Spatial Differentiation of the Population Ageing Process in Poland

Authors

  • Anna Majdzińska Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny, Zakład Demografii i Gerontologii

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6018.331.05

Keywords:

population ageing process, Poland, voivodships

Abstract

The main aim of the article was to analyse the changes in the Polish population structure observed since the political transformation and expected in the next few years. The analysis focused also on the spatial differentiation of both processes, population ageing (indicated with several meas­ures) and dynamics of population ageing in Poland in the years 2002, 2014, 2020, which were conducted at the level of voivodships, poviats and gminas. The statistical data concerning the age structure in Poland were provided by the Central Statistical Office in Poland.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abramowska‑Kmon A. (2011), O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności, „Studia Demograficzne”, nr 1(159), s. 3–22.
Google Scholar

Cieślak M. (2004), Pomiar procesu starzenia się, „Studia Demograficzne”, nr 2(146), s. 3–16.
Google Scholar

Długosz Z. (1998), Próba określenia zmian starości demograficznej Polski w ujęciu przestrzennym, „Wiadomości Statystyczne”, nr 3, GUS, Warszawa.
Google Scholar

Gavrilova N.S., Gavrilov L.A. (2009), Rapidly aging populations: Russia/Eastern Europe, [w:] P. Uhlenberg (ed.), International Handbook of Population Aging, vol. 1, Springer.
Google Scholar

GUS (2014a), Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014–2050 (opracowana w 2014 r.), http://stat.gov.pl/obszary‑tematyczne/ludnosc/prognoza‑ludnosci/prognoza‑dla‑powiatow‑i‑miast‑na‑prawie‑powiatu‑oraz‑podregionow‑na‑lata–2014–2050‑opracowana‑w–2014‑r‑,5,5.html [dostęp: 18.02.2016].
Google Scholar

GUS (2014b), Prognoza ludności na lata 2014–2050, Warszawa.
Google Scholar

GUS (2014c), Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014–2050, http://stat.gov.pl/obszary‑tematyczne/ludnosc/ludnosc/sytuacja‑demograficzna‑osob‑starszych‑i‑konsekwencje‑starzenia‑sie‑ludnosci‑polski‑w‑swietle‑prognozy‑na‑lata–2014–2050,18,1.html [dostęp: 22.07.2015].
Google Scholar

GUS (2015a), Bank Danych Lokalnych, http://stat.gov.pl [dostęp: 11.01.2016].
Google Scholar

GUS (2015b), Rocznik Demograficzny 2015, Warszawa.
Google Scholar

Holzer J.Z. (2003), Demografia, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Kaa D.J. van de (2002), The idea of a Second Demographic Transition in Industrialized Countries, Paper presented at the Sixth Welfare Policy Seminar of the National Institute of Population and Social Security, Tokyo, Japan, 29.01.2002, http://www.ipss.go.jp/webj‑ad/WebJournal.files/population/2003_4/Kaa.pdf [dostęp: 10.02.2010].
Google Scholar

Kalache A., Barreto S.M., Keller I . (2005), Global ageing: the demographic revolution in all cultures and societies, [w:] M.L. Johnson (ed.), The Cambridge handbook of age and ageing, Cambridge University Press, Cambridge.
Google Scholar

Kirk D. (1996), Demographic transition theory, „Population Studies”, vol. 3, no. 50, s. 361–387.
Google Scholar

Kotowska I .E. (1999), Drugie przejście demograficzne i jego uwarunkowania, [w:] I. Kotowska (red.), Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego, „Monografie i Opracowania”, nr 461, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
Google Scholar

Kowaleski J.T., Majdzińska A. (2012), Miary i skale zaawansowania starości demograficznej, [w:] A. Rossa (red.), Wprowadzenie do gerontometrii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Kryńska E., Kwiatkowski E. (2013), Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Kurek S. (1998), Zróżnicowanie przestrzenne procesu starzenia się ludności Europy w latach 1960–1996 w świetle wybranych mierników, „Czasopismo Geograficzne”, nr 69, z. 3–4, s. 261–274.
Google Scholar

Kurkiewicz J. (red.) (2010), Procesy demograficzne i metody ich analizy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Google Scholar

Kurkiewicz J. (red.) (2012), Demograficzne uwarunkowania i wybrane społeczno‑ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności w krajach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Google Scholar

Lesthaeghe R. (2010), The unfolding story of the second demographic transition, Research report 10–969, January 2010, Population Studies Center, University of Michigan, Institute for Social Research, http://www.psc.isr.umich.edu/pubs/pdf/rr10–696.pdf [dostęp: 17.04.2017].
Google Scholar

Nyce S.A., Schieber S. (2011), Ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Okólski M. (1990), Modernizacja społeczeństwa a przejście demograficzne, [w:] M. Okólski (red.), Teoria przejścia demograficznego, PWE, Warszawa.
Google Scholar

Okólski M., Fihel A. (2012), Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Google Scholar

Rowland D.T. (2009), Global population aging: history and prospects, [w:] P. Uhlenberg (ed.), International handbook of population aging, Springer.
Google Scholar

Uhlenberg P. (2005), Demography of aging, [w:] D.L. Poston, M. Micklin (eds.), Handbook of population, Kluwer Academic/Plenum Publisher, New York.
Google Scholar

Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 637).
Google Scholar

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 38).
Google Scholar

Published

2018-01-19

How to Cite

Majdzińska, A. (2018). Spatial Differentiation of the Population Ageing Process in Poland. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 5(331), 71–90. https://doi.org/10.18778/0208-6018.331.05

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.