Łodzianie wobec zagrożenia wojennego 1939 roku. Nastroje – przygotowania – działania propagandowe

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.109.07

Słowa kluczowe:

wojna 1939, obrona, przygotowania wojenne, propaganda

Abstrakt

Wzrost napięcia międzynarodowego w latach trzydziestych XX w., stał się powodem, dla którego sprawy bezpieczeństwa państwa stały się jednym z naczelnych zadań rządu II RP. Realizowane było ono w oparciu o program „naród pod bronią”, a jego celem było objęcie całego społeczeństwa przygotowaniami do obrony na różnych płaszczyznach życia publicznego oraz zjednoczenie obywateli wokół armii i Naczelnego Wodza. Sprawy przygotowań do wojny nabrały szczególnego znaczenia w ostatnich miesiącach 1939 r. Niemal do ostatnich dni przed wybuchem wojny podejmowano różne działania i inicjatywy. Najistotniejszym były zbiórki pieniężne na utworzony w kwietniu 1936 r. Fundusz Obrony Narodowej. Gromadzeniu środków na potrzeby obronności towarzyszyła akcja propagandowa skierowana do społeczeństwa, w której odwoływano się do uczuć patriotycznych obywateli II RP, potrzeby ich gotowości do osobistego zaangażowania na rzecz zagrożonej Ojczyzny. Sprawie obrony państwa towarzyszyły w większości nastroje wiary i ufności w siłę polskiej armii, którą należało wspierać materialnie i moralnie. Działania te były prowadzone na terenie całego kraju. Także w Łodzi z powodzeniem przedsięwzięto akcję gromadzenia środków na Fundusz Obrony Narodowej, a wszystkie działania wspierała łódzka prasa, w tym m.in. dziennik „Kurier Łódzki”.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Agnieszka Jędrzejewska

Dr Agnieszka Jędrzejewska – należy do Stowarzyszenia Historyków Wojskowości. Zainteresowania badawcze: historia XIX–XX w., historia wojskowości II Rzeczypospolitej, biografistyka wojskowa.

Bibliografia

Wojskowe Biuro Historyczne – Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie [WBH-CAW], Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, sygn. I. 300.69.82.
Google Scholar

Wojskowe Biuro Historyczne – Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie [WBH-CAW], Fundacja Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej.
Google Scholar

Wojskowe Biuro Historyczne – Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie [WBH-CAW], Gembalska I., Pogotowie Wojenne Harcerek, sygn. T.662/WSK.
Google Scholar

Dziennik Ustaw z 1938 r., nr 25, poz. 220.
Google Scholar

Monitor Polski z 1939 r., nr 76, poz. 169.
Google Scholar

„Krotoszyński Orędownik Powiatowy” 1938.
Google Scholar

„Kurier Łódzki” 1939.
Google Scholar

Czernielewski K., Jarno W., Garnizon łódzki Wojska Polskiego 1918–1939, Toruń 2008.
Google Scholar

Fornalska D., Osiedle Montwiłła-Mireckiego. Opowieści mieszkańców. Przed wojną. Wysiedlenia. Powroty, Łódź 2018.
Google Scholar

Gieleciński M., Świadczenia społeczeństwa polskiego na obronność państwa przed wybuchem drugiej wojny światowej (1936–1939), Poznań 2014.
Google Scholar

Ignatowicz A., Przygotowanie obronne społeczeństwa w Polsce (1921–1939), Warszawa 2010.
Google Scholar

Jarno W., Ludność cywilna Łodzi w przededniu wybuchu II wojny światowej i w kampanii wrześniowej 1939 roku, [w:] Rok 1939 w Łodzi i w województwie łódzkim. Losy ludności cywilnej, red. A. Kuprianis, E. Ślązak, Łódź–Warszawa 2020, s. 67–93.
Google Scholar

Jędrzejewska A., Łodzianie wobec wojny 1920 roku, [w:] K. Czernielewski, A. Jędrzejewska, Szyfry wojny. Jan Kowalewski, nieznany bohater 1920 r., przekł. A. Klimasara, Łódź 2020, s. 113–139.
Google Scholar

Kęsik J., Naród pod bronią. Społeczeństwo w programie polskiej polityki wojskowej 1918–1939, Wrocław 1998.
Google Scholar

Rozwadowski P., Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego 1927–1939, Warszawa 2000.
Google Scholar

Wesołowski J., Wojsko Polskie 1935–1939, [w:] Wrzesień 1939. Wojsko Polskie 1935–1939. Zbiory Muzeum Wojska Polskiego, red. prow. M. Skotnicki, Warszawa 2009, s. 10–12.
Google Scholar

Wieczorkiewicz P., Historia polityczna Polski 1935–1945, Poznań 2014.
Google Scholar

Wojtycza J., Studia i materiały z dziejów Przysposobienia Wojskowego w Polsce w latach 1918–1926, Kraków 2001.
Google Scholar

Wyszczelski L., W obliczu wojny. Wojsko polskie 1935–1939, Warszawa 2008.
Google Scholar

Zawacka E., Czekając na rozkaz. Pogotowie Społeczne Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet w przededniu II wojny światowej, Lublin 1992.
Google Scholar

Zawacka E., Szkice z dziejów Wojskowej Służby Kobiet, Toruń 2001.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Jędrzejewska, A. (2021). Łodzianie wobec zagrożenia wojennego 1939 roku. Nastroje – przygotowania – działania propagandowe. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (109), 115–128. https://doi.org/10.18778/0208-6050.109.07