzystanie i kontrola wojska jako przedmiot gry politycznej i obrad sejmu konwokacyjnego w dobie bezkrólewia 1764 roku. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (98), 55–69. https://doi.org/10.18778/0208-6050.98.05