Strategic Dimension of Municipal Real Estate Stock Administration

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6018.342.03

Keywords:

real estate administration, aims of real estate administration, real estate administration strategy

Abstract

The aim of the paper was to prove the legitimacy of the strategic approach to administration of municipal real estates. The author introduced the legal and economic aspects of the municipal real estate stock administration, and she emphasized the specificity and goals set in the process of administrating the subject stock. In the course of the research, the arguments for reshaping the municipal real estate stock administration model were identified. The arguments were based on the assumption that the administration process should be derived from the classification of real estates according to (current and future) municipal tasks and needs stipulated in strategic documents. The study also comprised the description of activities taken up by local authorities in subsequent stages of designing the strategy of municipal real estate administration.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Becla A., Czaja S., Zielińska A. (2012), Analiza kosztów – korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Google Scholar

Brol R. (2004), Ekonomika i zarządzanie miastem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Google Scholar

Brol R. (2010), Zarys ekonomii sektora publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Google Scholar

Brzeski P. (2005), Zarządzanie mieniem komunalnym w miastach polskich, [w:] J. Proniewicz, K. Szczepańska (red.), Efektywna polityka i administracja. Strategie i instrumenty zarządzania miastami, Związek Miast Polskich, Poznań.
Google Scholar

Czaja S., Becla A. (2007), Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Google Scholar

Czarny B. (2011), Podstawy ekonomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Google Scholar

Deloitte EMEA (2011), Municipal real estate. Comparing public estate management in European cities, www.deloitte.com [dostęp: 1.04.2017].
Google Scholar

Dziworska K., Trojanowski D. (2008), Podstawy strategii zarządzania nieruchomościami komunalnymi, [w:] W. Golnau (red.), Inwestycje i nieruchomości. Wybrane problemy, Fundacja Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
Google Scholar

Filipiak B. (2011), Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywistyczne, Difin, Warszawa.
Google Scholar

Grover R. (2008), State and Public Land Management: The Drivers of Change, https://www.fig.net/resources/proceedings/2008/verona_fao_2008_comm7/papers/09_sept/2_3_grover.pdf [dostęp: 1.04.2017].
Google Scholar

Informacja o wynikach kontroli dysponowania mieniem komunalnym przez gminy województwa kujawsko‑pomorskiego (2011), NIK, Warszawa.
Google Scholar

Informacja o wynikach kontroli gospodarowania gminnymi lokalami użytkowymi i efektywności zarządzania tymi lokalami (2004), NIK, Warszawa.
Google Scholar

Informacja o wynikach kontroli zarządzania nieruchomościami gminnymi (2007), NIK, Warszawa.
Google Scholar

Informacja o wynikach kontroli zbywania nieruchomości gminnych w latach 2005–2008 (2009), NIK, Warszawa. Informacja o wynikach kontroli zbywania nieruchomości komunalnych przez gminy (2003), NIK, Warszawa.
Google Scholar

Kaganova O., McKellar J. (2006), Managing Government Property Assets: International Experiences, The Urban Institute Press, Washington.
Google Scholar

Kaganova O., Nayyar‑Stone R. (2000), Municipal Real Property Asset Management. An Overview of World Experience, „Journal of Real Estate, Portfolio Management”, t. G, nr 4, s. 307–326.
Google Scholar

Karbownik B., Kula G. (2009), Efektywność sektora publicznego na poziomie samorządu lokalnego, „Materiały i Studia”, z. 212, Wydawnictwo NBP, Warszawa.
Google Scholar

Krugman P., Wells R. (2013), Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Kudłacz T. (2013), Finansowe aspekty polityki przestrzennej samorządów terytorialnych, [w:] A. Nowakowska, (red.), Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Łyszkiewicz M. (2016), Gospodarowanie majątkiem komunalnym. Zasady, metody, strategie, CeDeWu.pl, Warszawa.
Google Scholar

MSAP (2013), Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, t. 2, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
Google Scholar

Nalepka A. (2012), Efekty gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości i możliwości ich powiększania, [w:] T. Dudycz, G. Osbert‑Pociecha, B. Barycz (red.), Efektywność – konceptualizacja i uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Google Scholar

Phelps A. (2011), Municipal Property Asset Management. A Comparative Study of UE and Russia, „International Journal of Strategic Property Management”, t. 15, nr 4, s. 157–174.
Google Scholar

Proniewicz J., Szczepańska K. (red.) (2005), Efektywna polityka, administracja, strategie i instrumenty zarządzania miastami, Związek Miast Polskich, Poznań.
Google Scholar

Sloman J. (2001), Podstawy ekonometrii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Google Scholar

Sochacka‑Krysiak H. (2006), Zrządzanie gospodarką i finansami gminy, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
Google Scholar

Szczepański J. (1981), Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Google Scholar

Taylor E. (1957), Historia rozwoju ekonomiki, t. 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Google Scholar

Trojanek M. (2015), Gospodarowanie nieruchomościami w gminach w aspekcie ich dochodowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Google Scholar

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741).
Google Scholar

Vermiglio C. (2011), Public Property Management in Italian Municipalities, „Property Management”, nr 29(5), s. 423–442.
Google Scholar

Wartalska M. (2004), Wybrane przesłanki budowy programów zarządzania majątkiem komunalnym w aspekcie gospodarowania finansami miasta, [w:] Konkurencyjność i potencjał rozwoju polskich metropolii – szanse i bariery, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, z. 214, Warszawa.
Google Scholar

Wilczyński W. (1965), Rachunek ekonomiczny a mechanizm rynkowy, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Google Scholar

Wiszniewski E. (1977), Ekonomika konsumpcji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Google Scholar

Wojciechowski E. (1997), Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Wojciechowski E. (2012a), Gospodarka samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.
Google Scholar

Wojciechowski E. (2012b), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.
Google Scholar

Zimmerman W. (2008), Effective and Transparent Management of Public Land Experiences, Guilding Principles and Tools for Implementation, https://fig.net/resources/monthly_articles/2008/december_2008/december_2008_zimmermann.pdf [dostęp: 1.04.2017].
Google Scholar

Published

2019-07-11

How to Cite

Trojanek, M. (2019). Strategic Dimension of Municipal Real Estate Stock Administration. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 3(342), 45-59. https://doi.org/10.18778/0208-6018.342.03

Issue

Section

Articles